สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กชายจตุพร  วงษ์ภูธร
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสัมพันธ์
 
1. นางศิริลักษณ์  เบ็ญจทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทร
 
1. นายจิรเวท  อัญชันบุตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.66 เงิน 27 1. เด็กชายชยานันต์  ตันติละวะสุต
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ช่างคิด
2. นางสาวนันฑกานต์  ดำอุดม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวกนกวรรณ  งามเมือง
2. นายนิรันด์  ครองแห้ง
3. นางสาวปรีญารัตน์  สังกระธาตุ
4. นางสาววรรณวิสา  สังข์ชัย
5. นางสาวอภิสรา  ปัญญาประโชติ
 
1. นายเกียรติเกรียงไกร  บุญทน
2. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริชาติ  พากเพียร
2. นางสาววรรณพร  ทองทวี
3. นายสุขสันต์  เท้าเง้า
4. นายเจริญชัย  กลีบเมฆ
5. นางสาวเบญจพร  วัฒนวาทิน ณ ธนบุรี
 
1. นางสาวภัณฑิรา  สุรินทบูรณ์
2. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายฐานวัฒน์  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวทองสุข  ภูมิสา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.95 เงิน 4 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  ธรรมนิยม
2. เด็กชายจตุพร  วงษ์ภูธร
3. เด็กหญิงชนากานต์  ปัญญารอด
4. เด็กชายณัฐพล  ศรีศิริ
5. เด็กชายทินภัทร  อยู่คุ้ม
6. เด็กชายปุริม  เอี่ยมอรุณไทย
7. เด็กชายพบพระ  กิจระการ
8. เด็กหญิงพฤกษา  จานฉิมมา
 
1. นายชัยรัตน์  ลีจ้อย
2. นางสาวสิรินาถ  จันทร์ศิริ
3. นางกัญญาภัทร  สะลิม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 8 1. เด็กชายกัณตินันท์  อยู่บำรุง
2. เด็กชายเทหภฤต  วีรวัฒน์
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิร  ยุดรัมมย์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนุสรณ์  ถุนารินทร์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทรังษี
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 75.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชานุช  บุบผา
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์