สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 1. นางสาวกนกวรรณ  งามเมือง
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวศุภัคษร  แปงถา
 
1. นางศิริลักษณ์  เบ็ญจทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายอิทธิพล  อ่วมอิ่ม
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นางสาวธนัชพร  จันทโคต
2. นางสาวธิดารัตน์  นามหนองอ้อ
3. นางสาวไพรินทร์  ชัยอมรพันธ์
 
1. นางรตยา  สวนสมัย
2. นางสาวดาวศิริ  นุดล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชัญญานุช  คำล้าน
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  พับแผ่นทอง
 
1. นางรตยา  สวนสมัย
2. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวนิรฌา  แก้ววังอ้อ
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปริยากร  ป่านสำแดง
2. เด็กชายวรรณกร  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางวิไลพร  วงษ์งาม
2. นายธนดล  อ่อนอยู่
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐนรี   เรืองเดช
 
1. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 22 1. นางสาวนรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวณิชาภา  จิระเสถียรพงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  สวัสดิ์ธำรงกุล
 
1. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 9 1. นายจักรภัทร  โมรา
2. นางสาวนรินทร์  สมบูรณ์
 
1. นายเจนวิทย์  อำมาตย์มณี
2. นายอารดา  สุภัครัตนโชติ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตันตราทร
2. เด็กชายธนกร  บุตรสมาน
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 4 1. นายประติมา  แดงดีเลิศ
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วทรัพย์
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายกรพนม  สมบูรณ์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา