สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพลอยชมพู  พันธ์ตาวงษ์
2. นายสุริยา  เวียงนนท์
 
1. นายจิรเวท  อัญชันบุตร
2. นางสาวดาวศิริ  นุดล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายภาคิไนย  รื่นรมย์
 
1. นางวิไลพร  วงษ์งาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 22 1. นายญาณภัทร  นพพิทักษ์
 
1. นายธันย์ชนก  ตั้งวัชรพงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฐานิดา  โตภะ
2. นางสาวฐิรพร  ชัยงามเมือง
 
1. นางอรพิณ  ประดับชัยมงคล
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุขกายามโน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
 
1. นางอรพิณ  ประดับชัยมงคล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนิธิยาภรณ์  ปัญญาทอง
2. เด็กชายเมธาวิน  เจตน์จำลอง
 
1. นายธันย์ชนก  ตั้งวัชรพงศ์
2. นายธัชณวีย์  สุขทรัพย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายแก้วเพชร  ยืนยงแสน
 
1. นางสาวมนัสสิริ  อินทร์สวาท
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 19 1. นางสาวสุจิรา  ผ่านสำแดง
 
1. นายธัชณวีย์  สุขทรัพย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายอภิชิต  จึงนิจนิรันดร์์
 
1. นางสาวมนัสสิริ  อินทร์สวาท
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 24 1. นายชนะโชค  ทิพย์จักร์
 
1. นางสาวนภาพร  แปลงไลย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายณัฐพล  ตุ่นหนิ้ว
2. เด็กหญิงอรรถวดี  ธรรมครองอาตม์
3. เด็กชายเทหภฤต   วีระวัฒน์
 
1. นางสาวนิภารัตน์  มลีรัตน์
2. นายยุทธภูมิ  จำรัส
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 24 1. นายรินรดา  อมรทศพรพงศ์
2. นายสุจิต  โปขันเงิน
3. นางสาวสุนิตา  สุทธิวงศ์
 
1. นายยุทธภูมิ  จำรัส
2. นางสาวนิภารัตน์  มลีรัตน์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงซินัท  แซ่จาง
2. เด็กหญิงปริยากร  ผ่านสำแดง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉุยฉาย
2. นางสาวพรทิพย์  คงมา
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปิยภรณ์  ข้อไผ่
2. นางสาวสิรีธร  ศิริภักดิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉุยฉาย
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 39.6 เข้าร่วม 23 1. นางสาวฐิติศรี  เปล่งปลั่ง
 
1. นางสาวณิชาภา  จิระเสถียรพงศ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 23 1. นางสาวสุจิรา  ผ่านสำแดง
 
1. นางสาวชนิดา  สุทธิพันธ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 9.6 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสัมพันธ์
2. เด็กชายกิตติธัช  พรรณา
3. เด็กหญิงจูซินยี่  ซู
4. เด็กหญิงพีรดา  หาญประสิทธิ์ธาดา
5. เด็กชายรชานนท์  คำจุ้ย
 
1. นางสาวสิรินาถ  จันทร์สิริ
2. นางสาวชนิดา  สุทธิพันธ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 45.67 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฏฐิธินี  แสงรื่น
2. เด็กชายพีระพงษ์  เชิญชม
 
1. นายเจนวิทย์  อำมาตย์มณี
2. นายอารดา  สุภัครัตนโชติ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนริศรา  ม่วงมงคล
2. เด็กหญิงแพรวา  บุญยืน
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกอบลาภ  เนตรระไพ
2. เด็กชายธนทัต  อธิมงคล
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางกัญญาภัทร  สะลิม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 11 1. นายคณิสสร   จิตรวิรัตน์
2. นายพชร   งามแม้น
 
1. นางสาวมัณฑนา   เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 49.33 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายวัชรพล  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายเตชิต  นิลวัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  อยู่สิงห์
2. นางกัญญาภัทร  สะลิม
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 18 1. นางสาวฐิติศรี  เปล่งปลั่ง
2. นางสาวสุกัญญา  บุญอาจ
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางกัญญาภัทร  สะลิม
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1.6 เข้าร่วม 10 1. นายจิตเกษม  สังข์ผ่องใส
2. นายอธิศ  เจริญรมย์
 
1. นางกัญญาภัทร  สะลิม
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวิทย์  วงษ์ศิลป์
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วทรัพย์
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรดนัย  แสนแก้ว
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์