สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กชายจตุพร  วงษ์ภูธร
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 1. นางสาวกนกวรรณ  งามเมือง
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสัมพันธ์
 
1. นางศิริลักษณ์  เบ็ญจทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวศุภัคษร  แปงถา
 
1. นางศิริลักษณ์  เบ็ญจทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายอิทธิพล  อ่วมอิ่ม
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวสมิตรา  จันทร์คำหอม
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทร
 
1. นายจิรเวท  อัญชันบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 -    
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มหานาม
2. เด็กหญิงณัฏฐธิณี  แสงรื่น
3. เด็กหญิงอภิษฎา  สีหาไชย
 
1. นางรตยา  สวนสมัย
2. นางสาวดาวศิริ  นุดล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นางสาวธนัชพร  จันทโคต
2. นางสาวธิดารัตน์  นามหนองอ้อ
3. นางสาวไพรินทร์  ชัยอมรพันธ์
 
1. นางรตยา  สวนสมัย
2. นางสาวดาวศิริ  นุดล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพลอยชมพู  พันธ์ตาวงษ์
2. นายสุริยา  เวียงนนท์
 
1. นายจิรเวท  อัญชันบุตร
2. นางสาวดาวศิริ  นุดล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชัญญานุช  คำล้าน
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  พับแผ่นทอง
 
1. นางรตยา  สวนสมัย
2. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวนิรฌา  แก้ววังอ้อ
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายภาคิไนย  รื่นรมย์
 
1. นางวิไลพร  วงษ์งาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 22 1. นายญาณภัทร  นพพิทักษ์
 
1. นายธันย์ชนก  ตั้งวัชรพงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฐานิดา  โตภะ
2. นางสาวฐิรพร  ชัยงามเมือง
 
1. นางอรพิณ  ประดับชัยมงคล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุขกายามโน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
 
1. นางอรพิณ  ประดับชัยมงคล
2. นางอรพิณ  ประดับชัยมงคล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนิธิยาภรณ์  ปัญญาทอง
2. เด็กชายเมธาวิน  เจตน์จำลอง
 
1. นายธันย์ชนก  ตั้งวัชรพงศ์
2. นายธัชณวีย์  สุขทรัพย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายแก้วเพชร  ยืนยงแสน
 
1. นางสาวมนัสสิริ  อินทร์สวาท
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 19 1. นางสาวสุจิรา  ผ่านสำแดง
 
1. นายธัชณวีย์  สุขทรัพย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปริยากร  ป่านสำแดง
2. เด็กชายวรรณกร  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางวิไลพร  วงษ์งาม
2. นายธนดล  อ่อนอยู่
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพัฒน์  แก้วแแสง
 
1. นายธนดล  อ่อนอยู่
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายอภิชิต  จึงนิจนิรันดร์์
 
1. นางสาวมนัสสิริ  อินทร์สวาท
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 24 1. นายชนะโชค  ทิพย์จักร์
 
1. นางสาวนภาพร  แปลงไลย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายณัฐพล  ตุ่นหนิ้ว
2. เด็กหญิงอรรถวดี  ธรรมครองอาตม์
3. เด็กชายเทหภฤต   วีระวัฒน์
 
1. นางสาวนิภารัตน์  มลีรัตน์
2. นายยุทธภูมิ  จำรัส
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 24 1. นายรินรดา  อมรทศพรพงศ์
2. นายสุจิต  โปขันเงิน
3. นางสาวสุนิตา  สุทธิวงศ์
 
1. นายยุทธภูมิ  จำรัส
2. นางสาวนิภารัตน์  มลีรัตน์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.31 ทอง 10 1. เด็กหญิงจูซินยี่  ซู
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ฟักฟูมทน
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  บุญมาก
4. เด็กชายอิทธิพล  อ่วมอิ่ม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ์ฤกษ์พราหมณ์
 
1. นางสาวสุนารี  ตรีวิเชียร
2. นางสาวกาญจนา  พิมพ์แสง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง 10 1. นางสาวขนิษฐา  บุญสมปอง
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์อามาตร์
3. นางสาวปริยา  เหมือนเกียรติ
4. นางสาวศิริญาพร  จินา
5. นางสาวสุพรรษา  ด่านโอภาส
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ช่างคิด
2. นายภาคภูมิ  คำจันทร์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนันทวัฒน์  ธนวัตไพศาล
2. นายภควัต  ไชยวงศ์กาญจน์
3. นายวงศกร  สังข์ซ้อน
4. นางสาวสิริยากร  เจริญดี
5. นายอนพัธ  อุดรสาร
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางสาวอมรรัตน์  ช่างคิด
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.65 ทอง 14 1. เด็กชายอิทธิพล  อ่วมอิ่ม
 
1. นายชานนท์  ชัยพรมมา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง 18 1. นายสุริยา  เวียงนนท์
 
1. นายภาคภูมิ  กองแก้ว
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.66 เงิน 27 1. เด็กชายชยานันต์  ตันติละวะสุต
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ช่างคิด
2. นางสาวนันฑกานต์  ดำอุดม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 19 1. นางสาวสุกัญญา  บุญอาจ
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์เอม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ช่างคิด
2. นางสาวสุนารี  ตรีวิเชียร
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 -    
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรชนก  บุญทอง
2. นางสาวฐานปนี  สนิท
3. นางสาวธันยพร  ประเสริฐศิลปกุล
4. นางสาวนวนภัส  สีดา
5. เด็กชายพัชรินทร์  คะสาราช
6. นางสาวสุกัญญา  บุญอาจ
7. นางสาวอรจิรา  ยาตรี
8. นางสาวอารียา  สายตา
9. นางสาวอิงอร  อินอักษร
10. นางสาวเจนจิรา  แสงสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นายศักดา  พึ่งเจียม
3. นายสรศักดิ์  อรรถแป
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธารินทร์  แพะขุนทด
2. นายปรเมฆ  พันธ์โชติ
3. เด็กชายพนมกร  ภารจินดา
4. เด็กชายพีรวิชญ์  ปริวันตัง
5. เด็กชายภัทรพล  พิทักษ์วงศ์
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชูจันอัด
7. เด็กชายมหรรณพ  ชัยมงคล
8. เด็กชายอนุวัฒน์  แจ่มประโคน
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
10. เด็กชายเทวินทร์  พันธ์ล้อมโส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นางสาวพรทิพย์  คงมา
3. นายอร่าม  ชะนามุญา
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎาพร  บุญปลูก
2. นายจิตเกษม  สังข์ผ่องใส
3. นายณัฐวุฒิ  พรมทอง
4. นายณัฐวุฒิ  รอดพิมพ์
5. นายปิติพล  เคราะห์ดี
6. นายพร้อม  ชินวงษ์
7. นายสุดใจ  สมพร
8. นายอิทธิพล  ธรรมสโรช
9. นายเกนทร์  แสวงวงค์
10. นายเจษฎา  ไผ่เศวตอนันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ  ฉุยฉาย
3. นายปริวัฒน์  ศรีจรรยา
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงซินัท  แซ่จาง
2. เด็กหญิงปริยากร  ผ่านสำแดง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉุยฉาย
2. นางสาวพรทิพย์  คงมา
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปิยภรณ์  ข้อไผ่
2. นางสาวสิรีธร  ศิริภักดิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉุยฉาย
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐนรี   เรืองเดช
 
1. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 39.6 เข้าร่วม 23 1. นางสาวฐิติศรี  เปล่งปลั่ง
 
1. นางสาวณิชาภา  จิระเสถียรพงศ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 24 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  ชวนสกุล
 
1. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 22 1. นางสาวนรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวณิชาภา  จิระเสถียรพงศ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  สวัสดิ์ธำรงกุล
 
1. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 23 1. นางสาวสุจิรา  ผ่านสำแดง
 
1. นางสาวชนิดา  สุทธิพันธ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 9.6 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสัมพันธ์
2. เด็กชายกิตติธัช  พรรณา
3. เด็กหญิงจูซินยี่  ซู
4. เด็กหญิงพีรดา  หาญประสิทธิ์ธาดา
5. เด็กชายรชานนท์  คำจุ้ย
 
1. นางสาวสิรินาถ  จันทร์สิริ
2. นางสาวชนิดา  สุทธิพันธ์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวกนกวรรณ  งามเมือง
2. นายนิรันด์  ครองแห้ง
3. นางสาวปรีญารัตน์  สังกระธาตุ
4. นางสาววรรณวิสา  สังข์ชัย
5. นางสาวอภิสรา  ปัญญาประโชติ
 
1. นายเกียรติเกรียงไกร  บุญทน
2. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 45.67 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฏฐิธินี  แสงรื่น
2. เด็กชายพีระพงษ์  เชิญชม
 
1. นายเจนวิทย์  อำมาตย์มณี
2. นายอารดา  สุภัครัตนโชติ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 9 1. นายจักรภัทร  โมรา
2. นางสาวนรินทร์  สมบูรณ์
 
1. นายเจนวิทย์  อำมาตย์มณี
2. นายอารดา  สุภัครัตนโชติ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาดา  ศรีรัตน์
2. นางสาวณัฐปภัสร์  ธนะโกเศศ
 
1. นางสาวภัณฑิรา  สุรินทบูรณ์
2. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริชาติ  พากเพียร
2. นางสาววรรณพร  ทองทวี
3. นายสุขสันต์  เท้าเง้า
4. นายเจริญชัย  กลีบเมฆ
5. นางสาวเบญจพร  วัฒนวาทิน ณ ธนบุรี
 
1. นางสาวภัณฑิรา  สุรินทบูรณ์
2. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เรืองเดช
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  โปขันเงิน
 
1. นางสาวทองสุข  ภูมิสา
2. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายฐานวัฒน์  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวทองสุข  ภูมิสา
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.95 เงิน 4 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  ธรรมนิยม
2. เด็กชายจตุพร  วงษ์ภูธร
3. เด็กหญิงชนากานต์  ปัญญารอด
4. เด็กชายณัฐพล  ศรีศิริ
5. เด็กชายทินภัทร  อยู่คุ้ม
6. เด็กชายปุริม  เอี่ยมอรุณไทย
7. เด็กชายพบพระ  กิจระการ
8. เด็กหญิงพฤกษา  จานฉิมมา
 
1. นายชัยรัตน์  ลีจ้อย
2. นางสาวสิรินาถ  จันทร์ศิริ
3. นางกัญญาภัทร  สะลิม
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 8 1. เด็กชายกัณตินันท์  อยู่บำรุง
2. เด็กชายเทหภฤต  วีรวัฒน์
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนริศรา  ม่วงมงคล
2. เด็กหญิงแพรวา  บุญยืน
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายรามิล  อาจหาญ
2. นายไกรวิชญ์  วงศ์พิพันธ์
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกอบลาภ  เนตรระไพ
2. เด็กชายธนทัต  อธิมงคล
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางกัญญาภัทร  สะลิม
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 11 1. นายคณิสสร   จิตรวิรัตน์
2. นายพชร   งามแม้น
 
1. นางสาวมัณฑนา   เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตันตราทร
2. เด็กชายธนกร  บุตรสมาน
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวิศ  ลับไพรี
2. เด็กชายวัชรพล  โพธิ์ศรี
 
1. นางกัญญาภัทร  สะลิม
2. นางสาวพิมพ์พร  อยู่สิงห์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 49.33 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายวัชรพล  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายเตชิต  นิลวัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  อยู่สิงห์
2. นางกัญญาภัทร  สะลิม
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 18 1. นางสาวฐิติศรี  เปล่งปลั่ง
2. นางสาวสุกัญญา  บุญอาจ
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางกัญญาภัทร  สะลิม
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1.6 เข้าร่วม 10 1. นายจิตเกษม  สังข์ผ่องใส
2. นายอธิศ  เจริญรมย์
 
1. นางกัญญาภัทร  สะลิม
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 -    
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 1. นายนันทวัฒน์  ธนวัตไพศาล
2. นายภควัต  ไชยวงศ์กาญจน์
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชฎาณิศ  สกุลรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสุข
3. เด็กหญิงนาตาลี  นาคทรัพย์
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางกัญญาภัทร  สะลิม
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริญาพร  จินา
2. นายสหวัตร  ฉลาดยิ่ง
3. นางสาวสิรามล  สิทธิบุ่น
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางกัญญาภัทร  สะลิม
 
69 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิร  ยุดรัมมย์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
70 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 4 1. นายประติมา  แดงดีเลิศ
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วทรัพย์
 
71 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพลภวิศ  เฉลิมนนท์
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
72 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวิทย์  วงษ์ศิลป์
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วทรัพย์
 
73 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรดนัย  แสนแก้ว
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
74 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนุสรณ์  ถุนารินทร์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
75 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  สุขุมาลจันทร์
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วทรัพย์
 
76 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทรังษี
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
77 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 75.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชานุช  บุบผา
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
78 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายกรพนม  สมบูรณ์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
79 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมลสิริ  ศรีสงวนสกุล
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
80 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรรชัย  สังข์บุญชู
2. เด็กชายคณัสนันท์  อภิวันท์สนอง
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
2. นางสาวจุติพร  ปานา
 
81 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยสิทธิ์   ฉันทกุล
2. เด็กชายชุมพร  พานพุ่ม
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
2. นางสาวจุติพร  ปานา