สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.32 ทอง 14 1. เด็กชายกนกวรรณ  สีหนาทธัญญ
 
1. นางสาวกรรณ์ธิมา  ศรียาเทพ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กชายกนกวรรณ  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  มณีกาศ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายการัณยภาส  เชิดศรี
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ภูทันทิวง
3. เด็กชายทศพร  จิระชัยกุล
4. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
5. เด็กชายพัชระ  พะนิจรัมรัมย์
6. เด็กชายพีระ  ประไพรินทร์
7. เด็กชายภูผา  ประไพรินทร์
8. เด็กชายมงคล  จันทสง
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพชาติ  พุ่มระย้า
2. นายพีรณัฐ  แซ่อึ้ง
3. นายพีรพล  ยางงาม
4. นายพีรยุทธ  ยางงาม
5. นายสมพงษ์  ฉันทสุทธิสมบัติ
6. นายสุรพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์