สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
 
1. นางสาวศิริพร  คชตุ้ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 19 1. เด็กชายธนัช  จังคณิภากุล
2. เด็กชายศรุต  บุดดาวงศ์
3. เด็กชายอิสสริยะ  ยงยุทธ
 
1. นางสาวศิริพร  คชตุ้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายกนกวรรณ  สีหนาทธัญญ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เอมเเย้ม
 
1. นางสาวศิริพร  คชตุ้ง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายกฤษณะ  จรรยาจรัสกุล
2. นายศิระวิทย์  รัตนนท์
3. นายสิทธิเดช  สุนันทโชติหิรัญ
 
1. นายนภา  ภูมิอาวาส
2. นางสาวขวัญวิจิตรดา  ขันทะวงศ์วัฒนา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายอัศวิน  ขันติวงศ์
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 31 1. นายอัศวิน  ขันติวงศ์
2. นายโกเมธ  เพียวประเสริฐ
 
1. นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม
2. นางสาวสายพิน  วิริยะ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 71.25 เงิน 13 1. เด็กชายปภาวิน  ยงวิสานสุข
2. เด็กชายภูดิส  จัตุรัส
3. เด็กชายสุเมธ  แจ้งเกษตร
 
1. นางสาวสายพิน  วิริยะ
2. นายสิทธิเดช  กานุสนธ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายกษิดิส  คำสุภา
2. เด็กชายวีระชล  วังแพน
3. เด็กชายศุภกร  คำผุย
 
1. นางสาวสายพิน  วิริยะ
2. นายสิทธิเดช  กานุสนธ์