สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กชายวัชรกรณ์  เฉลิมวงศ์
 
1. นางสาวศิริพร  คชตุ้ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นายสิริวุฒ  ล่องสกุล
 
1. นางสาวศิริพร  คชตุ้ง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 1. นายธันวา  สีดำ
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  วุฒิกนกธำรง
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรายุ  ทิพยะพร
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. นายสุเมธ  เเจ้งเกษตร
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายชานนท์  อินทร์นก
2. เด็กชายธนานนท์  ศรีประเทือง
 
1. นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม
2. นางสาวสายพิน  วิริยะ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นายเจนณรงค์  จันทร์ยม
2. นายโกเมธ  เพียวประเสริฐ
 
1. นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม
2. นางสาวสายพิน  วิริยะ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 23 1. เด็กชายณพงศ์ชัย  จันเต๊ะนาเขต
2. เด็กชายธนานนท์  ศรีประเทือง
 
1. นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม
2. นางสาวสายพิน  วิริยะ