สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 19 1. นายภรัณยู  เเสงพัฒนกรกิจ
 
1. นายนภา  ภูมิอาวาส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศุทธา  ขันตยาภรณ์
 
1. นางสาวจิดาภา  พันธุ์วรรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 26 1. นายศุภชัย  พิมพ์พัทเลิศ
 
1. นางสาวขวัญวิจิตรดา  ขันทะวงศ์วัฒนา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนัช  จังคณิภากุล
2. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
3. เด็กชายศุภกร  คำผุย
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ระวังภัย
2. นายสุนันท์  โชคบัณฑิต
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 27 1. นายชนสรณ์   เติมขวัญเจริญ
2. นายภรัณยู   แสงพัฒนากรกิจ
3. นายศุภชัย   พิมพ์พัทเลิศ
 
1. นายเอกชัย  พรหมอยู่
2. นางสาวกรองกาญจน์  ระวังภัย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธารคูน  เจียมใจ
2. เด็กชายบรรพต  ทองวิจิตร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ยืนวงค์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 17 1. นายธีระวัฒน์  กันภัย
2. นายศุภณัฐ  เสาร์ทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ยืนวงค์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนราธร  กงจันดา
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 54.67 เข้าร่วม 22 1. นายฌาน  สานเสน
2. เด็กชายนิรมิต  อาสาชน
 
1. นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม
2. นางสาวสายพิน  วิริยะ