สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กชายวัชรกรณ์  เฉลิมวงศ์
 
1. นางสาวศิริพร  คชตุ้ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
 
1. นางสาวศิริพร  คชตุ้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นายสิริวุฒ  ล่องสกุล
 
1. นางสาวศิริพร  คชตุ้ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 19 1. เด็กชายธนัช  จังคณิภากุล
2. เด็กชายศรุต  บุดดาวงศ์
3. เด็กชายอิสสริยะ  ยงยุทธ
 
1. นางสาวศิริพร  คชตุ้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชนสรณ์  เติมขวัญเจริญ
2. นายนนทพันธ์  รูปดี
3. นายศุภชัย  พิมพ์พัทเลิศ
 
1. นางสาวศิริพร  คชตุ้ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายกนกวรรณ  สีหนาทธัญญ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เอมเเย้ม
 
1. นางสาวศิริพร  คชตุ้ง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 19 1. นายภรัณยู  เเสงพัฒนกรกิจ
 
1. นายนภา  ภูมิอาวาส
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายกฤษณะ  จรรยาจรัสกุล
2. นายศิระวิทย์  รัตนนท์
3. นายสิทธิเดช  สุนันทโชติหิรัญ
 
1. นายนภา  ภูมิอาวาส
2. นางสาวขวัญวิจิตรดา  ขันทะวงศ์วัฒนา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศุทธา  ขันตยาภรณ์
 
1. นางสาวจิดาภา  พันธุ์วรรณ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 26 1. นายศุภชัย  พิมพ์พัทเลิศ
 
1. นางสาวขวัญวิจิตรดา  ขันทะวงศ์วัฒนา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนัช  จังคณิภากุล
2. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
3. เด็กชายศุภกร  คำผุย
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ระวังภัย
2. นายสุนันท์  โชคบัณฑิต
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 27 1. นายชนสรณ์   เติมขวัญเจริญ
2. นายภรัณยู   แสงพัฒนากรกิจ
3. นายศุภชัย   พิมพ์พัทเลิศ
 
1. นายเอกชัย  พรหมอยู่
2. นางสาวกรองกาญจน์  ระวังภัย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัชวัสส์  ปัญญาเดโชวิสิทธิ์
2. นายวิชชากร  หมื่นไธสง
3. นายสิริวุฒ  ล่องสกุล
4. นายอัศวิน  ขันติวงศ์
5. นายโกเมธ  เพียวประเสริฐ
 
1. นางสาวกรรณ์ธิมา  ศรียาเทพ
2. นางสาวพิลัยพร  ดอกมะขาม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.32 ทอง 14 1. เด็กชายกนกวรรณ  สีหนาทธัญญ
 
1. นางสาวกรรณ์ธิมา  ศรียาเทพ
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธารคูน  เจียมใจ
2. เด็กชายบรรพต  ทองวิจิตร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ยืนวงค์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 17 1. นายธีระวัฒน์  กันภัย
2. นายศุภณัฐ  เสาร์ทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ยืนวงค์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนราธร  กงจันดา
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 1. นายธันวา  สีดำ
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  วุฒิกนกธำรง
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรายุ  ทิพยะพร
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. นายสุเมธ  เเจ้งเกษตร
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายอัศวิน  ขันติวงศ์
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กชายกนกวรรณ  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  มณีกาศ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติสัณห์  บุนนาค
 
1. นางสาวสุภาวดี  มณีกาศ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายการัณยภาส  เชิดศรี
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ภูทันทิวง
3. เด็กชายทศพร  จิระชัยกุล
4. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
5. เด็กชายพัชระ  พะนิจรัมรัมย์
6. เด็กชายพีระ  ประไพรินทร์
7. เด็กชายภูผา  ประไพรินทร์
8. เด็กชายมงคล  จันทสง
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพชาติ  พุ่มระย้า
2. นายพีรณัฐ  แซ่อึ้ง
3. นายพีรพล  ยางงาม
4. นายพีรยุทธ  ยางงาม
5. นายสมพงษ์  ฉันทสุทธิสมบัติ
6. นายสุรพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายชานนท์  อินทร์นก
2. เด็กชายธนานนท์  ศรีประเทือง
 
1. นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม
2. นางสาวสายพิน  วิริยะ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นายเจนณรงค์  จันทร์ยม
2. นายโกเมธ  เพียวประเสริฐ
 
1. นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม
2. นางสาวสายพิน  วิริยะ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 23 1. เด็กชายณพงศ์ชัย  จันเต๊ะนาเขต
2. เด็กชายธนานนท์  ศรีประเทือง
 
1. นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม
2. นางสาวสายพิน  วิริยะ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมงคล  ช้างทองแดง
2. เด็กชายศรุต  บุดดาวงษ์
 
1. นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม
2. นางสาวสายพิน  วิริยะ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 54.67 เข้าร่วม 22 1. นายฌาน  สานเสน
2. เด็กชายนิรมิต  อาสาชน
 
1. นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม
2. นางสาวสายพิน  วิริยะ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 31 1. นายอัศวิน  ขันติวงศ์
2. นายโกเมธ  เพียวประเสริฐ
 
1. นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม
2. นางสาวสายพิน  วิริยะ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 71.25 เงิน 13 1. เด็กชายปภาวิน  ยงวิสานสุข
2. เด็กชายภูดิส  จัตุรัส
3. เด็กชายสุเมธ  แจ้งเกษตร
 
1. นางสาวสายพิน  วิริยะ
2. นายสิทธิเดช  กานุสนธ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายกษิดิส  คำสุภา
2. เด็กชายวีระชล  วังแพน
3. เด็กชายศุภกร  คำผุย
 
1. นางสาวสายพิน  วิริยะ
2. นายสิทธิเดช  กานุสนธ์