สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 11 1. นางสาวสาวิตรี  มะลัด
2. นายอัศวเทพ  ลักษร
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  หิรัญบัฏ
2. นางภัคจิรา  โพธิกิจ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 6 1. นายกฤษฎา  อุ่นแสง
2. นางสาวชนิดา  ศิริเนตร
3. นายนราวิชญ์  ใฝ่ใจดี
4. นายภูมินทร์  เดชเทวัญดำรง
5. นางสาวศุภัทรา  ภาแก้ว
6. นางสาวสาวิตรี  พูลดี
7. นางสาวสุรางคนา  จันทะคัด
8. นางสาวอนันญา   มิตรศิริวัฒน
9. นายอนุลักษณ์  เอี่ยมสี
10. นายเทพพนม  ชัยเจริญ
 
1. นายพัชรพล  ปัญญาเร็ว
2. นายณัฐพล  ดีชัย
 
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวฌอนนา  รักษาพันธ์
2. นางสาวณัชชา  เจียนจอหอ
3. นายอลงกต  ประภัสสร
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา
2. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์