สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  กมลปภาพงศ์
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ปัดกอง
2. เด็กหญิงปรานต์ชนมน   บุญกลิ่น
3. เด็กชายอนิรุทธ์  ฝางนอก
 
1. นางสาวนรีรักษ์   ทองสะอาด
2. นายสุภชิต  ผดุงผล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 18 1. นายภูมินทร์  เดชเทวัญดำรง
2. นายอนุลักษณ์  เอี่ยมสี
3. นางสาวอินทุอร  สุดสวาสดิ์
 
1. นายสุภชิต  ผดุงผล
2. นางสาวนรีรักษ์  ทองสะอาด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 19 1. เด็กชายคาวี  ประดิษฐ์วงศ์
 
1. นางยุพา  เพ็ชร์โรจน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 29 1. นายกันตพล  บุตรจันทร์
2. นายกิตติทัต  มหาเทียน
 
1. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
2. นางสาวเกษร  จตุเทน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นางสาวปลิตา  ก้อนปัญจก
2. นางสาวศุภัทรา  ภาแก้ว
3. นายอนุลักษณ์  เอี่ยมสี
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา