สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงรุ้งศิริ  อมรเดชา
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 1. นางสาวอินทุอร  สุดสวาสดิ์
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวลลิตา  สุดสวาสดิ์
2. นางสาวสุรางคนา  จันทะคัด
3. นางสาวอนันญา  มิตรศิริวัฒน
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 1. นางสาวสุรางคนา  จันทะคัด
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปพิชญา  ปัญญาเที่ยง
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวภัศรา  ยศสุวรรณ์
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณภัทร  เศวตสุวรรณ
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 1. นางสาวพรชิตา  บัวประดิษฐ
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นายซุคาสะ  แซ่เฮง
2. เด็กชายแพรวพรรณ  เศวตะทัต
 
1. นายศุภเกียรติ  กลัดชื่น
2. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 1. เด็กชายนิธิวัต  หวังวิมาน
2. เด็กหญิงปรานต์ชนมน   บุญกลิ่น
 
1. นางสาวธนนันท์  กระรัมย์
2. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา