สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วสมนึก
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มาชาตรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกรกช  จันทร์จรูญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มาชาตรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 28 1. นางสาวปรารถนา  อินทะโชติ
 
1. นางจิราภรณ์  มาชาตรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวหงส์ฟ้า  บุญเพ็ง
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์สุกรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายสราวุธ  พุ่มพวง
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์สุกรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 12 1. นางสาวดาริกา  อ็อก
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์สุกรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกันธิมา  ประคองสิน
2. นางสาวอัญชิษฐา  บุญเย็น
3. นางสาวอินทุอร  สุดสวาสดิ์
 
1. นายสุภชิต  ผดุงผล
2. นางสาวนรีรักษ์  ทองสะอาด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจิรันธนิน  ธิติกุลธนไพศาล
2. เด็กชายอนิรุทธ์  ฝางนอก
 
1. นางสาวนรีรักษ์   ทองสะอาด
2. นายสุภชิต  ผดุงผล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายวิจักษณ์  แก้วมะลิ
2. เด็กหญิงศศิธร  ทบนอก
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  หิรัญบัฏ
2. นางสาวภัคจิรา  โพธิกิจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวอนันญา  มิตรศิริวัฒน
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนูรูไอ  สิเดะ
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ถมมา
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธิดา  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  พลพงษ์
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 24 1. นางสาวณิชกมล  ศาสตร์จันทร์
 
1. นางยุพา  เพ็ชร์โรจน์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจักรพงศ์  ชลบุตร
2. เด็กชายธีรวัต  พนันชัย
 
1. นางสาวเกษร  จตุเทน
2. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลอยมีค่า
2. เด็กชายโรเบิร์ตลี  มอริส
 
1. นายศุภเกียรติ  กลัดชื่น
2. นางสาวธนนันท์  กระรัมย์