สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงรุ้งศิริ  อมรเดชา
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุรางคนา  จันทะคัด
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 1. นางสาวอินทุอร  สุดสวาสดิ์
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  กมลปภาพงศ์
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวลลิตา  สุดสวาสดิ์
2. นางสาวสุรางคนา  จันทะคัด
3. นางสาวอนันญา  มิตรศิริวัฒน
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วสมนึก
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มาชาตรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปรารถนา  อินทะโชติ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มาชาตรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกรกช  จันทร์จรูญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มาชาตรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 28 1. นางสาวปรารถนา  อินทะโชติ
 
1. นางจิราภรณ์  มาชาตรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐรี  ตระกูลพบโชค
2. เด็กหญิงรุ้งศิริ  อมรเดชา
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์สุกรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวหงส์ฟ้า  บุญเพ็ง
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์สุกรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายสราวุธ  พุ่มพวง
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์สุกรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 12 1. นางสาวดาริกา  อ็อก
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์สุกรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกันธิมา  ประคองสิน
2. นางสาวอัญชิษฐา  บุญเย็น
3. นางสาวอินทุอร  สุดสวาสดิ์
 
1. นายสุภชิต  ผดุงผล
2. นางสาวนรีรักษ์  ทองสะอาด
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ปัดกอง
2. เด็กหญิงปรานต์ชนมน   บุญกลิ่น
3. เด็กชายอนิรุทธ์  ฝางนอก
 
1. นางสาวนรีรักษ์   ทองสะอาด
2. นายสุภชิต  ผดุงผล
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 18 1. นายภูมินทร์  เดชเทวัญดำรง
2. นายอนุลักษณ์  เอี่ยมสี
3. นางสาวอินทุอร  สุดสวาสดิ์
 
1. นายสุภชิต  ผดุงผล
2. นางสาวนรีรักษ์  ทองสะอาด
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจิรันธนิน  ธิติกุลธนไพศาล
2. เด็กชายอนิรุทธ์  ฝางนอก
 
1. นางสาวนรีรักษ์   ทองสะอาด
2. นายสุภชิต  ผดุงผล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณิชกมล  ศาสตร์จันทร์
2. นางสาวดาริกา  อ็อก
3. นายทัตพงศ์  สุดสวาสดิ์
4. นางสาวพรชิตา  บัวประดิษฐ
5. นายสหภาพ  เปียเหล่
 
1. นางสาวภัคจิรา  โพธิกิจ
2. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายวิจักษณ์  แก้วมะลิ
2. เด็กหญิงศศิธร  ทบนอก
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  หิรัญบัฏ
2. นางสาวภัคจิรา  โพธิกิจ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 11 1. นางสาวสาวิตรี  มะลัด
2. นายอัศวเทพ  ลักษร
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  หิรัญบัฏ
2. นางภัคจิรา  โพธิกิจ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 6 1. นายกฤษฎา  อุ่นแสง
2. นางสาวชนิดา  ศิริเนตร
3. นายนราวิชญ์  ใฝ่ใจดี
4. นายภูมินทร์  เดชเทวัญดำรง
5. นางสาวศุภัทรา  ภาแก้ว
6. นางสาวสาวิตรี  พูลดี
7. นางสาวสุรางคนา  จันทะคัด
8. นางสาวอนันญา   มิตรศิริวัฒน
9. นายอนุลักษณ์  เอี่ยมสี
10. นายเทพพนม  ชัยเจริญ
 
1. นายพัชรพล  ปัญญาเร็ว
2. นายณัฐพล  ดีชัย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 1. นางสาวสุรางคนา  จันทะคัด
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปพิชญา  ปัญญาเที่ยง
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวอนันญา  มิตรศิริวัฒน
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนูรูไอ  สิเดะ
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ถมมา
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวภัศรา  ยศสุวรรณ์
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธิดา  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  พลพงษ์
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณภัทร  เศวตสุวรรณ
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 1. นางสาวพรชิตา  บัวประดิษฐ
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 19 1. เด็กชายคาวี  ประดิษฐ์วงศ์
 
1. นางยุพา  เพ็ชร์โรจน์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 24 1. นางสาวณิชกมล  ศาสตร์จันทร์
 
1. นางยุพา  เพ็ชร์โรจน์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจักรพงศ์  ชลบุตร
2. เด็กชายธีรวัต  พนันชัย
 
1. นางสาวเกษร  จตุเทน
2. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลอยมีค่า
2. เด็กชายโรเบิร์ตลี  มอริส
 
1. นายศุภเกียรติ  กลัดชื่น
2. นางสาวธนนันท์  กระรัมย์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นายซุคาสะ  แซ่เฮง
2. เด็กชายแพรวพรรณ  เศวตะทัต
 
1. นายศุภเกียรติ  กลัดชื่น
2. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 1. เด็กชายนิธิวัต  หวังวิมาน
2. เด็กหญิงปรานต์ชนมน   บุญกลิ่น
 
1. นางสาวธนนันท์  กระรัมย์
2. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 29 1. นายกันตพล  บุตรจันทร์
2. นายกิตติทัต  มหาเทียน
 
1. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
2. นางสาวเกษร  จตุเทน
 
38 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวฌอนนา  รักษาพันธ์
2. นางสาวณัชชา  เจียนจอหอ
3. นายอลงกต  ประภัสสร
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา
2. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นางสาวปลิตา  ก้อนปัญจก
2. นางสาวศุภัทรา  ภาแก้ว
3. นายอนุลักษณ์  เอี่ยมสี
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา