สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎา  ไชยณรงค์
 
1. นางสาวจิดาภา  สงดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญส่ง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 20 1. นางสาวประภาพร  เมืองสะอาด
 
1. นางสาวจิดาภา  สงดำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงธีราพร  พรมเวียง
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอดิศักดิ์  ใจภักดิ์
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. นายภควัต  เลี้ยงอยู่
2. เด็กหญิงศรุตา  เดชแสงศรี
3. เด็กหญิงอัญมณี  ลักษิตานนท์
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
2. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลนาถ  โพธิจักร
2. นางสาวศิรประภา  อัจฉริยนนท์
3. นางสาวสราวลี  ทัศนยิ่งยง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
2. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัฎ  จรุงจันทร์
2. เด็กชายประภาส  เศษมา
 
1. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธิติวุฒิ  วงศ์ษา
2. นายพีระพัฒน์  ศรีเหรา
 
1. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.65 ทอง 6 1. นางสาวธัญวรัตน์  แก้วมังกร
2. นางสาวปวีณา  สมอนา
3. นางสาววนัสนันท์  แนนไธสง
4. นางสาววัชญาดา  ตาคำเที่ยง
5. นางสาวศศิวิมล  หินทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  จุลม่วง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.31 ทอง 12 1. นางสาวเกตน์สิรี  แซ่ฉั่ว
 
1. นางไพริน  นิลกลาง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.31 ทอง 8 1. นางสาวธาวินี  หงษ์ทอง
 
1. นางสาววาสนา  เปรมชื่น
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรประภา  มหัทธนวิโรจน์
2. เด็กชายศิรศักดิ์  อัศวเชษฐ
 
1. นางสาวจงกลณี  ภัทรกังวาน
2. นางสาววาสนา  เปรมชื่น
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 12 1. นางสาวปทุมพร  เมฆรักษากิจ
2. นายอดิศักดิ์  ใจภักดิ์
 
1. นายจรณินทร์  จิตราภิรมย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  คูตรีสุคนธ์
2. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีราช
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเพชร
4. นางสาวณัฐสินี  จัลลจารุสิทธิ์
5. นางสาวดารินทร์  กันภัย
6. นางสาวประภาพร  เมืองสะอาด
7. เด็กหญิงพจนารถ  วงษ์ชัย
8. เด็กหญิงศิรินทรา  กฤชไมตรี
9. เด็กหญิงศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
10. เด็กหญิงสุภิญญา  ขำพุก
 
1. นายอำพร  ดวงงาม
2. นายสมเจตน์  ยืนยง
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนานันท์  โกวิทพานิชกุล
2. เด็กหญิงชลนิชา  ศิลาไสย
3. เด็กหญิงชาลิสา  ลายเครือวัลย์
4. นางสาวทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
5. นางสาวธารารัตน์  ทากุดเรือ
6. เด็กหญิงรัศมี  ผมน้อย
7. เด็กหญิงลัลนา  มุขชาติ
8. เด็กหญิงศรุตยา  จินดา
9. นางสาวสุกรรณิกา  ตันโชกี
10. นางสาวอริษา  อิสสะอาด
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบวรศักดิ์  ใจหล้า
2. นางสาวเจนจิรา  จุ้ยผึ้ง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ตระกูลศุภชัย
2. นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชัย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามณี   บุญส่ง
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  สารลึก
2. นายติณณภพ  ขันอาษา
3. นายปวีณ  แซ่แต้
4. นายศรัณเลิศ  ชาวอุบล
5. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
6. นายสหัสวรรษ  บุญไทย
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญจพน์พร  หลงห่วง
2. นางสาวณัฐชานันท์  สดสะอาด
3. นายธนพัฒน์  ศรีมงคล
4. นายธีรวัฒน์  ประเสริฐการ
5. นายนนวัตร  วีระติสุวรรณ
6. นางสาวพิมพ์นภา  แสงสร
7. นายรัชชานนท์  เทียนศรี
8. นางสาวศรัญชญา  ประทุมทอง
9. นายหัสวรรษ  ถิราภรณ์
10. นางสาวแทนตะวัน  แซ่ซึง
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นางสาวปัทมวรรณ  อุบลฟู
3. นายธันวา  กองขวา
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญจพน์พร  หลงห่วง
2. นางสาวณัฐชานันท์  สดสะอาด
3. นางสาวทัศนพรรณ  วาสนสมพงษ์
4. นางสาวพัตรพิมล  ศรีคราม
5. นางสาวพิมพ์นภา  แสงสร
6. นางสาวศรัญชญา  ประทุมทอง
7. นางสาวสุชาดา  ตู้เพชร
8. นางสาวอัญชสา  สิงห์สินธุ์
9. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีเข้ม
10. นางสาวแทนตะวัน  แซ่ซึง
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นางสาวปัทมวรรณ  อุบลฟู
3. นางสาวศศิประภา  ปัตตัง
4. นางสาวเสาวลักษณ์  นาคะสุวรรณ์
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  สีกา
2. นายธนัตถ์  วัฒนแสงชัย
3. นายภูษิต  ฉวีรัตน์
4. นายเติมพงศ์  ยินดีหา
5. นายเศวตโชติ  บวรกุลประเสริฐ
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นางสาวปัทมวรรณ  อุบลฟู
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงชนัฎ  จรุงจันทร์
 
1. นางสาวศุภิสรา  กุมาทะ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงษ์สิงห์
2. นางสาวรุ่งวิภา  พจนารัตยาเวโรจน์
3. นางสาวเกรียวกมล  ไก่งาม
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวรัชนีกร  การภักดี
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกัลยาวรรณ  สิวท่าไม้
2. นางสาวสุวรรณีย์  สินสมบัติ
 
1. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ
2. นายวิรพล  สิงหาอาจ
 
29 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทองแก่ง
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  เริ่มหิรัญวงศ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  เวียงสันเทียะ
 
1. นายรัสมิ์ชัย  ศรีชาติ
2. นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา