สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงจันทมณี  บุญปลิก
 
1. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  สิทธิศิริสิน
2. เด็กชายอภิโชค  สายทิพย์
 
1. นายณัฐพล  สร้อยมาตร
2. นางสาววันวิสาข์  เสาว์สิงห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายอริย์ธัช  จงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงอลิษา  รุ่งเรืองศรี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ฮอพิมาย
 
1. นางสาวรัศมี  เผือกเหลือง
2. นางดาวใจ  แก้วอัคฮาด
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายธนดล  ธนประโมทย์
2. นายเสฏฐนันท์  วรเกตุ
3. นายเสฏฐวุฒิ  สิทธิชอบธรรม
 
1. นางสาวเสาวภา  เขมะสมบูรณ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทุยคำ
2. เด็กหญิงปวริศา  เลิศครบุรี
3. เด็กหญิงพินลดา  กรรตุพันธาพร
 
1. นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา
2. นายรัสมิ์ชัย  ศรีชาติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 19 1. นางสาวนันทพร  จันทรวงศ์
2. นางสาวอมรรัตน์  จันทวงค์
3. นางสาวเพ็ญนภา  สุขเกษม
 
1. นางดาวใจ  แก้วอัคฮาด
2. นางสาวรัศมี  เผือกเหลือง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวเกรียวกมล  ไก่งาม
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงษ์สิงห์
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายชลธาร  ทองปิน
2. เด็กชายธีระพงศ์  มณีพงษ์
3. เด็กชายวรเทพ  แสนเรือน
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
2. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  ศรีเหรา
2. เด็กชายจิรศักดิ์  บัวสด
3. เด็กหญิงวนิดา  เอี่ยมธรรม
4. เด็กชายอติวิชญ์  บุญประสงค์
5. เด็กหญิงอริญชรา  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวศุภิสรา  กุมาทะ
2. นางสาววนิดา  ยอดนครจง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 11 1. นางสาวธนาทิพย์  จงศรีวัฒน์
2. นางสาวปานชีวา  กองสิน
3. นายพงษ์ไพบูรณ์  กองสุข
4. นางสาวสวิชญา  เดชากร
5. นายหัสวรรษ  ถิราภรณ์
 
1. นางสาวผกานันท์  อรัญโชติ
2. นางสาววนิดา  ยอดนครจง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.17 เงิน 9 1. นางสาวนวพรรษชนก  นาถเหนือ
2. นางสาวพรรณพษา  พุ่มพิพัฒน์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อุบลวงศ์
2. นางสาวปภัชญา  รัตนบุญยกร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายภาณุพงษ์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวผกานันท์  อรัญโชติ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยืนยง
2. เด็กชายนพดล  โฉมมณี
3. เด็กหญิงวรัญญา  เวียงสันเทียะ
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวรัชนีกร  การภักดี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พวงทับทิม
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทองแก่ง
3. เด็กชายจีระศักดิ์  บัวสด
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวยุวดี  สอนจิตร
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรีรัตน์  วุฒิยา
2. นางสาวบุณฑกานต์  มะอินทร์
3. นางสาวอรลภัส  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวยุวดี  สอนจิตร
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 17 1. นายชิษณุพงศ์  สวนสวัสดิ์
2. นางสาวรวิพร  หาญอาษา
 
1. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ
2. นายสาโรจน์  บุญจือ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิญาดา  แซ่คู
2. เด็กหญิงพรไพลิน  เกษมเบญจรุ่ง
 
1. นางสาวกันยารัตน์  วงษ์วิบูลย์สิน
2. นางสาวพรนภา  แก้วนรา