สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 31 1. นางสาวรสิตา  ภาคพานิช
 
1. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 1. นางสาวพรรณกาญจน์  ศรายุทธิกรณ์
 
1. นางสาวรัชนีกร  การภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายสุปัญญา  เดชะคำภู
2. เด็กหญิงอรธิชา  โคษาราช
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สมขาว
2. นางสาวยุวดี  สอนจิตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 1. นางสาวอมรรัตน์  ขันทอง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สมขาว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกุลจิรา  จีนมหันต์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สกุลอุดมศักดิ์
3. เด็กหญิงวนาลี  สาธิตวสุธา
 
1. นายรัสมิ์ชัย  ศรีชาติ
2. นางเอ็มอร  ฝากเชียงชา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวนุชบา  พรหมสุภา
2. นายสุวิทัศน์  เหลืองวิทยากร
3. นางสาวอารียา  อันเนตร
 
1. นางสาวเสาวภา  เขมะสมบูรณ์
2. นางสาวนภาพร  เจือมา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรประภา  มหัทธนวิโรจน์
2. เด็กหญิงศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
2. นายอธิวัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  เทียมคง
2. นางสาวปิยะวรรณ  เกตุมอม
 
1. นางสาวนาฏยา  เกตุแก้ว
2. นางสาวมลิวัลย์  นวนจำปา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนกร  อารีวงษ์
2. เด็กชายอภิลักษณ์  เยาวภาพันธ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
2. นายอธิวัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  มาลัย
2. เด็กหญิงกนิษฐา  บัวนาค
3. เด็กหญิงถมทอง  เมฆใจดี
4. เด็กหญิงพนิดา  ไชยสิทธิ์
5. เด็กหญิงรลิกา  ทองสุข
6. เด็กหญิงรัตนาพร  ร่มรุกข์
7. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  ปุ่นสำเริง
8. เด็กหญิงอธิชา  มาลารัตน์
9. เด็กหญิงอรณิชา  แสงเพ็ชร
10. เด็กหญิงอารีดา  เพชรนอก
 
1. นายศราวุธ  คำสวาสดิ์
2. นายชาญวุฒิ  นิโรรัมย์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวกชวรรณ  ปาละดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ลายศักดิ์
3. นายตะวัน  จิณโรจน์
4. นางสาวธัญชนก  ศรีจันทร์
5. นายธีระพันธ์  มงคลอมรศรี
6. นางสาวบุษกร  รัศมีทอง
7. นางสาวรัตติยา  นิงคะสี
8. นางสาวศศิวิมล  สุทธิพงษ์
9. นายอภิวัฒน์  สุวรรณรัตน์
10. นางสาวอรจิรา  โก้กระโทก
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรรณรมณ  แจ่มกระจ่าง
2. เด็กหญิงวชิรญา  พรรุ่งเรืองศรี
 
1. นางสาวกัลยา  คงครีวิลัย
2. นายศราวุธ  คำสวาสดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แจ่มจิราศัย
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจันทมณี  บุญปลิก
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พวงทับทิม
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวณัฐฐสินี  วัลลภจารุสิทธิ์
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฐฐธิดา  คงมานะชาญ
2. นางสาวณัฐฐนิชา  คงมานะชาญ
3. นายศราวุธ  เมฆหนู
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
2. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 19 1. นางสาวณัชชา  สารลึก
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา