สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาวนันทพร  วันจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นายณัฐพล  ทองทา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นวลใย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรยุทธ  อยู่สุข
 
1. นางสาววรวีณ  มะสำอินทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 19 1. นายธนนนท์  แตงเขียว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พึ่งวารี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 17 1. นายวัฒนา  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุปราณี  สูติพันธ์วิหาร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายอัครพล  ผลโยน
 
1. นางสาววีรวรรณ  ภาวนาวิวัฒน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมนทิพย์  ทัดสะวอน
2. เด็กชายอชิตพล  เลิศชัยวิวัฒน์
3. เด็กชายเจษฎา  ไชยณรงค์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
2. นางสาวมลิวัลย์  นวนจำปา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนัจกร  สาระรม
2. เด็กหญิงพรปภา  ก.ศรีสุวรรณ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
2. นายอธิวัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 59.67 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ภูสีคุณ
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  ชินนโกศล
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมธาลิขิต
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทุยคำ
5. เด็กหญิงนภัสสร  คุ้มสะอาด
6. เด็กชายปรินทร  ธิมาชัย
7. เด็กหญิงปารณีย์  คุมพล
8. เด็กหญิงปิยาพัชร  อุปริมาตร
9. เด็กหญิงพนิดา  ไชยานนท์
10. เด็กหญิงลักษิกา  ดอกพงษ์กลาง
11. เด็กหญิงวิฬารี  ชูจันทร์
12. เด็กชายศุภกร  ปุญญาวิวัฒน์
13. เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  ณจันทร์
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเหมาะ
15. เด็กหญิงเกศรา  แก้วกระจาย
16. เด็กหญิงเบญจพร  ไผ่เศวตอนันต์
 
1. นางสาวโชติรส  พนมวัน ณ อยุธยา
2. นายอภิสิทธิ์  จบศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเบญจพร  ไผ่เศวษอนันต์
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศุภานัน  นาคน้อย
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายจักริน  แนบเนียม
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงภัทรพร  อยู่ปาน
2. เด็กหญิงสิริพร  มุขดา
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
2. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอาภัสรา  เนตรสัก
 
1. นายพันธ์วศิน  เหลืองอร่าม
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 18 1. นางสาวทัศนพรรณ  วาสนสมพงษ์
 
1. นายพันธ์วศิน  เหลืองอร่าม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 28.65 เข้าร่วม 14 1. นายชวินทร์ปวิตร  ลิมปิตะวัฒน์
 
1. Mr.Kai  Yang
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 47.3 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  แซ่เจียม
2. นางสาวธนัตถ์ภรณ์  นิลพันธ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อุบลวงศ์
2. นางสาวปภัชญา  รัตนบุญยกร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายอินทชัย  จิตต์วงษ์
 
1. นายยศพล  ไชยโกษี