สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงจันทมณี  บุญปลิก
 
1. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 31 1. นางสาวรสิตา  ภาคพานิช
 
1. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎา  ไชยณรงค์
 
1. นางสาวจิดาภา  สงดำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 1. นางสาวพรรณกาญจน์  ศรายุทธิกรณ์
 
1. นางสาวรัชนีกร  การภักดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญส่ง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 20 1. นางสาวประภาพร  เมืองสะอาด
 
1. นางสาวจิดาภา  สงดำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงธีราพร  พรมเวียง
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอดิศักดิ์  ใจภักดิ์
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. นายภควัต  เลี้ยงอยู่
2. เด็กหญิงศรุตา  เดชแสงศรี
3. เด็กหญิงอัญมณี  ลักษิตานนท์
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
2. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลนาถ  โพธิจักร
2. นางสาวศิรประภา  อัจฉริยนนท์
3. นางสาวสราวลี  ทัศนยิ่งยง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
2. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัฎ  จรุงจันทร์
2. เด็กชายประภาส  เศษมา
 
1. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธิติวุฒิ  วงศ์ษา
2. นายพีระพัฒน์  ศรีเหรา
 
1. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายสุปัญญา  เดชะคำภู
2. เด็กหญิงอรธิชา  โคษาราช
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สมขาว
2. นางสาวยุวดี  สอนจิตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 1. นางสาวอมรรัตน์  ขันทอง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สมขาว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาวนันทพร  วันจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นายณัฐพล  ทองทา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นวลใย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรยุทธ  อยู่สุข
 
1. นางสาววรวีณ  มะสำอินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 19 1. นายธนนนท์  แตงเขียว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พึ่งวารี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  สิทธิศิริสิน
2. เด็กชายอภิโชค  สายทิพย์
 
1. นายณัฐพล  สร้อยมาตร
2. นางสาววันวิสาข์  เสาว์สิงห์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 17 1. นายวัฒนา  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุปราณี  สูติพันธ์วิหาร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายอัครพล  ผลโยน
 
1. นางสาววีรวรรณ  ภาวนาวิวัฒน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมนทิพย์  ทัดสะวอน
2. เด็กชายอชิตพล  เลิศชัยวิวัฒน์
3. เด็กชายเจษฎา  ไชยณรงค์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
2. นางสาวมลิวัลย์  นวนจำปา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพนธ์  ทองทา
2. นางสาวสรัญญา  ดวงเทพ
3. นายเฉลิมสุข  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวเสาวภา  เขมะสมบูรณ์
2. นางสาวนภาพร  เจือมา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกุลจิรา  จีนมหันต์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สกุลอุดมศักดิ์
3. เด็กหญิงวนาลี  สาธิตวสุธา
 
1. นายรัสมิ์ชัย  ศรีชาติ
2. นางเอ็มอร  ฝากเชียงชา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวนุชบา  พรหมสุภา
2. นายสุวิทัศน์  เหลืองวิทยากร
3. นางสาวอารียา  อันเนตร
 
1. นางสาวเสาวภา  เขมะสมบูรณ์
2. นางสาวนภาพร  เจือมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายอริย์ธัช  จงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงอลิษา  รุ่งเรืองศรี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ฮอพิมาย
 
1. นางสาวรัศมี  เผือกเหลือง
2. นางดาวใจ  แก้วอัคฮาด
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายธนดล  ธนประโมทย์
2. นายเสฏฐนันท์  วรเกตุ
3. นายเสฏฐวุฒิ  สิทธิชอบธรรม
 
1. นางสาวเสาวภา  เขมะสมบูรณ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทุยคำ
2. เด็กหญิงปวริศา  เลิศครบุรี
3. เด็กหญิงพินลดา  กรรตุพันธาพร
 
1. นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา
2. นายรัสมิ์ชัย  ศรีชาติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 19 1. นางสาวนันทพร  จันทรวงศ์
2. นางสาวอมรรัตน์  จันทวงค์
3. นางสาวเพ็ญนภา  สุขเกษม
 
1. นางดาวใจ  แก้วอัคฮาด
2. นางสาวรัศมี  เผือกเหลือง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรประภา  มหัทธนวิโรจน์
2. เด็กหญิงศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
2. นายอธิวัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  เทียมคง
2. นางสาวปิยะวรรณ  เกตุมอม
 
1. นางสาวนาฏยา  เกตุแก้ว
2. นางสาวมลิวัลย์  นวนจำปา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนัจกร  สาระรม
2. เด็กหญิงพรปภา  ก.ศรีสุวรรณ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
2. นายอธิวัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนกร  อารีวงษ์
2. เด็กชายอภิลักษณ์  เยาวภาพันธ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
2. นายอธิวัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.65 ทอง 6 1. นางสาวธัญวรัตน์  แก้วมังกร
2. นางสาวปวีณา  สมอนา
3. นางสาววนัสนันท์  แนนไธสง
4. นางสาววัชญาดา  ตาคำเที่ยง
5. นางสาวศศิวิมล  หินทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  จุลม่วง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยา  แสวงศรี
2. นายจิรายุทธ  วิหาระ
3. นายฉัตรเทพ  เหลืองทอง
4. นายศักดิพัฒน์  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวเบญญาภา  เบญจวรรณ์
 
1. นายฆนรุจ  สุสา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 59.67 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ภูสีคุณ
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  ชินนโกศล
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมธาลิขิต
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทุยคำ
5. เด็กหญิงนภัสสร  คุ้มสะอาด
6. เด็กชายปรินทร  ธิมาชัย
7. เด็กหญิงปารณีย์  คุมพล
8. เด็กหญิงปิยาพัชร  อุปริมาตร
9. เด็กหญิงพนิดา  ไชยานนท์
10. เด็กหญิงลักษิกา  ดอกพงษ์กลาง
11. เด็กหญิงวิฬารี  ชูจันทร์
12. เด็กชายศุภกร  ปุญญาวิวัฒน์
13. เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  ณจันทร์
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเหมาะ
15. เด็กหญิงเกศรา  แก้วกระจาย
16. เด็กหญิงเบญจพร  ไผ่เศวตอนันต์
 
1. นางสาวโชติรส  พนมวัน ณ อยุธยา
2. นายอภิสิทธิ์  จบศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.31 ทอง 12 1. นางสาวเกตน์สิรี  แซ่ฉั่ว
 
1. นางไพริน  นิลกลาง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.31 ทอง 8 1. นางสาวธาวินี  หงษ์ทอง
 
1. นางสาววาสนา  เปรมชื่น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรประภา  มหัทธนวิโรจน์
2. เด็กชายศิรศักดิ์  อัศวเชษฐ
 
1. นางสาวจงกลณี  ภัทรกังวาน
2. นางสาววาสนา  เปรมชื่น
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 12 1. นางสาวปทุมพร  เมฆรักษากิจ
2. นายอดิศักดิ์  ใจภักดิ์
 
1. นายจรณินทร์  จิตราภิรมย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  คูตรีสุคนธ์
2. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีราช
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเพชร
4. นางสาวณัฐสินี  จัลลจารุสิทธิ์
5. นางสาวดารินทร์  กันภัย
6. นางสาวประภาพร  เมืองสะอาด
7. เด็กหญิงพจนารถ  วงษ์ชัย
8. เด็กหญิงศิรินทรา  กฤชไมตรี
9. เด็กหญิงศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
10. เด็กหญิงสุภิญญา  ขำพุก
 
1. นายอำพร  ดวงงาม
2. นายสมเจตน์  ยืนยง
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนานันท์  โกวิทพานิชกุล
2. เด็กหญิงชลนิชา  ศิลาไสย
3. เด็กหญิงชาลิสา  ลายเครือวัลย์
4. นางสาวทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
5. นางสาวธารารัตน์  ทากุดเรือ
6. เด็กหญิงรัศมี  ผมน้อย
7. เด็กหญิงลัลนา  มุขชาติ
8. เด็กหญิงศรุตยา  จินดา
9. นางสาวสุกรรณิกา  ตันโชกี
10. นางสาวอริษา  อิสสะอาด
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  มาลัย
2. เด็กหญิงกนิษฐา  บัวนาค
3. เด็กหญิงถมทอง  เมฆใจดี
4. เด็กหญิงพนิดา  ไชยสิทธิ์
5. เด็กหญิงรลิกา  ทองสุข
6. เด็กหญิงรัตนาพร  ร่มรุกข์
7. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  ปุ่นสำเริง
8. เด็กหญิงอธิชา  มาลารัตน์
9. เด็กหญิงอรณิชา  แสงเพ็ชร
10. เด็กหญิงอารีดา  เพชรนอก
 
1. นายศราวุธ  คำสวาสดิ์
2. นายชาญวุฒิ  นิโรรัมย์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวกชวรรณ  ปาละดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ลายศักดิ์
3. นายตะวัน  จิณโรจน์
4. นางสาวธัญชนก  ศรีจันทร์
5. นายธีระพันธ์  มงคลอมรศรี
6. นางสาวบุษกร  รัศมีทอง
7. นางสาวรัตติยา  นิงคะสี
8. นางสาวศศิวิมล  สุทธิพงษ์
9. นายอภิวัฒน์  สุวรรณรัตน์
10. นางสาวอรจิรา  โก้กระโทก
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรรณรมณ  แจ่มกระจ่าง
2. เด็กหญิงวชิรญา  พรรุ่งเรืองศรี
 
1. นางสาวกัลยา  คงครีวิลัย
2. นายศราวุธ  คำสวาสดิ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบวรศักดิ์  ใจหล้า
2. นางสาวเจนจิรา  จุ้ยผึ้ง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ตระกูลศุภชัย
2. นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชัย
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แจ่มจิราศัย
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวเกรียวกมล  ไก่งาม
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจันทมณี  บุญปลิก
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงษ์สิงห์
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเบญจพร  ไผ่เศวษอนันต์
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศุภานัน  นาคน้อย
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พวงทับทิม
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายจักริน  แนบเนียม
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงภัทรพร  อยู่ปาน
2. เด็กหญิงสิริพร  มุขดา
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
2. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามณี   บุญส่ง
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวณัฐฐสินี  วัลลภจารุสิทธิ์
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายชลธาร  ทองปิน
2. เด็กชายธีระพงศ์  มณีพงษ์
3. เด็กชายวรเทพ  แสนเรือน
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
2. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฐฐธิดา  คงมานะชาญ
2. นางสาวณัฐฐนิชา  คงมานะชาญ
3. นายศราวุธ  เมฆหนู
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
2. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  สารลึก
2. นายติณณภพ  ขันอาษา
3. นายปวีณ  แซ่แต้
4. นายศรัณเลิศ  ชาวอุบล
5. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
6. นายสหัสวรรษ  บุญไทย
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 19 1. นางสาวณัชชา  สารลึก
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลดา  ไหมทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ติ้นเหมือน
3. เด็กชายณัฐพล  มงคลเกตุ
4. เด็กชายธนิยะ  ดีลุนชัย
5. เด็กชายสาธิตา  สวนสุวรรณ
6. เด็กชายอภิลักษณ์  เยาวภาพันธ์
7. เด็กหญิงเกณิกา  งามสังข์
8. เด็กชายเอกรินทร์  ไตรโสม
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
3. นายธันวา  กองขวา
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญจพน์พร  หลงห่วง
2. นางสาวณัฐชานันท์  สดสะอาด
3. นายธนพัฒน์  ศรีมงคล
4. นายธีรวัฒน์  ประเสริฐการ
5. นายนนวัตร  วีระติสุวรรณ
6. นางสาวพิมพ์นภา  แสงสร
7. นายรัชชานนท์  เทียนศรี
8. นางสาวศรัญชญา  ประทุมทอง
9. นายหัสวรรษ  ถิราภรณ์
10. นางสาวแทนตะวัน  แซ่ซึง
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นางสาวปัทมวรรณ  อุบลฟู
3. นายธันวา  กองขวา
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษติยา  มะใหชนะ
2. เด็กหญิงชลดา  ไหมทอง
3. เด็กหญิงฐิติมา  ติ้นเหมือน
4. เด็กหญิงปุณยาพร  เกษมสวัสดิ์
5. เด็กชายมุฑิตา  บุญเรือง
6. เด็กหญิงวาสนา  แสงนาค
7. เด็กหญิงสรธร  พรมศร
8. เด็กหญิงสาธิตา  สวนสุวรรณ
9. เด็กหญิงเนติววรณ  ขันธิคุณ
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
3. นางสาวศศิประภา  ปัตตัง
4. นางสาวเสาวลักษณ์  นาคะสุวรรณ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญจพน์พร  หลงห่วง
2. นางสาวณัฐชานันท์  สดสะอาด
3. นางสาวทัศนพรรณ  วาสนสมพงษ์
4. นางสาวพัตรพิมล  ศรีคราม
5. นางสาวพิมพ์นภา  แสงสร
6. นางสาวศรัญชญา  ประทุมทอง
7. นางสาวสุชาดา  ตู้เพชร
8. นางสาวอัญชสา  สิงห์สินธุ์
9. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีเข้ม
10. นางสาวแทนตะวัน  แซ่ซึง
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นางสาวปัทมวรรณ  อุบลฟู
3. นางสาวศศิประภา  ปัตตัง
4. นางสาวเสาวลักษณ์  นาคะสุวรรณ์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  สีกา
2. นายธนัตถ์  วัฒนแสงชัย
3. นายภูษิต  ฉวีรัตน์
4. นายเติมพงศ์  ยินดีหา
5. นายเศวตโชติ  บวรกุลประเสริฐ
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นางสาวปัทมวรรณ  อุบลฟู
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - 1. นายรัตตพล  อนันสิริภูมิ
2. นางสาวสุชาดา  ตู้เพชร
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัจฉรา  แซ่เจียง
 
1. นายยศพล  ไชยโกษี
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายติรณพิชร์  แย้มชื่น
 
1. นายยศพล  ไชยโกษี
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงชนัฎ  จรุงจันทร์
 
1. นางสาวศุภิสรา  กุมาทะ
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพัฒน์  ศรีมงคล
 
1. นางสาวสุภัสสร  สมรูป
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอาภัสรา  เนตรสัก
 
1. นายพันธ์วศิน  เหลืองอร่าม
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 18 1. นางสาวทัศนพรรณ  วาสนสมพงษ์
 
1. นายพันธ์วศิน  เหลืองอร่าม
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  ศรีเหรา
2. เด็กชายจิรศักดิ์  บัวสด
3. เด็กหญิงวนิดา  เอี่ยมธรรม
4. เด็กชายอติวิชญ์  บุญประสงค์
5. เด็กหญิงอริญชรา  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวศุภิสรา  กุมาทะ
2. นางสาววนิดา  ยอดนครจง
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 11 1. นางสาวธนาทิพย์  จงศรีวัฒน์
2. นางสาวปานชีวา  กองสิน
3. นายพงษ์ไพบูรณ์  กองสุข
4. นางสาวสวิชญา  เดชากร
5. นายหัสวรรษ  ถิราภรณ์
 
1. นางสาวผกานันท์  อรัญโชติ
2. นางสาววนิดา  ยอดนครจง
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.17 เงิน 9 1. นางสาวนวพรรษชนก  นาถเหนือ
2. นางสาวพรรณพษา  พุ่มพิพัฒน์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อุบลวงศ์
2. นางสาวปภัชญา  รัตนบุญยกร
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 28.65 เข้าร่วม 14 1. นายชวินทร์ปวิตร  ลิมปิตะวัฒน์
 
1. Mr.Kai  Yang
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 47.3 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  แซ่เจียม
2. นางสาวธนัตถ์ภรณ์  นิลพันธ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อุบลวงศ์
2. นางสาวปภัชญา  รัตนบุญยกร
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายอินทชัย  จิตต์วงษ์
 
1. นายยศพล  ไชยโกษี
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายภาณุพงษ์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวผกานันท์  อรัญโชติ
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยืนยง
2. เด็กชายนพดล  โฉมมณี
3. เด็กหญิงวรัญญา  เวียงสันเทียะ
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวรัชนีกร  การภักดี
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงษ์สิงห์
2. นางสาวรุ่งวิภา  พจนารัตยาเวโรจน์
3. นางสาวเกรียวกมล  ไก่งาม
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวรัชนีกร  การภักดี
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พวงทับทิม
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทองแก่ง
3. เด็กชายจีระศักดิ์  บัวสด
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวยุวดี  สอนจิตร
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรีรัตน์  วุฒิยา
2. นางสาวบุณฑกานต์  มะอินทร์
3. นางสาวอรลภัส  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวยุวดี  สอนจิตร
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 17 1. นายชิษณุพงศ์  สวนสวัสดิ์
2. นางสาวรวิพร  หาญอาษา
 
1. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ
2. นายสาโรจน์  บุญจือ
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิญาดา  แซ่คู
2. เด็กหญิงพรไพลิน  เกษมเบญจรุ่ง
 
1. นางสาวกันยารัตน์  วงษ์วิบูลย์สิน
2. นางสาวพรนภา  แก้วนรา
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกัลยาวรรณ  สิวท่าไม้
2. นางสาวสุวรรณีย์  สินสมบัติ
 
1. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ
2. นายวิรพล  สิงหาอาจ
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธันยา  ตั้งธนธานิช
2. เด็กชายสุเมธ  รัตนดิลกวิทย์
3. เด็กชายเปรมชัย  ชัยมุงคุณ
 
1. นางสาวกันยารัตน์  วงษ์วิบูลย์สิน
 
92 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทองแก่ง
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  เริ่มหิรัญวงศ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  เวียงสันเทียะ
 
1. นายรัสมิ์ชัย  ศรีชาติ
2. นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา