สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 1. นายธนดล  วิริยะรุ่งเรืองกิจ
 
1. นายรณยุทธ  สังสุทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 24 1. นางสาวพัชรินทร์  บุญเรือง
 
1. นางสาวสุนทรีภรณ์  สกุลหงส์โสภณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงรื่น
 
1. นางสาวสุนทรีภรณ์  สกุลหงส์โสภณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมมาก
2. เด็กหญิงวัชรีย์  ผลพิพัฒน์พงษ์
 
1. นายรณยุทธ  สังสุทธิ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เห็นผลงาม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ปานฑผลิน
2. เด็กชายปริญญา  วิจิตรานนท์
3. เด็กหญิงเอมรา  คำมา
 
1. นายปณิธาน  พิมพ์หนู
2. นางสาวญาดา  สายกระสุน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาววิรัญชนา  รอบคอบ
2. นางสาวสุดารัตน์  เสาเปรีย
 
1. นายภาณุพงศ์  เป็นสำราญ
2. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาววรรณิษา  บุญทอง
 
1. นายธนกร  นวนลิน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชลธิชา  หิ้งทอง
 
1. นางสาวอลีนา  วุฒิกุลสิน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 11 1. เด็กชายตะวัน  ใจเอื้อย
2. เด็กชายธเนศ   ชนะหาญ
3. เด็กชายพิเชฐพงศ์   แช่มประสิทธิ์
4. เด็กหญิงรสา  เก่าแสน
5. เด็กชายโชคทวี   บุณยปรีชา
 
1. นางจุฑารัตน์   กลัดคร้าม
2. นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นประเดิม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 19 1. นางสาวกมลชนก  เพชรรัตน์
2. นายวัชรินทร์  นาคู
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา