สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรพล  ชื่นเจริญ
 
1. นางสาวมัสตกา  อ่อนเกตุพล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  นามศรี
2. เด็กชายพิเชฐพงศ์  แช่มประสิทธิ์
 
1. นางนันทนา  ประภาวดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธีรพล  ชื่นเจริญ
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  นิการรัมย์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ทรงสกุล
 
1. นางสาวสุวิมล   พ่วงกองนะ
2. นายปณิธาน  พิมพ์หนู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 17 1. นางสาวชมพูนุช  เรือนจันทร์
2. นายธนภูมิ  ก่อกุลดิลก
3. นางสาวเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นายดนุพล  คานทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายบุญรักษา  กะกะพันธ์
2. เด็กชายพีรวัฒน์  หาใหญ่
3. เด็กชายมนชนะ  เวชกรณ์
 
1. นางสาวสุวิมล   พ่วงกองนะ
2. นางสาวกมลวรรณ  เตยสุวรรณ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปัญจพล  จิระวงศ์วาน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  แสนละคร
 
1. นายพรชัย  บัวทอง
2. นายมานัสชัย  สายแขก
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 12 1. นายนัฐวุฒิ  แววขำ
2. นายวัชรินทร์  นาคู
 
1. นางผาณิต  โชควิทยา
2. นายกุศล  ศรีลาโชติ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   นิการรัมย์
 
1. นางสาวสวัชยา  บุณยะตุลานนท์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปุ๋ยวงค์
 
1. นางสาวสวัชยา  บุณยะตุลานนท์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมธุรดา  กลิ่นภู่
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  พันโสรี
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจีรภัทร์  เพชรดำ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  นามศรี
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สง่าชาติม
2. นางสาวลักษมี  ศรีคำดี
3. เด็กหญิงสมกมล  ภวบุตร
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
2. นายชัชวาลย์  พึ่งสมบัติ