สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐานิตา  บุญวงค์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เห็นผลงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 1. นายธนดล  วิริยะรุ่งเรืองกิจ
 
1. นายรณยุทธ  สังสุทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ทรงสกุล
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เห็นผลงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 24 1. นางสาวพัชรินทร์  บุญเรือง
 
1. นางสาวสุนทรีภรณ์  สกุลหงส์โสภณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงรื่น
 
1. นางสาวสุนทรีภรณ์  สกุลหงส์โสภณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิริลักษ์  ยาดี
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เห็นผลงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชฎาทิพย์  ผุยพรม
 
1. นายรณยุทธ  สังสุทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมมาก
2. เด็กหญิงวัชรีย์  ผลพิพัฒน์พงษ์
 
1. นายรณยุทธ  สังสุทธิ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เห็นผลงาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรทิพย์  สามารถ
 
1. นายรณยุทธ  สังสุทธิ์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิติยาภรณ์  พิมสุวรรณ์
2. เด็กชายสุเมธ  ผาลิชัย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  แดงโชติ
 
1. นางสาวมัสตกา  อ่อนเกตุพล
2. นางนันทนา  ประภาวดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนภูมิ  ก่อกุลดิลก
2. นายศศิกฤษณ์ชัย  จริตรัมย์
 
1. นางสุประวีณ์  ทิพย์โพธื์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรพล  ชื่นเจริญ
 
1. นางสาวมัสตกา  อ่อนเกตุพล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายแท่งทอง  หอมชื่น
 
1. นางสาวมัสตกา  อ่อนเกตุพล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  นามศรี
2. เด็กชายพิเชฐพงศ์  แช่มประสิทธิ์
 
1. นางนันทนา  ประภาวดี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธีรพล  ชื่นเจริญ
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  นิการรัมย์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ทรงสกุล
 
1. นางสาวสุวิมล   พ่วงกองนะ
2. นายปณิธาน  พิมพ์หนู
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 17 1. นางสาวชมพูนุช  เรือนจันทร์
2. นายธนภูมิ  ก่อกุลดิลก
3. นางสาวเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นายดนุพล  คานทอง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ปานฑผลิน
2. เด็กชายปริญญา  วิจิตรานนท์
3. เด็กหญิงเอมรา  คำมา
 
1. นายปณิธาน  พิมพ์หนู
2. นางสาวญาดา  สายกระสุน
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวดวงฤดี  โตมั่นคง
2. นางสาววัลภา  จ่ายจันทร์
3. นางสาวเบญญา  ประเสริฐสิริสิทธิ์
 
1. นายดนุพล  คานทอง
2. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายบุญรักษา  กะกะพันธ์
2. เด็กชายพีรวัฒน์  หาใหญ่
3. เด็กชายมนชนะ  เวชกรณ์
 
1. นางสาวสุวิมล   พ่วงกองนะ
2. นางสาวกมลวรรณ  เตยสุวรรณ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  ฤาชา
2. เด็กหญิงวริญญา  โยธาวุฒิ
3. เด็กหญิงเบ็ญจมาพร  พันธัง
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นายภาณุพงศ์  เป็นสำราญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาววิรัญชนา  รอบคอบ
2. นางสาวสุดารัตน์  เสาเปรีย
 
1. นายภาณุพงศ์  เป็นสำราญ
2. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปัญจพล  จิระวงศ์วาน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  แสนละคร
 
1. นายพรชัย  บัวทอง
2. นายมานัสชัย  สายแขก
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 12 1. นายนัฐวุฒิ  แววขำ
2. นายวัชรินทร์  นาคู
 
1. นางผาณิต  โชควิทยา
2. นายกุศล  ศรีลาโชติ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาววรรณิษา  บุญทอง
 
1. นายธนกร  นวนลิน
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   นิการรัมย์
 
1. นางสาวสวัชยา  บุณยะตุลานนท์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชลธิชา  หิ้งทอง
 
1. นางสาวอลีนา  วุฒิกุลสิน
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปุ๋ยวงค์
 
1. นางสาวสวัชยา  บุณยะตุลานนท์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 11 1. เด็กชายตะวัน  ใจเอื้อย
2. เด็กชายธเนศ   ชนะหาญ
3. เด็กชายพิเชฐพงศ์   แช่มประสิทธิ์
4. เด็กหญิงรสา  เก่าแสน
5. เด็กชายโชคทวี   บุณยปรีชา
 
1. นางจุฑารัตน์   กลัดคร้าม
2. นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นประเดิม
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายนชาตรี  สีดำ
2. เด็กชายศุภณัฐ  ทวีธนทัตกุล
 
1. นางสาวสวัชยา   บุณยะตุลานนท์
2. นางสาวอลีนา   วุฒิกุลสิน
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนัญญา  โพธิ์เจริญ
2. เด็กหญิงระพินธรณ์  โตโสม
3. เด็กหญิงศุภรานันท์  เรืองศรี
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลชนก  เพชรรัตน์
2. นางสาวอาทิตยา  บุญนาค
3. นางสาวเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤกนก  จริตรัมย์
2. เด็กหญิงมธุรดา  กลิ่นภู่
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรชนก  สนธยา
2. นางสาวดวงฤดี  โตมั่นคง
3. นายวัชรินทร์  นาคู
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมธุรดา  กลิ่นภู่
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  พันโสรี
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจีรภัทร์  เพชรดำ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  นามศรี
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 19 1. นางสาวกมลชนก  เพชรรัตน์
2. นายวัชรินทร์  นาคู
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สง่าชาติม
2. นางสาวลักษมี  ศรีคำดี
3. เด็กหญิงสมกมล  ภวบุตร
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
2. นายชัชวาลย์  พึ่งสมบัติ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สาระชิต
2. เด็กหญิงปฏิพร  ไชยพร
3. นางสาวพรทิพย์  แสงรื่น
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
2. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา