สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัจฉรียา   สมบุตร
 
1. นางสาวสุพรรณี   วงค์สิงห์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคณิตา  คำโสภา
 
1. นายไพโรจน์   เมฆอรุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 14 1. นางสาวทิวาพร   สุดแสง
 
1. นางสาวสุธารส  วรนาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุญญิศา   ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญมั่น
3. เด็กชายไอยศิริ   ศรีอุทัย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กลั่นกำเนิด
2. นางสาวอาทิติยา  ไชยวาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  ดีไชยรัมย์
2. นายธนพงษ์   เมืองศิลปศาสตร์
3. นางสาวมินตรา  พันธ์โคตร
 
1. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
2. นางสาวสุมนทิพย์  ใจศิริ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพฤษชาติ   ฤกษ์เจ็ดณี
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ    เลิศนวนิล
 
1. นางสาวผกาทิพย์    รันสูงเนิน
2. นายชนาธิป  พงศ์เสน่ห์วิทยา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิวัฒน์   ปัสสาวะเน
 
1. นางสาวผกาทิพย์    รันสูงเนิน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโสภิตา    แก้วใสทับ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   เหล่าซื่อ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นายณัฐวัฒน์   เหลืองประดับชัย
 
1. นายศุภชัย    ศรีเจริญ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกรรวี  กิตติชัยดำรง
2. นางสาวญาณธิมาศ  วิโรจน์ชูฉัตร
3. นางสาวธรรญวรรณ  จันทร์ป้อง
 
1. นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร
2. นายปรีชา  บุญปลอด
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวณรินทร์ภัทร  ชัยวรางค์พงษ์
2. นายธนวัฒน์  โตจรัส
3. นายธารา  เจริญเขต
4. นายธีรภัทร  เพียรรักษา
5. นายพีรพงษ์  เชื้อทอง
 
1. นายอำนาจ  ชีวังกูล
2. นางสาวสุนิต  จันทร์คง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  ลีสมชัยเจริญ
2. เด็กชายธนกร  ทองเจริญสกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  เสนเพ็ง
2. นางบุษยรา  นิรันดรธรากุล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 8 1. นางสาวนนทิยา  วิริยะวิชาชาญ
2. นายอาภาพันธ์ุ  ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวสุนิต  จันทร์คง
2. นางสาวกณิชชา  ศิริศักดิ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยรัตน์  สาสนะ
2. นางสาวจิดาภา  ภักดี
3. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  บรรยงกะเสนา
4. นางสาวนนทิยา  วิริยะวิชาชาญ
5. เด็กหญิงนภสร  กิจพัฒนาการ
6. เด็กหญิงนรมน  ชื่นศรี
7. เด็กหญิงนันทวรรณ  กิจพัฒนาการ
8. นางสาวพาขวัญ  อาภาภิรม
9. เด็กหญิงภคนันท์  ยิ้มเครือ
10. เด็กหญิงวริศราพร  หน่อแก้ว
 
1. นายสุวรรณ  จันทะคุณ
2. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
3. นางสาวสุภาพร  เสนเพ็ง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชยา  ฐินะกุล
 
1. นางสาวสุภิญญา   แซ่เซียว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายคงสิทธิ์   ตรีแก้ว
2. เด็กชายจุลเกล้า  ภุมมาลี
3. เด็กชายธนาพร   จันทร์อาจ
4. เด็กชายยศธนะ   บุญโยประการ
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
2. นายกิตติพงษ์   ชัยพฤกษ์ชัยศรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวพิณชญาณัฐ    มีแสง
2. นายวรวุฒิ   เหมาะทอง
3. นางสาวสาธิยา   ดำนิล
4. นางสาวสิริยากร   เถระวัลย์
5. นางสาวอารยา    ดำนิล
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
2. นายกิตติพงษ์   ชัยพฤกษ์ชัยศรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวศรวณีย์    บัวแก้ว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 1. นางสาวศรวณีย์   บัวแก้ว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานดาวสี  สุธรรมา
2. นางสาวธนาภรณ์  คู่สาย
3. นางสาวนัสยา   บุญวิเศษรัตน์
4. นางสาวปฐมพร   พัฒนะจุฑา
5. นางสาวมาทิตา  ไตรยวงศ์
6. นางสาวอริสา   พิจารณ์
 
1. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์
2. นายปริญญา  บ่อจักพันธ์
3. นางสาวณียพรรณ  กาญจนะ
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   โชติประพัฒน์
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์   ก่ำกระโทก
3. เด็กหญิงทาริกา   ธูปพุ่ม
4. เด็กหญิงทิพากร   วงค์ฝ่ายแดง
5. เด็กหญิงนภสร   คุณดิลกฉัตร
6. เด็กหญิงบุญยาภา  ตากาศ
7. เด็กหญิงอัจฉรียา   สมบุตร
8. เด็กหญิงอารยา   ขันใจ
 
1. นายปริญญา  บ่อจักพันธ์
2. นางสาวณียพรรณ  กาญจนะ
3. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรนิธิ  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงอริสา    เจริญศรี
 
1. นางสาวธนพร  จรจรัญ
2. นางสาวพิรญาณ์   นพรัตน์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชวันรัตน์  ปัญจสิริโรจน์
 
1. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรีชา   สมฤทธิ์
2. นางสาวปิยดา   หล้าศรี
3. นางสาวสิริธร  ลิศนันท์
4. นางสาวอาทิตยา  แสงสินไชย
5. นายเอกบดี  ดีขจรเดช
 
1. MissTian   Jing
2. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลสิทธิ์   จิตตกาวิน
2. นายนันทพงศ์   เจริญรัตน์
3. นางสาวนันทพร   คุปตวาณิชย์
4. นางสาวบุษรา   เจียโหงว
5. นายสมัชนนท์   ก้านทองหลาง
 
1. นางสาวพิรญาณ์   นพรัตน์
2. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวสิรีธร   โล่กุลทรัพย์
2. นางสาวอุสนา    ศรนารายณ์
 
1. นางสาวสุปรียา   ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวธนพร  จรจรัญ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพัชร   หิรัญยะนันท์
2. เด็กชายไอยศิริ   ศรีอุทัย
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุรักษ์  กาปาเล
2. นายอลงกรณ์   จุฑาทัศน์
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นางนฤมล  นิลพันธ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรนา  ชะโลปถัมภ์
2. นายจุลเกล้า  ภูมมาลี
3. เด็กชายอรรถกร   ศรนารายณ์
 
1. นายธนพงษ์  วงศ์นภาไพศาล
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายธนกฤต  เกียรติชยานนท์
2. นายเอกชัย  แก้วมั่น
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นายทองจันทร์  เติมจิตร
 
31 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงตุลยา   หวังธำรงวงศ์
2. เด็กหญิงพัชริดา   คงศรีนวล
3. เด็กชายโสรส   ไตรพิทักษ์
 
1. นางสาวจริยา  กองคำ
2. นางสาววรรณพิมล  บุนทยะพัธน์
 
32 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแพรวา  ฉูตรสูงเนิน
 
1. นางสาวภัทรภรณ์  สุขแก้ว
 
33 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   พงษ์อร่าม
 
1. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
 
34 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ