สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิลปัทม์   มั่นแดง
 
1. นางนุชนารถ   เฟอร์โฮฟ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 1. เด็กชายชนชน  วงศ์ฉายา
 
1. นางพัชญ์ชามญชุ์    กฤติณัฐธนชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 22 1. นางสาวธัญลักษณ์   ทรงสอาด
 
1. นางสาวจตุพร   จารุเกศนันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐรุจา   ศรีก๊กเจริญ
2. เด็กหญิงอาภัสสรา  นวลศรี
 
1. นายระดมโชค   ปวงบุผา
2. นางสาวสุธารส  วรนาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวประณตนาต   วิบูลย์แสง
2. นางสาวสุชานันท์   คำจันทรราช
 
1. นางสาวสุธารส  วรนาม
2. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวกนกกร   ลีฬหาวุฒิ
2. นางสาวกรรณิการ์   อินทรเจือจันทร์
3. นางสาวทิพยฉัตร    ไชยยงยศ
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์   ทองวิเศษ
2. นางสุจิตรา    ตั้งตระกูล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.98 เงิน 24 1. นางสาวผกาวรรณ  สุขสมธรรม
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพัตรา   สีภูงา
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์   ฉิมทับ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวธัญญภัทร   มานะสาระกุล
 
1. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงปัณณรัตน์    พัชราจิระศักดิ์
 
1. นางสาวปรียากร   โชติพานัส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนากานต์   คำวงษ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์   ฉิมทับ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 9 1. นายจักรา   สิงโหพล
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภสร   กิจพัฒนาการ
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงทิพากร   วงค์ฝ่ายแดง
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 1. นางสาววีโรนิค    บา
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพากร    วงค์ฝ่ายแดง
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 14 1. นางสาวบุปผา   จันละคร
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. นางสาวศลิษา  สงแสง
 
1. นายฉัตรชัย  เหรียญทอง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.33 เงิน 6 1. นางสาวดนุนุช   จันทร์เสรี
2. นางสาวธัญชนก   ผลเจริญสุข
 
1. นางสาวพิรญาณ์   นพรัตน์
2. นางสาวธนพร  จรจรัญ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนกร  ก้านจันทร์
2. นางสาวพรนภา  สีลานุกูล
3. นายวีระชัย  ลายน้ำเงิน
4. นางสาวสิริมา   เตชประสพชัย
5. นางสาวอาภัสสร  ปานทอง
 
1. นางสาวณัฐิณี  ประวัง
2. นางเพียงกมล  จอร์แดน
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นายพงศกร   ฟังเย็น
2. นายสิรภัทร   ทองกลัด
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายณภัทร  พงศ์สิริธนภัทร
2. นายสุเมธ  ศิลมั่น
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี