สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 21 1. นางสาวมุกขรินทร์  สุตคาน
 
1. นายไกรสิทธิ์  สุระรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ลี้สมสุข
 
1. นางสาวเยาวนาฎ  แซ่เตียว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกวินทร์วรรณ  โอสถอภิรักษ์
2. เด็กชายผลพันธ์ทอง  ไตรปิยานนท์
 
1. นางพราว  จริยาคุณาพร
2. นางสาวสุธารส  วรนาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายชนกชนม์   เฉิน
 
1. นายชนาธิป   พงศ์เสน่ห์วิทยา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นายวัชรยุทธ   เกียรติจรุงพันธ์
 
1. นางสาวสุภิญญา   แซ่เซียว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรชิตา  แสวงสุข
 
1. นายธีระศักดิ์   หอมสมบัติ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวประณตนาถ   วิบูลย์แสง
 
1. นางสาวอรพิชา   อรุโณทัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายพีรวิช   บัวคล้าย
2. เด็กหญิงแพรวพลอย   ทองจันทร์
 
1. นางสาวปรียากร   โชติพานัส
2. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นายอรรณพ   แตงมา
2. นายแสงชัย   แสงสีทอง
 
1. นางเพียงกมล  จอร์แดน
2. นางสาวณัฐิณี  ประวัง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 63.1 ทองแดง 8 1. เด็กชายคุณากร  เต็มประสงค์
2. เด็กชายจิรายุส  สุขแสนสุข
3. เด็กชายฐปกร  กาทอง
4. เด็กชายดนุพล   สุวรรณ์
5. เด็กชายธนากร   ปัสนา
6. เด็กชายธนโชติ  ช่างปราณีต
7. เด็กชายพัชรพล   เพชรศรี
8. เด็กชายยุทธนา  นักผูก
 
1. นายดุสิต  วันวัย
2. นายธเนศ  สุทธิจุฑามณี
3. นางสาวกชวรา  ทองปรางค์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 23 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีแสง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงเอเชีย  ภักดีผล
 
1. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
2. นางสาวมิ่งกมล  เอกเพ็ชร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 23 1. นางสาวนิธินันท์  ลิ้มสุขนิรันดร์
2. นางสาวพัชรพร  ชาศรี
3. นางสาวสกาวรัตน์  ควรสมาคม
 
1. นางสาวมิ่งกมล  เอกเพ็ชร
2. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์   กันธิยา
2. เด็กหญิงอรวี   ไชยมงคล
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นางสาวสุวรรณา  ทัพทวี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 12 1. เด็กชายภูมิ  โชติวัฒนสิรี
2. เด็กชายอัมรินทร์  อุตมะ
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นางสาวสุปราณี  ออกช่อ