สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 23 1. นายก้องภพ    ฉายา
 
1. นางสาวอวิกา  ลิ้มพานิชภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์   อัศววัฒนวงศ์
 
1. นางสาวบุณฑริกา   ไวยธัญกิจ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกอบกุล   อึ้ง
2. เด็กชายชลชาติ   ทองประดับ
3. เด็กหญิงบุญยานุช   สิงห์วะราช
 
1. นางสาวจริยา   ขาวงาม
2. นางสาวจิรภิญญา   ฉายแสง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปฏิพร   กงพาน
 
1. นางสาวเกวลิน   แววสง่า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 13 1. นายมรรษกร   วงศ์สิทธิพรรุ่ง
 
1. นายชนาธิป   พงศ์เสน่ห์วิทยา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกรกรต  พิมโสดา
2. นายธนโชติ  ช่างปราณีต
 
1. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย
2. นางสาวกชวรา  ทองปรางค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพัชรพล  เพชรศรี
2. เด็กชายยุทธนา  นักผูก
 
1. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย
2. นางสาวกชวรา  ทองปรางค์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 42.67 เข้าร่วม 6 1. นายณัชพล   ดรุณดุรงดี
 
1. นางสาวสุปรียา   ฤทธิ์บำรุง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนารักษ์   สินสุพรรณ์
2. เด็กชายธิติ  รุ่งเรืองโรจนา
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤตวิทย์  พิมพ์ทำมา
2. เด็กชายรัชพล  เทิดคุณากร
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นางสาวธิดารัตน์  ทิพอุตร
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 20 1. นายชาญณรงค์  คชสินธุ์
2. นางสาวศศิธร  ชนะสงคราม
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายวรพจน์  ดวงงาม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   งามวิไลศิริวงศ์
2. เด็กหญิงปวิศรา   พุฒิพงโภไคย
3. เด็กหญิงรัมภ์รดา   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นางสาวประทานพร  พุทธิวาส
2. นางวราภรณ์  เนรมิตพานิชย์