สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัจฉรียา   สมบุตร
 
1. นางสาวสุพรรณี   วงค์สิงห์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคณิตา  คำโสภา
 
1. นายไพโรจน์   เมฆอรุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิลปัทม์   มั่นแดง
 
1. นางนุชนารถ   เฟอร์โฮฟ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 21 1. นางสาวมุกขรินทร์  สุตคาน
 
1. นายไกรสิทธิ์  สุระรัมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ลี้สมสุข
 
1. นางสาวเยาวนาฎ  แซ่เตียว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 14 1. นางสาวทิวาพร   สุดแสง
 
1. นางสาวสุธารส  วรนาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 1. เด็กชายชนชน  วงศ์ฉายา
 
1. นางพัชญ์ชามญชุ์    กฤติณัฐธนชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 22 1. นางสาวธัญลักษณ์   ทรงสอาด
 
1. นางสาวจตุพร   จารุเกศนันท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุญญิศา   ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญมั่น
3. เด็กชายไอยศิริ   ศรีอุทัย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กลั่นกำเนิด
2. นางสาวอาทิติยา  ไชยวาน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  ดีไชยรัมย์
2. นายธนพงษ์   เมืองศิลปศาสตร์
3. นางสาวมินตรา  พันธ์โคตร
 
1. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
2. นางสาวสุมนทิพย์  ใจศิริ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐรุจา   ศรีก๊กเจริญ
2. เด็กหญิงอาภัสสรา  นวลศรี
 
1. นายระดมโชค   ปวงบุผา
2. นางสาวสุธารส  วรนาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวประณตนาต   วิบูลย์แสง
2. นางสาวสุชานันท์   คำจันทรราช
 
1. นางสาวสุธารส  วรนาม
2. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกวินทร์วรรณ  โอสถอภิรักษ์
2. เด็กชายผลพันธ์ทอง  ไตรปิยานนท์
 
1. นางพราว  จริยาคุณาพร
2. นางสาวสุธารส  วรนาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 23 1. นายก้องภพ    ฉายา
 
1. นางสาวอวิกา  ลิ้มพานิชภักดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์   อัศววัฒนวงศ์
 
1. นางสาวบุณฑริกา   ไวยธัญกิจ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายชนกชนม์   เฉิน
 
1. นายชนาธิป   พงศ์เสน่ห์วิทยา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกอบกุล   อึ้ง
2. เด็กชายชลชาติ   ทองประดับ
3. เด็กหญิงบุญยานุช   สิงห์วะราช
 
1. นางสาวจริยา   ขาวงาม
2. นางสาวจิรภิญญา   ฉายแสง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวกนกกร   ลีฬหาวุฒิ
2. นางสาวกรรณิการ์   อินทรเจือจันทร์
3. นางสาวทิพยฉัตร    ไชยยงยศ
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์   ทองวิเศษ
2. นางสุจิตรา    ตั้งตระกูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปฏิพร   กงพาน
 
1. นางสาวเกวลิน   แววสง่า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 13 1. นายมรรษกร   วงศ์สิทธิพรรุ่ง
 
1. นายชนาธิป   พงศ์เสน่ห์วิทยา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพฤษชาติ   ฤกษ์เจ็ดณี
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ    เลิศนวนิล
 
1. นางสาวผกาทิพย์    รันสูงเนิน
2. นายชนาธิป  พงศ์เสน่ห์วิทยา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิวัฒน์   ปัสสาวะเน
 
1. นางสาวผกาทิพย์    รันสูงเนิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโสภิตา    แก้วใสทับ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   เหล่าซื่อ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นายณัฐวัฒน์   เหลืองประดับชัย
 
1. นายศุภชัย    ศรีเจริญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกรรวี  กิตติชัยดำรง
2. นางสาวญาณธิมาศ  วิโรจน์ชูฉัตร
3. นางสาวธรรญวรรณ  จันทร์ป้อง
 
1. นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร
2. นายปรีชา  บุญปลอด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกรกรต  พิมโสดา
2. นายธนโชติ  ช่างปราณีต
 
1. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย
2. นางสาวกชวรา  ทองปรางค์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพัชรพล  เพชรศรี
2. เด็กชายยุทธนา  นักผูก
 
1. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย
2. นางสาวกชวรา  ทองปรางค์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวณรินทร์ภัทร  ชัยวรางค์พงษ์
2. นายธนวัฒน์  โตจรัส
3. นายธารา  เจริญเขต
4. นายธีรภัทร  เพียรรักษา
5. นายพีรพงษ์  เชื้อทอง
 
1. นายอำนาจ  ชีวังกูล
2. นางสาวสุนิต  จันทร์คง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.98 เงิน 24 1. นางสาวผกาวรรณ  สุขสมธรรม
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  ลีสมชัยเจริญ
2. เด็กชายธนกร  ทองเจริญสกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  เสนเพ็ง
2. นางบุษยรา  นิรันดรธรากุล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 8 1. นางสาวนนทิยา  วิริยะวิชาชาญ
2. นายอาภาพันธ์ุ  ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวสุนิต  จันทร์คง
2. นางสาวกณิชชา  ศิริศักดิ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยรัตน์  สาสนะ
2. นางสาวจิดาภา  ภักดี
3. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  บรรยงกะเสนา
4. นางสาวนนทิยา  วิริยะวิชาชาญ
5. เด็กหญิงนภสร  กิจพัฒนาการ
6. เด็กหญิงนรมน  ชื่นศรี
7. เด็กหญิงนันทวรรณ  กิจพัฒนาการ
8. นางสาวพาขวัญ  อาภาภิรม
9. เด็กหญิงภคนันท์  ยิ้มเครือ
10. เด็กหญิงวริศราพร  หน่อแก้ว
 
1. นายสุวรรณ  จันทะคุณ
2. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
3. นางสาวสุภาพร  เสนเพ็ง
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงของขวัญ  ยอดสาย
2. เด็กชายคงเดช  นาระทำ
3. เด็กหญิงปฏิณญา  สุภาภูมิ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  มีสมสังข์
5. เด็กหญิงวรรัตน์   รุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงศิริวราห์   มาลัย
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุมาลย์โรจน์
8. เด็กหญิงอภิชญาภา  ไชยวงศ์
9. เด็กหญิงอลิสา  สุวรรณฉิม
10. เด็กหญิงแก้วพรทิพย์   แก้วทิพย์เนตร
 
1. นางสาวธนิดา  จั่นเล็ก
2. นางสาวเจษฎี  ตันสุวรรณ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพัตรา   สีภูงา
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์   ฉิมทับ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นายวัชรยุทธ   เกียรติจรุงพันธ์
 
1. นางสาวสุภิญญา   แซ่เซียว
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรชิตา  แสวงสุข
 
1. นายธีระศักดิ์   หอมสมบัติ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชยา  ฐินะกุล
 
1. นางสาวสุภิญญา   แซ่เซียว
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎากร  ชูประจง
 
1. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวธัญญภัทร   มานะสาระกุล
 
1. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงปัณณรัตน์    พัชราจิระศักดิ์
 
1. นางสาวปรียากร   โชติพานัส
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวประณตนาถ   วิบูลย์แสง
 
1. นางสาวอรพิชา   อรุโณทัย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายพีรวิช   บัวคล้าย
2. เด็กหญิงแพรวพลอย   ทองจันทร์
 
1. นางสาวปรียากร   โชติพานัส
2. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนากานต์   คำวงษ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์   ฉิมทับ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศลิษา  เนียรมงคล
 
1. นางสาวอรพิชา   อรุโณทัย
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายคงสิทธิ์   ตรีแก้ว
2. เด็กชายจุลเกล้า  ภุมมาลี
3. เด็กชายธนาพร   จันทร์อาจ
4. เด็กชายยศธนะ   บุญโยประการ
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
2. นายกิตติพงษ์   ชัยพฤกษ์ชัยศรี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวพิณชญาณัฐ    มีแสง
2. นายวรวุฒิ   เหมาะทอง
3. นางสาวสาธิยา   ดำนิล
4. นางสาวสิริยากร   เถระวัลย์
5. นางสาวอารยา    ดำนิล
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
2. นายกิตติพงษ์   ชัยพฤกษ์ชัยศรี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 9 1. นายจักรา   สิงโหพล
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรัตน์   รุ่งโรจน์
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวศรวณีย์    บัวแก้ว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภสร   กิจพัฒนาการ
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 1. นางสาวศรวณีย์   บัวแก้ว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงทิพากร   วงค์ฝ่ายแดง
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 1. นางสาววีโรนิค    บา
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพากร    วงค์ฝ่ายแดง
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 14 1. นางสาวบุปผา   จันละคร
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานดาวสี  สุธรรมา
2. นางสาวธนาภรณ์  คู่สาย
3. นางสาวนัสยา   บุญวิเศษรัตน์
4. นางสาวปฐมพร   พัฒนะจุฑา
5. นางสาวมาทิตา  ไตรยวงศ์
6. นางสาวอริสา   พิจารณ์
 
1. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์
2. นายปริญญา  บ่อจักพันธ์
3. นางสาวณียพรรณ  กาญจนะ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   โชติประพัฒน์
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์   ก่ำกระโทก
3. เด็กหญิงทาริกา   ธูปพุ่ม
4. เด็กหญิงทิพากร   วงค์ฝ่ายแดง
5. เด็กหญิงนภสร   คุณดิลกฉัตร
6. เด็กหญิงบุญยาภา  ตากาศ
7. เด็กหญิงอัจฉรียา   สมบุตร
8. เด็กหญิงอารยา   ขันใจ
 
1. นายปริญญา  บ่อจักพันธ์
2. นางสาวณียพรรณ  กาญจนะ
3. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. นางสาวศลิษา  สงแสง
 
1. นายฉัตรชัย  เหรียญทอง
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสิรวิชญ์  วิชุลดาวุธ
 
1. นายฉัตรชัย  เหรียญทอง
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภณัฐ  ทองปน
2. เด็กหญิงสุธินี   แซ่ลี
 
1. นางสาววริศรา  ตู้จินดา
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณรินทร์ภัทร   ชัยวรางค์พงษ์
2. นายดนัย  สุวรรณเวียง
 
1. นางสาวณฐอร  จันทศร
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรนิธิ  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงอริสา    เจริญศรี
 
1. นางสาวธนพร  จรจรัญ
2. นางสาวพิรญาณ์   นพรัตน์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.33 เงิน 6 1. นางสาวดนุนุช   จันทร์เสรี
2. นางสาวธัญชนก   ผลเจริญสุข
 
1. นางสาวพิรญาณ์   นพรัตน์
2. นางสาวธนพร  จรจรัญ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นายอรรณพ   แตงมา
2. นายแสงชัย   แสงสีทอง
 
1. นางเพียงกมล  จอร์แดน
2. นางสาวณัฐิณี  ประวัง
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชวันรัตน์  ปัญจสิริโรจน์
 
1. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 42.67 เข้าร่วม 6 1. นายณัชพล   ดรุณดุรงดี
 
1. นางสาวสุปรียา   ฤทธิ์บำรุง
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรีชา   สมฤทธิ์
2. นางสาวปิยดา   หล้าศรี
3. นางสาวสิริธร  ลิศนันท์
4. นางสาวอาทิตยา  แสงสินไชย
5. นายเอกบดี  ดีขจรเดช
 
1. MissTian   Jing
2. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลสิทธิ์   จิตตกาวิน
2. นายนันทพงศ์   เจริญรัตน์
3. นางสาวนันทพร   คุปตวาณิชย์
4. นางสาวบุษรา   เจียโหงว
5. นายสมัชนนท์   ก้านทองหลาง
 
1. นางสาวพิรญาณ์   นพรัตน์
2. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนกร  ก้านจันทร์
2. นางสาวพรนภา  สีลานุกูล
3. นายวีระชัย  ลายน้ำเงิน
4. นางสาวสิริมา   เตชประสพชัย
5. นางสาวอาภัสสร  ปานทอง
 
1. นางสาวณัฐิณี  ประวัง
2. นางเพียงกมล  จอร์แดน
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยนันท์   ชินราช
2. นางสาวศิรินทร์ญา   แสงชาติ
 
1. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
2. Mr.Huang   Zheng Rong
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวสิรีธร   โล่กุลทรัพย์
2. นางสาวอุสนา    ศรนารายณ์
 
1. นางสาวสุปรียา   ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวธนพร  จรจรัญ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิมพิไลย์  แดงเจริญ
 
1. นายนนกร  มังคละศิริ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 63.1 ทองแดง 8 1. เด็กชายคุณากร  เต็มประสงค์
2. เด็กชายจิรายุส  สุขแสนสุข
3. เด็กชายฐปกร  กาทอง
4. เด็กชายดนุพล   สุวรรณ์
5. เด็กชายธนากร   ปัสนา
6. เด็กชายธนโชติ  ช่างปราณีต
7. เด็กชายพัชรพล   เพชรศรี
8. เด็กชายยุทธนา  นักผูก
 
1. นายดุสิต  วันวัย
2. นายธเนศ  สุทธิจุฑามณี
3. นางสาวกชวรา  ทองปรางค์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 23 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีแสง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงเอเชีย  ภักดีผล
 
1. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
2. นางสาวมิ่งกมล  เอกเพ็ชร
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 23 1. นางสาวนิธินันท์  ลิ้มสุขนิรันดร์
2. นางสาวพัชรพร  ชาศรี
3. นางสาวสกาวรัตน์  ควรสมาคม
 
1. นางสาวมิ่งกมล  เอกเพ็ชร
2. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพัชร   หิรัญยะนันท์
2. เด็กชายไอยศิริ   ศรีอุทัย
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนารักษ์   สินสุพรรณ์
2. เด็กชายธิติ  รุ่งเรืองโรจนา
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นายพงศกร   ฟังเย็น
2. นายสิรภัทร   ทองกลัด
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุรักษ์  กาปาเล
2. นายอลงกรณ์   จุฑาทัศน์
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นางนฤมล  นิลพันธ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายณภัทร  พงศ์สิริธนภัทร
2. นายสุเมธ  ศิลมั่น
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์   กันธิยา
2. เด็กหญิงอรวี   ไชยมงคล
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นางสาวสุวรรณา  ทัพทวี
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤตวิทย์  พิมพ์ทำมา
2. เด็กชายรัชพล  เทิดคุณากร
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นางสาวธิดารัตน์  ทิพอุตร
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 12 1. เด็กชายภูมิ  โชติวัฒนสิรี
2. เด็กชายอัมรินทร์  อุตมะ
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นางสาวสุปราณี  ออกช่อ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 20 1. นายชาญณรงค์  คชสินธุ์
2. นางสาวศศิธร  ชนะสงคราม
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายวรพจน์  ดวงงาม
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรนา  ชะโลปถัมภ์
2. นายจุลเกล้า  ภูมมาลี
3. เด็กชายอรรถกร   ศรนารายณ์
 
1. นายธนพงษ์  วงศ์นภาไพศาล
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายธนกฤต  เกียรติชยานนท์
2. นายเอกชัย  แก้วมั่น
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นายทองจันทร์  เติมจิตร
 
87 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงตุลยา   หวังธำรงวงศ์
2. เด็กหญิงพัชริดา   คงศรีนวล
3. เด็กชายโสรส   ไตรพิทักษ์
 
1. นางสาวจริยา  กองคำ
2. นางสาววรรณพิมล  บุนทยะพัธน์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   งามวิไลศิริวงศ์
2. เด็กหญิงปวิศรา   พุฒิพงโภไคย
3. เด็กหญิงรัมภ์รดา   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นางสาวประทานพร  พุทธิวาส
2. นางวราภรณ์  เนรมิตพานิชย์
 
89 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแพรวา  ฉูตรสูงเนิน
 
1. นางสาวภัทรภรณ์  สุขแก้ว
 
90 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   พงษ์อร่าม
 
1. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
 
91 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ