สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายปณรักษ์  สวัสดิ์โสภณ
 
1. นางปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายธีรชัย  สะสม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เอี้ยงสิริ
 
1. นางปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ
2. นางสาวจุฑามาศ  สุขสถาน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.98 ทอง 5 1. เด็กชายอัครพล  วงศ์มา
 
1. นางสาวเกตุวดี  คมขำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดนุสรณ์  อินเเสงเเวง
 
1. นางสาวเกตุวดี  คมขำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์  อ่อนพูล
2. เด็กชายมังกร  เเสนเย็น
 
1. นางสาวเกตุวดี  คมขำ
2. นางสาวฉัตรลดา  ศรีมาลานนท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.16 ทอง 21 1. นายปณรักษ์  สวัสดิ์โสภณ
2. นางสาวอนันตญา  ฟักทอง
 
1. นางสาวเกตุวดี  คมขำ
2. นางสาวฉัตรลดา  ศรีมาลานนท์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง 5 1. นายกิตติธัช  แข็งเขตรกรณ์
2. นางสาวจันจิรา  ภิบาลพล
3. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีภูเวียง
4. นายดนุสรณ์  อินแสงแวง
5. นางสาวนริศรา  ห้องข่า
6. นางสาวนัฎยาภรณ์  เมืองลอง
7. นายพิชิตชัย  กอหลวง
8. นางสาวมณีรัตน์  เมืองลอง
9. นางสาววโรชา  บูระพา
10. นางสาวอัจฉรา  คงแสง
 
1. นางสาวรัชนี  พุทธาสมศรี
2. นายชานนท์  กรุดเงิน
3. นางวิลาวัลย์  นามศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายปัญจพล  บุญอินทร์
2. เด็กชายวงศกร  ภโววาท
3. เด็กชายสุทธิพร   แพงไพรี
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมังกร  โลมพันธ์
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐา  สุธาทรัพย์
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 13 1. นางสาวพลอยวรรัตน์  มีศรีสม
 
1. นายจตุรวิทย์  กันกระจ่าง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงนัฐฐาสินี  ม่วงสีตอง
 
1. นางสาวศิริวิมล  สมพร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 11 1. นางสาวจิณณา  นกเนื่อง
2. นายชญนนท์   แม้นกลิ่นเนียม
3. นางสาวนภัสสร  เกษหอม
4. นางสาวนวรัตน์  พัชนีย์
5. นางสาววรัญญา  เอ้โทบุตร
 
1. นางสาวปวริศา  สัตย์รักษา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายพนมพร  สุบินตา
2. เด็กชายภัทรพงษ์  กุณา
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 28 1. นายจิรัฏฐ์  ดีคุ้ม
2. นายชยุตม์  ศรีจันทร์สุข
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรพล   พลพุธธา
2. เด็กชายสุทธิพร  แพงไพรี
3. เด็กชายอินทรชัย   เที่ยงตรง
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
17 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.67 ทอง 4 1. นางสาวพวงทอง  จันทร์กระ
2. นางสาวมลิวรรณ  สู่เสน
3. นางสาวรัติกาล  เพ่งหาทรัพย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สีหนาท
2. นางสาวพัชรินทร์  ดอนจันทร์ไพร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.67 ทอง 10 1. นางสาวคณิตา  ทาบโลหะ
2. นางสาวอัจฉรา  อินทรศร
3. นางสาวอัญชิสา  อินทรศร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สีหนาท
2. นางสาวพัชรินทร์  ดอนจันทร์ไพร
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ประไพวิทย์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธันวา  ช่างโต
2. เด็กชายมนัสวิน  เงินหรั่ง
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
2. นางสาวชฎาพร  สกุลสม