สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวอนันตญา  ฟักทอง
 
1. นางสาวณัชชา  สุขมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรามาวดี  ถิ่นบาง
 
1. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 1. นายวิศรุต  ดะนุดิษฐ์
 
1. นางสาวณัฐรดา  เบ้าคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  พงษ์ชีรี
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ทองย่อย
3. นางสาวฤทัยรัตน์  นามโต
 
1. นางสาวณัฐรดา  เบ้าคำ
2. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 12 1. นางสาวณัฐพร  เหมือนเต็ม
2. นางสาวพวงทอง  จันทร์กระ
3. นางสาวภัคจีรา  แก้วฉ่ำ
 
1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
2. นางสาวเลิศบุษยา  ไทยเจริญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พีระไพศาลทรัพย์
2. เด็กชายสุรพิชญ์  ยองจา
3. เด็กชายสุวพัชร์  ยองจา
 
1. นางสาวพนิดา  คงเสือ
2. นางนภาพร  มูลรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.98 เงิน 18 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองวอน
2. เด็กหญิงธัญพร  นามนาค
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  วงศ์สมิง
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชินวงศ์
5. เด็กหญิงสุธิดา  เปรมสวัสดิ์
 
1. นายพิกุล  ภูผาผัน
2. นายพุทธิพงษ์  ทองเขียว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวพิทยารัตน์  การะภักดี
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายเสริมพันธ์  สมดี
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรพิณ  กล้าหาญ
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวพฤกษา  กระแสโสม
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรณปภัคร  โตแดง
 
1. นายกิจธนคุณ  จันทราพิทักษ์กุล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 71.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  เนตรสุภา
 
1. นายกิจธนคุณ  จันทราพิทักษ์กุล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 12 1. นางสาวรุจจิรา  ไชยสนธิ์
 
1. นายจตุรวิทย์  กันกระจ่าง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 9 1. นางสาวรุ่งรวี  ดาวสุขขัน
 
1. นายจตุรวิทย์  กันกระจ่าง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรดนัย  เอมสมบูรณ์
2. เด็กชายกรฤทธิ์  ปะระกำ
3. เด็กชายธีรภัทร์  นพโสภณ
4. เด็กชายภูธเนศ  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายมัทธิว  เผ่าโพนทอง
 
1. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
2. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.8 เงิน 6 1. นายกิจจา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวนิรชา  บุญยวง
3. นางสาวนิศารัตน์  นาควิจิตร
4. นายพรชัย  กิจพจน์
5. นางสาวภัทรกัญญา  เสวิกุล
6. นางสาวรามาวดี  ถิ่นบาง
7. นางสาววรรณษา  ยิ้มแฉล้ม
8. นางสาววโรชา  บูระพา
9. นางสาวสุชาดา  ศรีแตงทอง
10. นายอัศวิน  คำจ้อย
 
1. นางสาวจริยา  บัวสำเริง
2. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
3. นางสาวศิตาภา  ศรีรักษ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนพูล
2. เด็กหญิงสโรชา  พลสมัคร
3. เด็กหญิงอรพิน  กล้าหาญ
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
2. นางสาวกฤชญา  ศรีวิเชียร
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 6 1. เด็กชายนพรัตน์  ไฮก้า
2. เด็กชายนพฤทธิ์   รุ่งเรือง
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 1. เด็กชายธนกฤต  ขาวผ่อง
2. เด็กชายนิมิต  บุญยวง
 
1. นางจริยาวรรณ  เนื่องฤทธิ์
2. นางสาวสุริสา  บุตรพรม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายจิรัฏฐ์  ดีคุ้ม
2. นายชยุตม์  ศรีจันทร์สุข
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์นันท์  ซื่อต่อวงศ์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79.34 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญมีผล
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรัตน์  เชาระกำ
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริญญา  ทรงศิริ
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ