สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงอรวิภา   มหาวัตร
 
1. นางสาวณัชชา  สุขมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุทธิแก้ว
 
1. นางจุติพร  เมฆบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 20 1. นางสาวพนิดา  แสงตา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุขสถาน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวนิรชา  บุญยวง
 
1. นางสาวศิตาภา  ศรีรักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 1. นางสาววรรณษา  ยิ้มแฉล้ม
 
1. นางรัตนาภรณ์  หลาบคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นายธนกฤต  กลิ่นผล
2. นางสาวปาริชาติ  จวนสว่าง
3. นางสาวพิมพ์พรรณกร  สัมมาจริต
 
1. นางสาววัชรี  กาญจนเสมา
2. นางสาวเลิศบุษยา  ไทยเจริญ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พีระไพศาลทรัพย์
2. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุทธิแก้ว
3. เด็กชายอัครพล  วงศ์มา
 
1. นางสาวพนิดา  คงเสือ
2. นางวนิดา  เรียวไพศาลศักดา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายมังกร  แสนเย็น
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนัททานันท์  บุตรวาปี
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นายศรานิต  ผาติสมานนท์
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุทัตตา  โพคัง
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภานรินทร์  หลวงโภชน์
2. เด็กหญิงอาทิมา   พิทักษ์พูล
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายจิรัฏฐ์  ดีคุ้ม
2. นายณัฐนันท์  กลิ่นประทุม
3. นายบวรวิช   จันทร์ครอบ
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณภัชชา  สิงหนาท
2. เด็กชายธนรัฐ  คงแย้ม
3. เด็กชายธนาวุฒิ  สุขศรีนวล
4. เด็กชายธีรภัทร์  นพโสภณ
5. เด็กหญิงบุญวีร์พร  ธนปกิจ
6. เด็กหญิงปอรวีร์  ชาญฤทธิ์
7. เด็กหญิงพรพเยาว์  คำใบ
8. เด็กชายภูธเนศ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายขวัญชัย  ประสงค์
2. นางสาวนริศรา  ห้องข่า
3. นายปฏิพล  แย้มทิพย์
4. นายมงคล  แก้วพวง
5. นางสาวอนันตญา  ฟักทอง
6. นางสาวอรอุมา  แก้วกอง
7. นางสาวเมธาวี  ยงทรัพย์
8. นายไพศาล  อินอ่ำ
 
1. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวฤทัยรัตน์  นามโต
 
1. นายปิยวงษ์  บางปา
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 24 1. นางสาวจันจิรา  ภิบาลพล
2. นางสาวมณีรัตน์  เมืองลอง
3. นางสาวอัจฉรา  คงแสง
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
2. นางสาวกฤชญา  ศรีวิเชียร
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศิริพร  ลาสม
2. เด็กชายอุเทน  อุลิศ
3. เด็กหญิงแพรปวีร์  ธนาทิพจิรพงศ์
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
2. นางสาวกฤชญา  ศรีวิเชียร
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 9 1. นางสาวนลัทพร  หล้าธรรม
2. นางสาวพิมพ์ญาดา  บุญพนาศรี
3. นางสาวอรปรียา  วงชา
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
2. นางสาวกฤชญา  ศรีวิเชียร
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายพนมพร  สุบินตา
2. เด็กชายอภินันท์   ทองสมบัติ
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤษ  กลืนผล
2. นายวิเชียร  นาคทองอินทร์
3. นายเสกสิทธ์  นวลผ่อง
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรุ่งโรจน์  ก๋อยสุวรรณ
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  พร้อมมูล
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ