สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พีระไพศาลทรัพย์
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปัทมพร  ดุจนาคี
2. นายอัศวิน  คำจ้อย
 
1. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
2. นายปฏิญญา  พันธ์ธร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3.5 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงบุญสิตา  จักษุรักษ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  หลาบคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นางสาวจิราภรณ์  พิญญะคุณ
 
1. นางรัตนาภรณ์  หลาบคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปุณมนัส  คุ้มแก้วกาญจ์
 
1. นางสาวศิตาภา  ศรีรักษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 14 1. นายเสกสิทธิ์  นวลผ่อง
 
1. นางสาวศิตาภา  ศรีรักษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายเตชิต  แสนรัก
 
1. นางรัตนาภรณ์  หลาบคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนพูล
2. เด็กหญิงบุญสิตา  จักษุรักษ์
3. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุทธิแก้ว
 
1. นางสาวพนิดา  คงเสือ
2. นางพวงทิพย์  ฉิมจำเริญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 25 1. นางสาวณัฐา  สุธาทรัพย์
2. นางสาวมลิวรรณ  สู่เสน
3. นายเสกสิทธิ์  นวลผ่อง
 
1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
2. นางสาวเลิศบุษยา  ไทยเจริญ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงคณัฐชา  จันทร
2. เด็กหญิงสโรชา  พลสมัคร
 
1. นายชานนท์  กรุดเงิน
2. นางวิลาวัลย์  นามศรี
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 1. นางสาวพฤกษา  กระแสโสม
2. นายพีรพงษ์  ธีระพุฒ
 
1. นายชานนท์  กรุดเงิน
2. นางวิลาวัลย์  นามศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายสุรเชษฐ์  พูนสุวรรณ์
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนิศารัตน์  นาควิจิตร
 
1. นายกิจธนคุณ  จันทราพิทักษ์กุล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 37.6 เข้าร่วม 26 1. นางสาวธนิฏฐา  กลิ่นประทุม
 
1. นายปิยวงษ์  บางปา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงวรัญญู  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาววิจิตรแข  เจนปรมกิจ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. นายหัสกร  บุญกิจเจริญ
 
1. นายปิยวงษ์  บางปา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พีระไพศาลทรัพย์
2. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุทธิแก้ว
 
1. นางสาวศิริวิมล  สมพร
2. นางสาวดลยา  กินร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 26 1. นายคมกริช  เพ็ชรประดับ
2. นายบวรวิช  จันทร์ครอบ
 
1. นางมณีรัตน์  เจริญกลาง
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ฟักทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  สวัสดิ์รัตติกุล
 
1. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
2. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงบุญสิตา  จักษุรักษ์
2. เด็กชายวงศกร  ภโววาท
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายบดินทร์  หน่อใจ
2. นางสาวศิริลักษณ์   วงษ์เจริญ
3. นางสาวศิวนันท์  โตดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สีหนาท
2. นางสาวพัชรินทร์  ดอนจันทร์ไพร