สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงอรวิภา   มหาวัตร
 
1. นางสาวณัชชา  สุขมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวอนันตญา  ฟักทอง
 
1. นางสาวณัชชา  สุขมาก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุทธิแก้ว
 
1. นางจุติพร  เมฆบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรามาวดี  ถิ่นบาง
 
1. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พีระไพศาลทรัพย์
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 1. นายวิศรุต  ดะนุดิษฐ์
 
1. นางสาวณัฐรดา  เบ้าคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 -    
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายปณรักษ์  สวัสดิ์โสภณ
 
1. นางปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  พงษ์ชีรี
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ทองย่อย
3. นางสาวฤทัยรัตน์  นามโต
 
1. นางสาวณัฐรดา  เบ้าคำ
2. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปัทมพร  ดุจนาคี
2. นายอัศวิน  คำจ้อย
 
1. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
2. นายปฏิญญา  พันธ์ธร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายธีรชัย  สะสม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เอี้ยงสิริ
 
1. นางปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ
2. นางสาวจุฑามาศ  สุขสถาน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 20 1. นางสาวพนิดา  แสงตา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุขสถาน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3.5 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงบุญสิตา  จักษุรักษ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  หลาบคำ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นางสาวจิราภรณ์  พิญญะคุณ
 
1. นางรัตนาภรณ์  หลาบคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปุณมนัส  คุ้มแก้วกาญจ์
 
1. นางสาวศิตาภา  ศรีรักษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 14 1. นายเสกสิทธิ์  นวลผ่อง
 
1. นางสาวศิตาภา  ศรีรักษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวนิรชา  บุญยวง
 
1. นางสาวศิตาภา  ศรีรักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายเตชิต  แสนรัก
 
1. นางรัตนาภรณ์  หลาบคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 1. นางสาววรรณษา  ยิ้มแฉล้ม
 
1. นางรัตนาภรณ์  หลาบคำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนพูล
2. เด็กหญิงบุญสิตา  จักษุรักษ์
3. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุทธิแก้ว
 
1. นางสาวพนิดา  คงเสือ
2. นางพวงทิพย์  ฉิมจำเริญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 25 1. นางสาวณัฐา  สุธาทรัพย์
2. นางสาวมลิวรรณ  สู่เสน
3. นายเสกสิทธิ์  นวลผ่อง
 
1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
2. นางสาวเลิศบุษยา  ไทยเจริญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นายธนกฤต  กลิ่นผล
2. นางสาวปาริชาติ  จวนสว่าง
3. นางสาวพิมพ์พรรณกร  สัมมาจริต
 
1. นางสาววัชรี  กาญจนเสมา
2. นางสาวเลิศบุษยา  ไทยเจริญ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พีระไพศาลทรัพย์
2. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุทธิแก้ว
3. เด็กชายอัครพล  วงศ์มา
 
1. นางสาวพนิดา  คงเสือ
2. นางวนิดา  เรียวไพศาลศักดา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 12 1. นางสาวณัฐพร  เหมือนเต็ม
2. นางสาวพวงทอง  จันทร์กระ
3. นางสาวภัคจีรา  แก้วฉ่ำ
 
1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
2. นางสาวเลิศบุษยา  ไทยเจริญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พีระไพศาลทรัพย์
2. เด็กชายสุรพิชญ์  ยองจา
3. เด็กชายสุวพัชร์  ยองจา
 
1. นางสาวพนิดา  คงเสือ
2. นางนภาพร  มูลรัตน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  แวลุน
2. นายนายณัฐวัฒน์  นวลจันทร์
3. นายพิชิตชัย  กอหลวง
 
1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
2. นางสาววัชรี  กาญจนเสมา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.98 เงิน 18 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองวอน
2. เด็กหญิงธัญพร  นามนาค
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  วงศ์สมิง
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชินวงศ์
5. เด็กหญิงสุธิดา  เปรมสวัสดิ์
 
1. นายพิกุล  ภูผาผัน
2. นายพุทธิพงษ์  ทองเขียว
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.98 ทอง 5 1. เด็กชายอัครพล  วงศ์มา
 
1. นางสาวเกตุวดี  คมขำ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดนุสรณ์  อินเเสงเเวง
 
1. นางสาวเกตุวดี  คมขำ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์  อ่อนพูล
2. เด็กชายมังกร  เเสนเย็น
 
1. นางสาวเกตุวดี  คมขำ
2. นางสาวฉัตรลดา  ศรีมาลานนท์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.16 ทอง 21 1. นายปณรักษ์  สวัสดิ์โสภณ
2. นางสาวอนันตญา  ฟักทอง
 
1. นางสาวเกตุวดี  คมขำ
2. นางสาวฉัตรลดา  ศรีมาลานนท์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง 5 1. นายกิตติธัช  แข็งเขตรกรณ์
2. นางสาวจันจิรา  ภิบาลพล
3. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีภูเวียง
4. นายดนุสรณ์  อินแสงแวง
5. นางสาวนริศรา  ห้องข่า
6. นางสาวนัฎยาภรณ์  เมืองลอง
7. นายพิชิตชัย  กอหลวง
8. นางสาวมณีรัตน์  เมืองลอง
9. นางสาววโรชา  บูระพา
10. นางสาวอัจฉรา  คงแสง
 
1. นางสาวรัชนี  พุทธาสมศรี
2. นายชานนท์  กรุดเงิน
3. นางวิลาวัลย์  นามศรี
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงคณัฐชา  จันทร
2. เด็กหญิงสโรชา  พลสมัคร
 
1. นายชานนท์  กรุดเงิน
2. นางวิลาวัลย์  นามศรี
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 1. นางสาวพฤกษา  กระแสโสม
2. นายพีรพงษ์  ธีระพุฒ
 
1. นายชานนท์  กรุดเงิน
2. นางวิลาวัลย์  นามศรี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายมังกร  แสนเย็น
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวพิทยารัตน์  การะภักดี
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนัททานันท์  บุตรวาปี
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นายศรานิต  ผาติสมานนท์
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุทัตตา  โพคัง
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายเสริมพันธ์  สมดี
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรพิณ  กล้าหาญ
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวพฤกษา  กระแสโสม
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภานรินทร์  หลวงโภชน์
2. เด็กหญิงอาทิมา   พิทักษ์พูล
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายสุรเชษฐ์  พูนสุวรรณ์
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายปัญจพล  บุญอินทร์
2. เด็กชายวงศกร  ภโววาท
3. เด็กชายสุทธิพร   แพงไพรี
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายจิรัฏฐ์  ดีคุ้ม
2. นายณัฐนันท์  กลิ่นประทุม
3. นายบวรวิช   จันทร์ครอบ
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรณปภัคร  โตแดง
 
1. นายกิจธนคุณ  จันทราพิทักษ์กุล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนิศารัตน์  นาควิจิตร
 
1. นายกิจธนคุณ  จันทราพิทักษ์กุล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวันอาสาฬ  จันทร์บุปผา
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมังกร  โลมพันธ์
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปภาวิน  ฝอยทอง
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐา  สุธาทรัพย์
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มีสุข
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 71.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  เนตรสุภา
 
1. นายกิจธนคุณ  จันทราพิทักษ์กุล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 13 1. นางสาวพลอยวรรัตน์  มีศรีสม
 
1. นายจตุรวิทย์  กันกระจ่าง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราภรณ์  พิญญะคุณ
 
1. นายจตุรวิทย์  กันกระจ่าง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 12 1. นางสาวรุจจิรา  ไชยสนธิ์
 
1. นายจตุรวิทย์  กันกระจ่าง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 9 1. นางสาวรุ่งรวี  ดาวสุขขัน
 
1. นายจตุรวิทย์  กันกระจ่าง
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณภัชชา  สิงหนาท
2. เด็กชายธนรัฐ  คงแย้ม
3. เด็กชายธนาวุฒิ  สุขศรีนวล
4. เด็กชายธีรภัทร์  นพโสภณ
5. เด็กหญิงบุญวีร์พร  ธนปกิจ
6. เด็กหญิงปอรวีร์  ชาญฤทธิ์
7. เด็กหญิงพรพเยาว์  คำใบ
8. เด็กชายภูธเนศ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายขวัญชัย  ประสงค์
2. นางสาวนริศรา  ห้องข่า
3. นายปฏิพล  แย้มทิพย์
4. นายมงคล  แก้วพวง
5. นางสาวอนันตญา  ฟักทอง
6. นางสาวอรอุมา  แก้วกอง
7. นางสาวเมธาวี  ยงทรัพย์
8. นายไพศาล  อินอ่ำ
 
1. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรดนัย  เอมสมบูรณ์
2. เด็กชายกรฤทธิ์  ปะระกำ
3. เด็กชายธีรภัทร์  นพโสภณ
4. เด็กชายภูธเนศ  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายมัทธิว  เผ่าโพนทอง
 
1. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
2. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงนัฐฐาสินี  ม่วงสีตอง
 
1. นางสาวศิริวิมล  สมพร
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 37.6 เข้าร่วม 26 1. นางสาวธนิฏฐา  กลิ่นประทุม
 
1. นายปิยวงษ์  บางปา
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงวรัญญู  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาววิจิตรแข  เจนปรมกิจ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. นายหัสกร  บุญกิจเจริญ
 
1. นายปิยวงษ์  บางปา
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 11 1. นางสาวจิณณา  นกเนื่อง
2. นายชญนนท์   แม้นกลิ่นเนียม
3. นางสาวนภัสสร  เกษหอม
4. นางสาวนวรัตน์  พัชนีย์
5. นางสาววรัญญา  เอ้โทบุตร
 
1. นางสาวปวริศา  สัตย์รักษา
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พีระไพศาลทรัพย์
2. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุทธิแก้ว
 
1. นางสาวศิริวิมล  สมพร
2. นางสาวดลยา  กินร
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวฤทัยรัตน์  นามโต
 
1. นายปิยวงษ์  บางปา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.8 เงิน 6 1. นายกิจจา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวนิรชา  บุญยวง
3. นางสาวนิศารัตน์  นาควิจิตร
4. นายพรชัย  กิจพจน์
5. นางสาวภัทรกัญญา  เสวิกุล
6. นางสาวรามาวดี  ถิ่นบาง
7. นางสาววรรณษา  ยิ้มแฉล้ม
8. นางสาววโรชา  บูระพา
9. นางสาวสุชาดา  ศรีแตงทอง
10. นายอัศวิน  คำจ้อย
 
1. นางสาวจริยา  บัวสำเริง
2. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
3. นางสาวศิตาภา  ศรีรักษ์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนพูล
2. เด็กหญิงสโรชา  พลสมัคร
3. เด็กหญิงอรพิน  กล้าหาญ
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
2. นางสาวกฤชญา  ศรีวิเชียร
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 24 1. นางสาวจันจิรา  ภิบาลพล
2. นางสาวมณีรัตน์  เมืองลอง
3. นางสาวอัจฉรา  คงแสง
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
2. นางสาวกฤชญา  ศรีวิเชียร
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศิริพร  ลาสม
2. เด็กชายอุเทน  อุลิศ
3. เด็กหญิงแพรปวีร์  ธนาทิพจิรพงศ์
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
2. นางสาวกฤชญา  ศรีวิเชียร
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 9 1. นางสาวนลัทพร  หล้าธรรม
2. นางสาวพิมพ์ญาดา  บุญพนาศรี
3. นางสาวอรปรียา  วงชา
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
2. นางสาวกฤชญา  ศรีวิเชียร
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายพนมพร  สุบินตา
2. เด็กชายภัทรพงษ์  กุณา
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายพนมพร  สุบินตา
2. เด็กชายอภินันท์   ทองสมบัติ
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 26 1. นายคมกริช  เพ็ชรประดับ
2. นายบวรวิช  จันทร์ครอบ
 
1. นางมณีรัตน์  เจริญกลาง
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 6 1. เด็กชายนพรัตน์  ไฮก้า
2. เด็กชายนพฤทธิ์   รุ่งเรือง
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 1. เด็กชายธนกฤต  ขาวผ่อง
2. เด็กชายนิมิต  บุญยวง
 
1. นางจริยาวรรณ  เนื่องฤทธิ์
2. นางสาวสุริสา  บุตรพรม
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ฟักทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  สวัสดิ์รัตติกุล
 
1. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
2. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงบุญสิตา  จักษุรักษ์
2. เด็กชายวงศกร  ภโววาท
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายจิรัฏฐ์  ดีคุ้ม
2. นายชยุตม์  ศรีจันทร์สุข
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิจจา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นายจิรัฏฐ์  ดีคุ้ม
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรัฏฐ์  ดีคุ้ม
2. นายมงคล  แก้วพวง
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 28 1. นายจิรัฏฐ์  ดีคุ้ม
2. นายชยุตม์  ศรีจันทร์สุข
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรพล   พลพุธธา
2. เด็กชายสุทธิพร  แพงไพรี
3. เด็กชายอินทรชัย   เที่ยงตรง
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤษ  กลืนผล
2. นายวิเชียร  นาคทองอินทร์
3. นายเสกสิทธ์  นวลผ่อง
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
2. นายกิตตินันท์  เจริญกลาง
 
88 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.67 ทอง 4 1. นางสาวพวงทอง  จันทร์กระ
2. นางสาวมลิวรรณ  สู่เสน
3. นางสาวรัติกาล  เพ่งหาทรัพย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สีหนาท
2. นางสาวพัชรินทร์  ดอนจันทร์ไพร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายบดินทร์  หน่อใจ
2. นางสาวศิริลักษณ์   วงษ์เจริญ
3. นางสาวศิวนันท์  โตดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สีหนาท
2. นางสาวพัชรินทร์  ดอนจันทร์ไพร
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.67 ทอง 10 1. นางสาวคณิตา  ทาบโลหะ
2. นางสาวอัจฉรา  อินทรศร
3. นางสาวอัญชิสา  อินทรศร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สีหนาท
2. นางสาวพัชรินทร์  ดอนจันทร์ไพร
 
91 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ประไพวิทย์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
92 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรุ่งโรจน์  ก๋อยสุวรรณ
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
93 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  พร้อมมูล
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
94 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์นันท์  ซื่อต่อวงศ์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
95 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79.34 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญมีผล
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
96 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรัตน์  เชาระกำ
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
97 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริญญา  ทรงศิริ
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
98 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธันวา  ช่างโต
2. เด็กชายมนัสวิน  เงินหรั่ง
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
2. นางสาวชฎาพร  สกุลสม