สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัชชา  แจ่มรังษี
 
1. นางสาวแก้วตา  จิระวงศ์อร่าม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหงษ์เหม  คุณประคัลภ์
 
1. นางรจเรข  ปิ่นทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภิญญดา  โนรีแพทย์
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิริณี  อาจฤทธิ์อาชา
 
1. นายโสภณ  ปิ่นทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญถนอม
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วอักษร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางสาวช่อผกา  เนียมสิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปรมประภาพงษ์
2. เด็กหญิงณัฎฐา  พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงอัจฉราณัฏฐ์  เพ็ชร์เกษม
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ทองดี
2. นายวรัญญู  โพธิ์คีรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกันตา  รัตนวงษ์
2. นางสาวธนภรณ์  ประจันพล
3. นางสาวมธุกัญญา  ถนอมวงศ์
 
1. นายอภิเชน  เหล่าเจริญ
2. นางสาวเอมิกา  สุวรรณหิตาทร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชญา  ตีรสุกิตติมา
2. นางสาวมธุรดา  จารุเฉลิมรัตน์
 
1. นายนครินทร์  เครือวัลย์
2. นางสาวธนัญญา  เปี่ยมศิลปกุลชร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานิศ  นันทะวรการ
2. นางสาวฐิติรัตน์  กนกวารีรัตน์
3. นางสาวพรจิรา  วัฒนศีลวัต
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นายเทวฤทธิ์  ขันโมลี
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์พิชชา  อัศววินิจกุลชัย
2. นางสาวณัฐกุล  เตชะพิพัฒน์ชัย
3. นางสาวผกาภรณ์  ว่องกลกิจศิลป์
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นายเทวฤทธิ์  ขันโมลี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมฤดี  สารผล
2. เด็กหญิงรชาวดี  กล้าวิลาศ
3. เด็กหญิงสุธิดา  สามทอง
 
1. นางสาวพลวดี  บุนนาค
2. นางสาวพรพจนารถ  หงษ์ทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวณัฏฐิมา  ปรีดาวรรณกุล
2. นางสาวภัทรียา  คงชาตรี
3. นางสาววราภา  ตันติธรรมธร
 
1. นายอภิชาติ   ร่มลำดวน
2. นายสุวัฒน์  ระวิรรรณ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สรรพกิจชาญชัย
2. เด็กหญิงณิชาภา  เห็นงาม
3. เด็กหญิงธันยพร  พัลลภเจริญกิจ
4. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  โฉมศรี
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พงศ์แสงลึก
 
1. นางสาวกมลภรณ์  คุ้มสุภา
2. นางสาวมาลีนนท์  ยงพานิชย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.65 ทอง 13 1. เด็กหญิงอัจฉราณัฏฐ์  เพ็ชร์เกษม
 
1. นายยงยุทธ  ชำนาญอักษร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.65 ทอง 4 1. นางสาวอธิชา  ตั้งสิริไพศาล
 
1. นางสาวประทินพร  แก้วศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เลิศสินอุดม
2. เด็กหญิงญาณพัฒน์  ประภากรณ์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  มิลาวรรณ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.16 ทอง 5 1. นางสาวฉวีวรรณ  ลือนามคีรีเขต
2. นางสาวสุชาดา  จิตเพียรธรรม
 
1. นางสาววิภาวรรณ  มิลาวรรณ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินทรา  จันทชีวกุล
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลักษมีกานต์  วงษ์เวียน
 
1. นายพนม  วงค์สระน้อย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  สังข์แก้ว
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาต  วรเลิศฤทธิชัย
2. นางสาวรัญชิดาภรณ์  มูลสถาน
3. เด็กหญิงสุภิสา  ก่อเจริญ
 
1. นายวาทิต  อินทร
2. นายวันชาติ  นามเกิด
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวจันธิมา  พวงทอง
2. นางสาวบวรรัตน์  สระสรม
3. นางสาวลัลน์ลลิตา  เย็นพันธ์
 
1. นายวาทิต  อินทร
2. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาริสา  ศรีวารี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญธิดา  ธรณีสุวรรณ
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวอรณัฐ  พลเดชปริญญา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรสนันท์  บุญลือ
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
2. เด็กหญิงนภัทร  สุดประเสริฐ
3. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
4. นางสาวปานดวงใจ  อยู่ดี
5. นางสาวปิยธิดา  ใจเดิม
6. นางสาวมิลานี  ถาวรวัตร์
7. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
8. นางสาวเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นายวสวัตติ์  นวลนาค
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาภัค  วุฒิรักขจร
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุขจิตต์
3. นางสาวกัลยรักษ์  ก้านสัญชัย
4. เด็กหญิงกาญจน์ชนก  บุญเรือง
5. เด็กหญิงกิรตา  น่วมถนอม
6. นางสาวจิดาภา  กุลโมรานนท์
7. นางสาวจิติมา  โฆษิตสุขเจริญ
8. นางสาวจินตนา  เกิดแก้ว
9. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภิกขุวาโย
10. นางสาวชนิดา  ปานสมบัติ
11. เด็กหญิงชุติรัตน์  วงศาโรจน์
12. เด็กหญิงณัฐิดา  เชี่ยวเมตตา
13. นางสาวดลนภัส  สมศรี
14. เด็กหญิงธนิดา  บุญมาศรี
15. นางสาวนฤพร  บุตรแก้ว
16. เด็กหญิงปณิตา   พึ่งแย้ม
17. นางสาวปิยธิดา  วงศ์สุวรรณ
18. นางสาวพชรมน  จรูญศรีทอง
19. นางสาวพรรณวรรณ  วงษ์วรโรจน์
20. นางสาวพรหมชนก  กล่ำเจริญ
21. เด็กหญิงพัชฌากร  นีระพจน์
22. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฏีปรีชา
23. นางสาวภัทรพร  อัศวเลิศปัญญา
24. นางสาวภัทรภร  เย็นท่าข้าม
25. นางสาวภานรินทร์  จิตคนึง
26. เด็กหญิงมะลิษา  กาญจนพรหม
27. นางสาววรภัทร  วีระเมธี
28. เด็กหญิงศุภากร  จินตนาประวาสี
29. นางสาวศุภาวีร์  ธีระโชติวัฒน์
30. นางสาวสิริกมล  รัตนาวากุล
31. นางสาวสุพัชรินทร์  อรรฆย์วิกัย
32. นางสาวอรชพร  ทองดาดาษ
33. เด็กหญิงอรอนงค์  เย็นมะโนช
34. นางสาวอารียา  จิเวอเลต์
35. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
2. นางสาวโสภา  นาคทอง
3. นางสาวอศัลยา  ศักดิ์สิทธิ์ภากร
4. นางสาวดวงรัตน์  ชีววิวรรธน์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  จิตต์เส้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินดา  จันทรใย
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ทองอยู่
2. เด็กหญิงกุศลิน  นามโสม
3. เด็กหญิงขวัญจิรา   แพร่แสงเอี่ยม
4. เด็กหญิงณัฐชญาพร  อ่อนประชา
5. เด็กหญิงณัฐนพิน  เต็มสุขสันต์
6. นางสาวณิชาภัทร   เดชพรหม
7. เด็กหญิงนลินทิพย์   วาสิกานนท์
8. เด็กหญิงปาริชาต  ธรรมโกศล
9. เด็กหญิงพรรณภัทร   สุทธิทวีทรัพย์
10. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ศุกลธรรม
11. เด็กหญิงวศินี  เชื้อจ๋าย
12. เด็กหญิงเนตรนภา  นิเวศสถาน
 
1. นายสกล  วงษ์มั่น
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 1. นางสาวกมลลักษณ์   กล่ำเสือ
2. นางสาวกัญญลักษณ์   สอนกำเนิด
3. นางสาวณัฐรดี   แพร่แสงเอี่ยม
4. นางสาวธิติมดี   ตรีศิริกุล
5. นางสาวนภัสวรรณ   บุตรวัตร
6. นางสาวปาลิตา   พันธ์สุข
7. นางสาวภรภัทร   สร้อยสน
8. นางสาววารีวัล  พงศ์พันธ์ชัยกุล
9. นางสาวสุชามาศ   ทุวิลา
10. นางสาวอาทิตยา  จิรเฉลิมพงคณา
 
1. นายสกล  วงษ์มั่น
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิณทอง  นนท์ธีรกร
 
1. นายวิชชญะเศรษฐ์  เกษมศักกริน
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกมล  แซ่เบ้
 
1. นางกัลย์ชลากรณ์  มหาพัฒนไทย
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชานาถ  นำวงษ์สำราญ
 
1. นางนาริ  ยศสมศักดิ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปรานรวี  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงพรธีรา  ปุณยกมลปรีดา
3. เด็กหญิงวานิสา  เจียมศิริวัฒนา
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ปภารัตนกุล
5. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศิริวัฒนา
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี
2. นางสาวศิริลักษณ์  ขุนวงษ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิตร์นันทน์  เครือเถาว์
2. นางสาวพิรญาณ์  ดอนเหนือ
3. นางสาวภาพร  ธรรมาภิรัตน์ชัย
4. นางสาวสาธิดา  ลิเอกวรรณเจริญ
5. นางสาวไอริณ  ธุระมะฉายา
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี
2. นางสาวศิริลักษณ์  ขุนวงษ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชาภา  มงคลสกุลฤทธิ์
2. เด็กหญิงเกวลิน  บุญเทพประทาน
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
2. MissWENYA  LI
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  แก้วนิมิตร
2. นางสาวอรทัย  เชียะรัมย์
 
1. นางสาวพรนภา  ชัยศรีพิพัฒน์
2. นางสาวธรรมสรณ์  กิตติธนสมบัติ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชกุล  จิตร์ภิรมย์ศรี
2. เด็กหญิงพีช  พันธ์คำ
 
1. นางสาวพนิดา  สมัยคมสัน
2. MissEmiko  Ueda
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  วิชชุกรจิรภัค
2. นางสาวธนาภรณ์  กิ่งเพชรรุ่งเรือง
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. MissEMIKO  UEDA
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85.99 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  วงษ์ฉลาด
 
1. MissWENYA  LI
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญลักษณ์  หลวงรัตน์
2. นางสาวปิยะธิดา  ศรีวรรณ
3. นางสาวศิริพร  ชัยโอฬาร
4. นางสาวอภิชญา  ศรีนิธิชญานนท์
5. นางสาวอุบลวรรณ  วิบูลย์ทรัพย์ทวี
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
2. MissWENYA  LI
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกันตา  รัตนวงษ์
2. นางสาวณิฐการณ์  ศรีทอง
3. นางสาวธัญภา  ยิ้มบุญลือ
4. นางสาวนาถณิชา  เรืองฤทธฺ์ชาญกุล
5. นางสาวรดานุช  ขันแก้ว
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. MissEMIKO  UEDA
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมธุกัญญา  ถนอมวงศ์
2. นางสาวสาธิมา  เสี่ยงบุญ
3. นางสาวอดิภา  ไร่ขาว
4. นางสาวอรจิรา  แก้วเจริญ
5. นางสาวอารดา  แทนศิริ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
2. นางสาวศุทธินี  เพ็ชร์งาม
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐานิดา  ยิ่งธนพิบูลย์
2. นางสาวโชติกา  เรียนรู้
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. MissEMIKO  UEDA
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวณัชช์ภัสสร  แก้วพิทักษ์คุณ
2. นางสาวพรปวีณ์  ศรีวสุมดี
3. นางสาววรินทร  กีรติทวีสุข
 
1. นางสาวแก้วตา  จิระวงศ์อร่าม
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาราภัทร  โมระกรานต์
2. เด็กหญิงอัณณา  เขมทโรนนท์
 
1. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
2. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุณณดา  งามชื่นเสถียร
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทัพงาม
 
1. นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล
2. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวบุญญาธร  พาณิชย์กุล
2. นางสาวศวรรยา  ตรงจิตรจริง
 
1. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
2. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
 
58 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริชาต  ธรรมโกศล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มงคลลาภ
3. เด็กหญิงวศินี  เชื้อจ๋าย
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ
 
59 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  สมรุส
2. เด็กหญิงชนัญญา  สมรุส
3. เด็กหญิงนุชปวีณ์   เพิ่มพูนโสภณ
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นางสาวดวงฤดี  เทศสนั่น