สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงอัจจิมา  พรหมชัยสิทธิ์
 
1. นางอุไร  อรุณฉาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  แสงเนตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กองแก้ว
 
1. นางวงดาว  สุภาเกตุ
2. นางสาวกมลวรรณ  บุรีขวัญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐ์ติญาภร  กาญจนาพงศาเวช
 
1. นายสมบัติ  แสงทองคำสุก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาวธนัชชา  บุญญพิเชษฐ
 
1. นางสาวจีราพร  เมาะราษี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.64 เงิน 7 1. นางสาวชนิกานต์  ผาพรม
2. นางสาวนรีณัฐ  สุขสงวน
3. นางสาวปิยธิดา  วงศ์สุวรรณ
4. นางสาววลัยพรรณ  ไทรเกต
5. นางสาวสิริกร  อิ่มจงใจรักษ์
 
1. นางสาวชลทิพย์  บุณรังศรี
2. นางสาววรรณวิศา  หนูเจริญ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริญากร  นิลละออ
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงทอฟ้า  ดีเส็ง
2. เด็กหญิงธนพร  หนิ้วหยิ่น
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
2. นางสาวพนม  วงค์สระน้อย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวปานดวงใจ  อยู่ดี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาพร  บ้านใหม่
2. นางสาวชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
3. นางสาวธันยธรณ์  ไฉยชาติ
4. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
5. นางสาวปานดวงใจ  อยู่ดี
6. นางสาวปิยธิดา  ใจเดิม
7. นางสาวมนัสวี  ชมพบ
8. นางสาวมาริสา  ศรีวารี
9. นางสาวมิลานี  ถาวรวัตร์
10. เด็กหญิงรสนันท์  บุญลือ
11. เด็กหญิงวิภาดา  สุรวัฒนานนท์
12. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
13. นางสาวอรณัฐ  พลเดชปริญญา
14. นางสาวอรนลิน  วัฒนากูล
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นายวสวัตติ์  นวลนาค
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อนันทรังสรรค์
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวนฤพร  บินสันเทียะ
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ธัมอารีรัตน์
 
1. นางกาญจนา  สุริยะสุนทร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธยาน์  รงคะไชยพงศ์
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 4 1. นางสาวสิริกร  อิ่มจงใจรักษ์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  นฤนะ
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัญญาณี  บัวล้อมแก้ว
2. นางสาวชิญารัตน์  โชคดีวิพิชย์
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
2. นางสาวศุทธินี  เพ็ชร์งาม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.2 เงิน 5 1. นางสาวกชพร  วัชรีโยธิน
2. นางสาวณัฐธยาน์  รงคะไชยพงศ์
3. นางสาวนรีกานต์  ทวีสุข
4. นางสาวนิสรีน  มันยา
5. นางสาวปานวาด  ก่อเกียรติทวีชัย
6. นางสาวภัทรดา  สีดา
7. นางสาวภิญญดา  โนรีแพทย์
8. นางสาวยศวดี  นิ้มคธาวุธ
9. นางสาวรวิสรา  ศุภกิจธนวัฒน์
10. นางสาวศริยาภรณ์  อาจนิยม
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
2. นางสาวสมสวย  เห็นงาม
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงชญาภา  กลางเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงลักษิก์กานต์  ด่านพิธพร
 
1. นางสาวชุติมา  ฮิมวาส
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 10 1. เด็กหญิงฐานุตรา  ม่วงมา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประทุมแก้ว
 
1. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
2. นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวนุชศจี  ผลบุญเจริญชัย
2. นางสาวพิมพ์พิชชา  ศรีศิริโรจน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชชิตตา  ปัญญางาม
2. นางสาวสุพรรษา  เทียนทอง
 
1. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
2. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
 
22 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มานันตพงศ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  นวะสิมมา
3. เด็กหญิงภัทรดา  เธียรเงิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชชิตตา  ปัญญางาม
2. นางสาวศศิกานต์  เจนพิทักษ์ชัย
3. นางสาวสุพรรษา  เทียนทอง
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ