สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 1. นางสาวณัชชา  ชัยจิรมงคล
 
1. นางสาวชุติมา  ฮิมวาส
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฏฐิชา  เลิศธนาภรณ์
2. เด็กหญิงตุลยดา  การะเกตุ
3. เด็กหญิงรุจาภา  โตคุณาลัย
 
1. นางนิธิมา  เขมะบาล
2. นายศรธนา  วังสาร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสาธนี  เอี้ยวสกุลรัตน์
2. เด็กหญิงเครือวัลย์  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวกรรณ์ชลิกา  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวธารทิพย์  จังอินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงบุษญนันท์  ไชยแสนทา
3. เด็กหญิงอุรัศญาม์  วลิตษรางศ์กุล
 
1. นายอิทธิพล  ชัยเดโช
2. นางสาวสุนิตสา  พรมรักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 1. นางสาวฉัชสิริ  เอื้ออารีย์จิต
2. นางสาวพันวรรษา  กัสยากร
3. นางสาวอังคณา  ทัตตานนท์
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นางสาววิภาชดา  มีอำมาตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิราพร  ปุณยธาดาพงศ์
2. เด็กหญิงนิชาภา  มงคลสกุลฤทธิ์
3. เด็กหญิงนิรัชพร  ชินสุวรรณพานิช
 
1. นางสาวนภาวรรณ  มะโนรัตน์
2. นางสาววิชญาดา  เหล่าลือชา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงฐานุตรา  ม่วงมา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญมาลี
 
1. นายอภิชาติ   ร่มลำดวน
2. นางสาวดวงรัตน์  คุ้มภัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกษแก้ว
 
1. นายพนม  วงค์สระน้อย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวธนิสร  สร้างไธสง
 
1. นายพนม  วงค์สระน้อย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 12 1. นางสาวพิชชาพร  วุฒิยางกูร
 
1. นางสาวพนิดา  สมัยคมสัน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 5 1. นางสาวธันยพร  แสนสุขโชคเจริญ
2. นางสาวพัชรวรรณ  ห่ำเจริญ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
2. นางสาวศุทธินี  เพ็ชร์งาม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 14 1. นางสาวนุชศจี  ผลบุญเจริญชัย
2. นางสาวยฬภกร  ปัญญาธัญพงษ์
 
1. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
2. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัชกาญจน์  กุลมา
2. นางสาววัศยาพร  หล่อวิรัชสุธี
3. นางสาวเพ็ญลักษณ์  เทศชุติธรรมกูล
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ