สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชุติมณฑน์   อัมพรรัตนประชา
2. นางสาวนฤภร  เนียมมณี
 
1. นายอภิเชน  เหล่าเจริญ
2. นางสาวช่อผกา  เนียมสิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลิดา  โกศลวิทยาธรรม
 
1. นายเอกสิทธิ์  สงวนหล่อสิทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปุณยภัสร์  อัครนนท์วีรกุล
2. เด็กหญิงอังค์วรา  สมถวิล
 
1. นางสาวศรัญญา  การีบุญ
2. นางสาววันทนา  ปาลวัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวิภาดา  อินทรฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธิศา  ศรีอันยู้
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชนิตา  ฤกษ์วรัญญู
 
1. นายสุรเชษฐ์  เจริญรัตนาภิรมย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกนกกร  อยู่สุข
 
1. นายวีรวัฒน์  โอษฐงาม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  เกรียงโกมล
 
1. นางสาวปริภร  วิรุณพันธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.1 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เลิศสินอุดม
2. เด็กหญิงอเนชา   ยกสมบัติ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  สุพพัตศาสตร์
 
1. นายนนทน์  ฤทธิเลิศ
2. นางสาวพลวดี  บุนนาค
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงปวีณา  กนกหงษ์
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ชัยทวีพรภัทร์
 
1. นายอภิชาติ   ร่มลำดวน
2. นางสาวศิถี  ตันบุญเจริญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญเลิศ
 
1. นายพนม  วงค์สระน้อย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนภัสสร  ปานลบ
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุรัสวดี   ล้อมเล็ก
 
1. นางสาวเกศวลี  แคนสิงห์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกรชนก  แสงบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 16.6 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุธิดา  กมลคุณากร
2. นางสาวอิสรีย์  รักประทุม
 
1. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
2. นางสาวมีนา  โอษฐงาม