สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัชชา  แจ่มรังษี
 
1. นางสาวแก้วตา  จิระวงศ์อร่าม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 1. นางสาวณัชชา  ชัยจิรมงคล
 
1. นางสาวชุติมา  ฮิมวาส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหงษ์เหม  คุณประคัลภ์
 
1. นางรจเรข  ปิ่นทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภิญญดา  โนรีแพทย์
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงอัจจิมา  พรหมชัยสิทธิ์
 
1. นางอุไร  อรุณฉาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิริณี  อาจฤทธิ์อาชา
 
1. นายโสภณ  ปิ่นทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญถนอม
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วอักษร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางสาวช่อผกา  เนียมสิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปรมประภาพงษ์
2. เด็กหญิงณัฎฐา  พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงอัจฉราณัฏฐ์  เพ็ชร์เกษม
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ทองดี
2. นายวรัญญู  โพธิ์คีรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกันตา  รัตนวงษ์
2. นางสาวธนภรณ์  ประจันพล
3. นางสาวมธุกัญญา  ถนอมวงศ์
 
1. นายอภิเชน  เหล่าเจริญ
2. นางสาวเอมิกา  สุวรรณหิตาทร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  แสงเนตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กองแก้ว
 
1. นางวงดาว  สุภาเกตุ
2. นางสาวกมลวรรณ  บุรีขวัญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชุติมณฑน์   อัมพรรัตนประชา
2. นางสาวนฤภร  เนียมมณี
 
1. นายอภิเชน  เหล่าเจริญ
2. นางสาวช่อผกา  เนียมสิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 -    
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 -    
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลิดา  โกศลวิทยาธรรม
 
1. นายเอกสิทธิ์  สงวนหล่อสิทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐ์ติญาภร  กาญจนาพงศาเวช
 
1. นายสมบัติ  แสงทองคำสุก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชญานิศ  นันทะวรการ
2. นางสาวนพลักษณ์  ศิริอารีรัตน์
3. นางสาวศศิพิมพ์  สินศิริเชวง
 
1. นายนครินทร์  เครือวัลย์
2. นายอานนท์  พุทธิวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฏฐิชา  เลิศธนาภรณ์
2. เด็กหญิงตุลยดา  การะเกตุ
3. เด็กหญิงรุจาภา  โตคุณาลัย
 
1. นางนิธิมา  เขมะบาล
2. นายศรธนา  วังสาร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปุณยภัสร์  อัครนนท์วีรกุล
2. เด็กหญิงอังค์วรา  สมถวิล
 
1. นางสาวศรัญญา  การีบุญ
2. นางสาววันทนา  ปาลวัฒน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชญา  ตีรสุกิตติมา
2. นางสาวมธุรดา  จารุเฉลิมรัตน์
 
1. นายนครินทร์  เครือวัลย์
2. นางสาวธนัญญา  เปี่ยมศิลปกุลชร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวิภาดา  อินทรฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธิศา  ศรีอันยู้
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชนิตา  ฤกษ์วรัญญู
 
1. นายสุรเชษฐ์  เจริญรัตนาภิรมย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสาธนี  เอี้ยวสกุลรัตน์
2. เด็กหญิงเครือวัลย์  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวกรรณ์ชลิกา  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวธารทิพย์  จังอินทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกนกกร  อยู่สุข
 
1. นายวีรวัฒน์  โอษฐงาม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  เกรียงโกมล
 
1. นางสาวปริภร  วิรุณพันธ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาวธนัชชา  บุญญพิเชษฐ
 
1. นางสาวจีราพร  เมาะราษี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.1 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เลิศสินอุดม
2. เด็กหญิงอเนชา   ยกสมบัติ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  สุพพัตศาสตร์
 
1. นายนนทน์  ฤทธิเลิศ
2. นางสาวพลวดี  บุนนาค
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานิศ  นันทะวรการ
2. นางสาวฐิติรัตน์  กนกวารีรัตน์
3. นางสาวพรจิรา  วัฒนศีลวัต
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นายเทวฤทธิ์  ขันโมลี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงบุษญนันท์  ไชยแสนทา
3. เด็กหญิงอุรัศญาม์  วลิตษรางศ์กุล
 
1. นายอิทธิพล  ชัยเดโช
2. นางสาวสุนิตสา  พรมรักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 1. นางสาวฉัชสิริ  เอื้ออารีย์จิต
2. นางสาวพันวรรษา  กัสยากร
3. นางสาวอังคณา  ทัตตานนท์
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นางสาววิภาชดา  มีอำมาตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิราพร  ปุณยธาดาพงศ์
2. เด็กหญิงนิชาภา  มงคลสกุลฤทธิ์
3. เด็กหญิงนิรัชพร  ชินสุวรรณพานิช
 
1. นางสาวนภาวรรณ  มะโนรัตน์
2. นางสาววิชญาดา  เหล่าลือชา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์พิชชา  อัศววินิจกุลชัย
2. นางสาวณัฐกุล  เตชะพิพัฒน์ชัย
3. นางสาวผกาภรณ์  ว่องกลกิจศิลป์
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นายเทวฤทธิ์  ขันโมลี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมฤดี  สารผล
2. เด็กหญิงรชาวดี  กล้าวิลาศ
3. เด็กหญิงสุธิดา  สามทอง
 
1. นางสาวพลวดี  บุนนาค
2. นางสาวพรพจนารถ  หงษ์ทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวณัฏฐิมา  ปรีดาวรรณกุล
2. นางสาวภัทรียา  คงชาตรี
3. นางสาววราภา  ตันติธรรมธร
 
1. นายอภิชาติ   ร่มลำดวน
2. นายสุวัฒน์  ระวิรรรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 -    
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -    
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงปวีณา  กนกหงษ์
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ชัยทวีพรภัทร์
 
1. นายอภิชาติ   ร่มลำดวน
2. นางสาวศิถี  ตันบุญเจริญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงฐานุตรา  ม่วงมา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญมาลี
 
1. นายอภิชาติ   ร่มลำดวน
2. นางสาวดวงรัตน์  คุ้มภัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 -    
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สรรพกิจชาญชัย
2. เด็กหญิงณิชาภา  เห็นงาม
3. เด็กหญิงธันยพร  พัลลภเจริญกิจ
4. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  โฉมศรี
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พงศ์แสงลึก
 
1. นางสาวกมลภรณ์  คุ้มสุภา
2. นางสาวมาลีนนท์  ยงพานิชย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.64 เงิน 7 1. นางสาวชนิกานต์  ผาพรม
2. นางสาวนรีณัฐ  สุขสงวน
3. นางสาวปิยธิดา  วงศ์สุวรรณ
4. นางสาววลัยพรรณ  ไทรเกต
5. นางสาวสิริกร  อิ่มจงใจรักษ์
 
1. นางสาวชลทิพย์  บุณรังศรี
2. นางสาววรรณวิศา  หนูเจริญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.65 ทอง 13 1. เด็กหญิงอัจฉราณัฏฐ์  เพ็ชร์เกษม
 
1. นายยงยุทธ  ชำนาญอักษร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.65 ทอง 4 1. นางสาวอธิชา  ตั้งสิริไพศาล
 
1. นางสาวประทินพร  แก้วศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เลิศสินอุดม
2. เด็กหญิงญาณพัฒน์  ประภากรณ์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  มิลาวรรณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.16 ทอง 5 1. นางสาวฉวีวรรณ  ลือนามคีรีเขต
2. นางสาวสุชาดา  จิตเพียรธรรม
 
1. นางสาววิภาวรรณ  มิลาวรรณ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินทรา  จันทชีวกุล
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริญากร  นิลละออ
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญเลิศ
 
1. นายพนม  วงค์สระน้อย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลักษมีกานต์  วงษ์เวียน
 
1. นายพนม  วงค์สระน้อย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกษแก้ว
 
1. นายพนม  วงค์สระน้อย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวธนิสร  สร้างไธสง
 
1. นายพนม  วงค์สระน้อย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงทอฟ้า  ดีเส็ง
2. เด็กหญิงธนพร  หนิ้วหยิ่น
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
2. นางสาวพนม  วงค์สระน้อย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  สังข์แก้ว
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนภัสสร  ปานลบ
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาต  วรเลิศฤทธิชัย
2. นางสาวรัญชิดาภรณ์  มูลสถาน
3. เด็กหญิงสุภิสา  ก่อเจริญ
 
1. นายวาทิต  อินทร
2. นายวันชาติ  นามเกิด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวจันธิมา  พวงทอง
2. นางสาวบวรรัตน์  สระสรม
3. นางสาวลัลน์ลลิตา  เย็นพันธ์
 
1. นายวาทิต  อินทร
2. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาริสา  ศรีวารี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญธิดา  ธรณีสุวรรณ
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรนลิน  วัฒนากูล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวอรณัฐ  พลเดชปริญญา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรสนันท์  บุญลือ
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวปานดวงใจ  อยู่ดี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
2. เด็กหญิงนภัทร  สุดประเสริฐ
3. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
4. นางสาวปานดวงใจ  อยู่ดี
5. นางสาวปิยธิดา  ใจเดิม
6. นางสาวมิลานี  ถาวรวัตร์
7. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
8. นางสาวเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นายวสวัตติ์  นวลนาค
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาพร  บ้านใหม่
2. นางสาวชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
3. นางสาวธันยธรณ์  ไฉยชาติ
4. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
5. นางสาวปานดวงใจ  อยู่ดี
6. นางสาวปิยธิดา  ใจเดิม
7. นางสาวมนัสวี  ชมพบ
8. นางสาวมาริสา  ศรีวารี
9. นางสาวมิลานี  ถาวรวัตร์
10. เด็กหญิงรสนันท์  บุญลือ
11. เด็กหญิงวิภาดา  สุรวัฒนานนท์
12. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
13. นางสาวอรณัฐ  พลเดชปริญญา
14. นางสาวอรนลิน  วัฒนากูล
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นายวสวัตติ์  นวลนาค
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาภัค  วุฒิรักขจร
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุขจิตต์
3. นางสาวกัลยรักษ์  ก้านสัญชัย
4. เด็กหญิงกาญจน์ชนก  บุญเรือง
5. เด็กหญิงกิรตา  น่วมถนอม
6. นางสาวจิดาภา  กุลโมรานนท์
7. นางสาวจิติมา  โฆษิตสุขเจริญ
8. นางสาวจินตนา  เกิดแก้ว
9. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภิกขุวาโย
10. นางสาวชนิดา  ปานสมบัติ
11. เด็กหญิงชุติรัตน์  วงศาโรจน์
12. เด็กหญิงณัฐิดา  เชี่ยวเมตตา
13. นางสาวดลนภัส  สมศรี
14. เด็กหญิงธนิดา  บุญมาศรี
15. นางสาวนฤพร  บุตรแก้ว
16. เด็กหญิงปณิตา   พึ่งแย้ม
17. นางสาวปิยธิดา  วงศ์สุวรรณ
18. นางสาวพชรมน  จรูญศรีทอง
19. นางสาวพรรณวรรณ  วงษ์วรโรจน์
20. นางสาวพรหมชนก  กล่ำเจริญ
21. เด็กหญิงพัชฌากร  นีระพจน์
22. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฏีปรีชา
23. นางสาวภัทรพร  อัศวเลิศปัญญา
24. นางสาวภัทรภร  เย็นท่าข้าม
25. นางสาวภานรินทร์  จิตคนึง
26. เด็กหญิงมะลิษา  กาญจนพรหม
27. นางสาววรภัทร  วีระเมธี
28. เด็กหญิงศุภากร  จินตนาประวาสี
29. นางสาวศุภาวีร์  ธีระโชติวัฒน์
30. นางสาวสิริกมล  รัตนาวากุล
31. นางสาวสุพัชรินทร์  อรรฆย์วิกัย
32. นางสาวอรชพร  ทองดาดาษ
33. เด็กหญิงอรอนงค์  เย็นมะโนช
34. นางสาวอารียา  จิเวอเลต์
35. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
2. นางสาวโสภา  นาคทอง
3. นางสาวอศัลยา  ศักดิ์สิทธิ์ภากร
4. นางสาวดวงรัตน์  ชีววิวรรธน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  จิตต์เส้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินดา  จันทรใย
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อนันทรังสรรค์
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวนฤพร  บินสันเทียะ
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ทองอยู่
2. เด็กหญิงกุศลิน  นามโสม
3. เด็กหญิงขวัญจิรา   แพร่แสงเอี่ยม
4. เด็กหญิงณัฐชญาพร  อ่อนประชา
5. เด็กหญิงณัฐนพิน  เต็มสุขสันต์
6. นางสาวณิชาภัทร   เดชพรหม
7. เด็กหญิงนลินทิพย์   วาสิกานนท์
8. เด็กหญิงปาริชาต  ธรรมโกศล
9. เด็กหญิงพรรณภัทร   สุทธิทวีทรัพย์
10. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ศุกลธรรม
11. เด็กหญิงวศินี  เชื้อจ๋าย
12. เด็กหญิงเนตรนภา  นิเวศสถาน
 
1. นายสกล  วงษ์มั่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 1. นางสาวกมลลักษณ์   กล่ำเสือ
2. นางสาวกัญญลักษณ์   สอนกำเนิด
3. นางสาวณัฐรดี   แพร่แสงเอี่ยม
4. นางสาวธิติมดี   ตรีศิริกุล
5. นางสาวนภัสวรรณ   บุตรวัตร
6. นางสาวปาลิตา   พันธ์สุข
7. นางสาวภรภัทร   สร้อยสน
8. นางสาววารีวัล  พงศ์พันธ์ชัยกุล
9. นางสาวสุชามาศ   ทุวิลา
10. นางสาวอาทิตยา  จิรเฉลิมพงคณา
 
1. นายสกล  วงษ์มั่น
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุรัสวดี   ล้อมเล็ก
 
1. นางสาวเกศวลี  แคนสิงห์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 12 1. นางสาวพิชชาพร  วุฒิยางกูร
 
1. นางสาวพนิดา  สมัยคมสัน
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิณทอง  นนท์ธีรกร
 
1. นายวิชชญะเศรษฐ์  เกษมศักกริน
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกมล  แซ่เบ้
 
1. นางกัลย์ชลากรณ์  มหาพัฒนไทย
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ธัมอารีรัตน์
 
1. นางกาญจนา  สุริยะสุนทร
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชานาถ  นำวงษ์สำราญ
 
1. นางนาริ  ยศสมศักดิ์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปรานรวี  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงพรธีรา  ปุณยกมลปรีดา
3. เด็กหญิงวานิสา  เจียมศิริวัฒนา
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ปภารัตนกุล
5. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศิริวัฒนา
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี
2. นางสาวศิริลักษณ์  ขุนวงษ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิตร์นันทน์  เครือเถาว์
2. นางสาวพิรญาณ์  ดอนเหนือ
3. นางสาวภาพร  ธรรมาภิรัตน์ชัย
4. นางสาวสาธิดา  ลิเอกวรรณเจริญ
5. นางสาวไอริณ  ธุระมะฉายา
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี
2. นางสาวศิริลักษณ์  ขุนวงษ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชาภา  มงคลสกุลฤทธิ์
2. เด็กหญิงเกวลิน  บุญเทพประทาน
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
2. MissWENYA  LI
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  แก้วนิมิตร
2. นางสาวอรทัย  เชียะรัมย์
 
1. นางสาวพรนภา  ชัยศรีพิพัฒน์
2. นางสาวธรรมสรณ์  กิตติธนสมบัติ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชกุล  จิตร์ภิรมย์ศรี
2. เด็กหญิงพีช  พันธ์คำ
 
1. นางสาวพนิดา  สมัยคมสัน
2. MissEmiko  Ueda
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  วิชชุกรจิรภัค
2. นางสาวธนาภรณ์  กิ่งเพชรรุ่งเรือง
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. MissEMIKO  UEDA
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 5 1. นางสาวธันยพร  แสนสุขโชคเจริญ
2. นางสาวพัชรวรรณ  ห่ำเจริญ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
2. นางสาวศุทธินี  เพ็ชร์งาม
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85.99 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  วงษ์ฉลาด
 
1. MissWENYA  LI
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธยาน์  รงคะไชยพงศ์
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญลักษณ์  หลวงรัตน์
2. นางสาวปิยะธิดา  ศรีวรรณ
3. นางสาวศิริพร  ชัยโอฬาร
4. นางสาวอภิชญา  ศรีนิธิชญานนท์
5. นางสาวอุบลวรรณ  วิบูลย์ทรัพย์ทวี
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
2. MissWENYA  LI
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกันตา  รัตนวงษ์
2. นางสาวณิฐการณ์  ศรีทอง
3. นางสาวธัญภา  ยิ้มบุญลือ
4. นางสาวนาถณิชา  เรืองฤทธฺ์ชาญกุล
5. นางสาวรดานุช  ขันแก้ว
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. MissEMIKO  UEDA
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมธุกัญญา  ถนอมวงศ์
2. นางสาวสาธิมา  เสี่ยงบุญ
3. นางสาวอดิภา  ไร่ขาว
4. นางสาวอรจิรา  แก้วเจริญ
5. นางสาวอารดา  แทนศิริ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
2. นางสาวศุทธินี  เพ็ชร์งาม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 4 1. นางสาวสิริกร  อิ่มจงใจรักษ์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  นฤนะ
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐานิดา  ยิ่งธนพิบูลย์
2. นางสาวโชติกา  เรียนรู้
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. MissEMIKO  UEDA
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัญญาณี  บัวล้อมแก้ว
2. นางสาวชิญารัตน์  โชคดีวิพิชย์
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
2. นางสาวศุทธินี  เพ็ชร์งาม
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 -    
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.2 เงิน 5 1. นางสาวกชพร  วัชรีโยธิน
2. นางสาวณัฐธยาน์  รงคะไชยพงศ์
3. นางสาวนรีกานต์  ทวีสุข
4. นางสาวนิสรีน  มันยา
5. นางสาวปานวาด  ก่อเกียรติทวีชัย
6. นางสาวภัทรดา  สีดา
7. นางสาวภิญญดา  โนรีแพทย์
8. นางสาวยศวดี  นิ้มคธาวุธ
9. นางสาวรวิสรา  ศุภกิจธนวัฒน์
10. นางสาวศริยาภรณ์  อาจนิยม
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
2. นางสาวสมสวย  เห็นงาม
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงชญาภา  กลางเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงลักษิก์กานต์  ด่านพิธพร
 
1. นางสาวชุติมา  ฮิมวาส
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวณัชช์ภัสสร  แก้วพิทักษ์คุณ
2. นางสาวพรปวีณ์  ศรีวสุมดี
3. นางสาววรินทร  กีรติทวีสุข
 
1. นางสาวแก้วตา  จิระวงศ์อร่าม
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 10 1. เด็กหญิงฐานุตรา  ม่วงมา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประทุมแก้ว
 
1. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
2. นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาราภัทร  โมระกรานต์
2. เด็กหญิงอัณณา  เขมทโรนนท์
 
1. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
2. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวนุชศจี  ผลบุญเจริญชัย
2. นางสาวพิมพ์พิชชา  ศรีศิริโรจน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชชิตตา  ปัญญางาม
2. นางสาวสุพรรษา  เทียนทอง
 
1. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
2. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุณณดา  งามชื่นเสถียร
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทัพงาม
 
1. นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล
2. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกรชนก  แสงบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  สกุลไทยสุวาทิน
2. เด็กหญิงสิตานัน  กิจเวคิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 14 1. นางสาวนุชศจี  ผลบุญเจริญชัย
2. นางสาวยฬภกร  ปัญญาธัญพงษ์
 
1. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
2. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 16.6 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุธิดา  กมลคุณากร
2. นางสาวอิสรีย์  รักประทุม
 
1. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
2. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มานันตพงศ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  นวะสิมมา
3. เด็กหญิงภัทรดา  เธียรเงิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวบุญญาธร  พาณิชย์กุล
2. นางสาวศวรรยา  ตรงจิตรจริง
 
1. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
2. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชชิตตา  ปัญญางาม
2. นางสาวศศิกานต์  เจนพิทักษ์ชัย
3. นางสาวสุพรรษา  เทียนทอง
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริชาต  ธรรมโกศล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มงคลลาภ
3. เด็กหญิงวศินี  เชื้อจ๋าย
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัชกาญจน์  กุลมา
2. นางสาววัศยาพร  หล่อวิรัชสุธี
3. นางสาวเพ็ญลักษณ์  เทศชุติธรรมกูล
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปริณดา  พฤกษาจรีเวโรจน์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กัลยาชัยนุว้ตร
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญเสนอ
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นายมานะ  อินทรสว่าง
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณิชกานต์  สุภารัตน์
2. นางสาวสุพรรษา  เทียนทอง
3. นางสาวเพ็ญลักษณ์  เทศชุติธรรมกูล
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นายมานะ  อินทรสว่าง
 
123 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  สมรุส
2. เด็กหญิงชนัญญา  สมรุส
3. เด็กหญิงนุชปวีณ์   เพิ่มพูนโสภณ
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นางสาวดวงฤดี  เทศสนั่น
 
124 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปุณณัฐฐา  คำช่วยฐิตเสนี
2. นางสาวศรสวรรค์  ยิ้มเทศ
3. นางสาวศิรวิภา  ผดุงม่วงทอง
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นายเทวฤทธิ์  ขันโมลี
 
125 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 -    
126 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 -