สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  นาคผุด
 
1. นางสาวปารีรัฐ  มุมศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวภรัณยา  ใสสอาด
 
1. นางวัชรี  โชติวงศานันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิมา  โฉมสุขขา
 
1. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลทิพย์  ใจซื่อ
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  ทานาค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ลาจันทะ
2. เด็กชายธนเกียรติ  น้อยเหนื่อย
3. เด็กหญิงวนัชพร  กล่อมบรรจง
 
1. นางสาวภัทรณรินทร์  กองงาม
2. นางสาวสุภารักษ์  แดนกาไสย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  จันทมณี
2. เด็กหญิงวรัญญา  ถิ่นก้อง
 
1. นางสาวอรจิรา  วงศ์ศิริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ
2. นางสาวณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์
 
1. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวณัฐกมล  ดำรงรุ่งเรืองกุล
2. นางสาวปณิฏิฐา  กุลมัย
3. นางสาวอารี  เพ็งพา
 
1. นางสาวสกุลนา  สิงห์ขจร
2. นายพันศักดิ์  สายแสงจันทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญจน์ณัตถ์  เยี่ยมศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มีครองธรรม
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ธัมมานุวัติ
4. เด็กหญิงสาวิตรี  สีงามผ่อง
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภู่ผิว
 
1. นางสาวพัชรรินทร์  คงพร
2. นางสาวอารีรัตน์  ใจภักดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.98 ทอง 14 1. นางสาวศิริวรรณ  เหลือเศษ
 
1. นางสาววรัญชลี  นริทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายธวัชชัย  อุ๊นย่งเซ็ง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ซอยรัมย์
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมอินทร์
2. นายวรภัทร  ทองสาท
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 12 1. นางสาวธนัญญา  พลเรียงแก
2. นายสราวุธ  พวงศรี
 
1. นางสาวจินดาลักษณ์  เทศธรรม
2. นางสาวศิรินทิพย์  ศรีสุระ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทมณี  พันธ์เข็มทอง
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  เอมังกุระ
2. นายณัธพล  ทองแย้ม
3. นายธนกฤต  นาคขุนทด
4. นางสาวนัทธมน  กุลกร
5. นางสาวพลอยภิมุข  ดีนวนพะเนา
6. นางสาวภาวิณี  บัวแดง
7. นายภูมิภัทร  ชำนาญยา
8. นางสาวศศิกานต์  ไชกัญญา
9. นายอัครา  ผกากอง
10. นายอัจฉริยะ  อุปการดี
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
2. นายปภัชภณ  ฉัตรอายุธ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกทิพ  สมพรสิริ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  หลักบ้าน
3. เด็กหญิงพัชรศรี  พัชรกิจไพบูลย์
4. เด็กหญิงศศิพิม  แซ่โง้ว
5. เด็กหญิงอินทิรา  ทัศสวัสดิ์
6. เด็กหญิงอิศริญา  สนธิไทรงาม
7. เด็กหญิงเกตุแก้ว  หนูทอง
8. เด็กหญิงโยษิตา  ถวิลรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 4 1. นางสาวจันทรัช  คูหาทอง
2. นางสาวฐานนันท์  วงค์สุข
3. นางสาวฐานิดา  แซ่ลิ่ว
4. นางสาวนัทธมน  กุลกร
5. นางสาวปวันรัตน์  สนิทโกศัย
6. นางสาวพันพัสสา  พนาดรไพศาล
7. นางสาวภาวิณี  บัวแดง
8. นางสาวศศิกานต์  ไชกัญญา
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  หลักบ้าน
2. เด็กหญิงธิชาภรณ์  ใจอ่อน
3. เด็กหญิงนฤมล  โลทะราท
4. เด็กหญิงพัชรศรี  พัชรกิจไพบูลย์
5. เด็กหญิงภิญรดา  บำรุงเจริญ
6. เด็กหญิงศศิพิม  แซ่โง้ว
7. เด็กหญิงอิศริญา  สนธิไทรงาม
8. เด็กหญิงโยษิตา  ถวิลรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 1. นางสาวขวัญชนก  จันทร์พ่วง
2. นางสาวจันทรัช  คูหาทอง
3. นางสาวชรินรัตน์  สกุลเดช
4. นางสาวชลธิชา  เอมังกุระ
5. นางสาวฐานิดา  แซ่ลิ่ว
6. นางสาวผกามาศ  จัตุรัส
7. นางสาวพลอยภิมุข  ดีนวนพะเนา
8. นางสาวรัชกร  หวานไกร
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชยุดา  สุขสมยา
 
1. นางสาววันดี  คล้ายสุบรรณ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชยุดา  สุขสมยา
2. เด็กชายเจ้ากรม  เกรียงไกรวัฒน
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
2. นางสาวสุภัทรา  สองประสม
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวภากานต์  ภิรมย์โสภา
2. นางสาวสฺุธิดา  สุพรรณ์
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
2. นางสาวจริยา  แสงดารา
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัญญา  เฉิน
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  คงธนทวี
2. นางสาวปิยาพัชร์  สุทธิกุลสมบัติ
3. นายปุญญพัฒน์  ด้วงพรม
4. นางสาววิปรียา  ศิลาโชติ
5. นายสุรดิษ  เพ็ชรปานกัน
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
2. นางสาวจริยา  แสงดารา
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.67 ทอง 6 1. นางสาวชลดา  แซ่เฮ้ง
2. นางสาวธนวรรณ  เจริญเลิศดี
3. นางสาวสุพรรษา  จันทร์ศรีเมตตา
 
1. นายยศวีร์  ล่องทอง
2. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  บาลวิมล
2. เด็กหญิงอุรัสยา  ลิขิตวัฒนโสภณ
 
1. นายดนัย   วินิจ
2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82.67 ทอง 4 1. นางสาวสิริวลัย  ใบทอง
2. นางสาวสุภาพร  ชาวสวน
 
1. นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง
2. นางพรพรรณ  พุกชาวนา
 
28 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชากร  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงทอง
3. นางสาวนันท์นภัส  ฮุงหวน
 
1. นายจวบ   สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษฺ์วนา  เกตุบำรุง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 15 1. นางสาวศศิธร  ทองเนียม
2. นายอัมรินทร์  ทองเขียว
 
1. นายณรรงค์   มาลี
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยุทธนากร  ทิพย์เทียม
2. นายวชิรญาณ์  ตั้งศิริวิชัยกุล
3. นายศรพระราม  ซู
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์   ทะปาละ
2. นายณรงค์  มาลี
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาภา  พากันหา
2. นางสาววรรณวิษา  คล้ายแดง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวดาราวดี  ชนะพันธ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรนันท์  แสงทอง
2. นางสาวชลธิชา  ขาวผิว
3. นายอนุพงษ์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 
33 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวจิดาภา  มูลสุวรรณ
2. นางสาวปภัสสรณ์  สายเนตร
3. นางสาววรัชยา  แสนสุข
 
1. นางสาวพัชรีย์  เสวีพงศ์
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลลดา  ขำรัตน์
2. นางสาวพัชราภรณ์  บัวไถล
3. นางสาวรังสิมา  เม่นฉายา
 
1. นางสาวสายทิพย์  ทองเนียม
2. นางสาวสวิตตา  ดำสองศรี
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬาวรรณ  ไชยตา
2. นางสาวธิดารัตน์  ไชยหาญ
3. นางสาวพรนภัส  วงศ์จิรสกุล
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวดาราวดี  ชนะพันธ์
 
36 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  คำชาติ
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
37 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  หลั่งแพ
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
 
38 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  กนกพรวศิน
2. เด็กหญิงณัฐมน  นัดไธสง
3. เด็กหญิงสโรชินี  กิตติพัฒนดำรงค์
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
2. นางสาวมัทนา  เกษมจิต
 
39 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
40 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุพร  ปานพลอย
2. นายศุภณัฐ  เชิญสิริสิน
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
2. นายจวบ  สัตย์บุรุษ