สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุกุลยา  เกตุวรพันธ์
 
1. นางสาวปวีณา  ยอดลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวณัฐกมล  ดำรงรุ่งเรืองกุล
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  นุชถาวร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนพร  จิตรจำลอง
 
1. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายคุณากร  เข็มท้าว
2. นางสาวจารุวรรณ  อาลากุล
3. นางสาววลัยพรรณ  ไชยมาตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ยิ้มจันทร์
2. นางสาวนารีรัตน์  มีนุ่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายภัทรกร  พูลศรี
 
1. นางสาวลำเพย  เปี่ยมบางบอน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายธนทัต  เดชะกุลกำจร
 
1. นายชวลิตร  จันทรเนตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนากานต์  จันทรเนตร
2. เด็กชายทวีศักดิ์ดา  หงอเทียด
 
1. นางสาวจุรีมาศ  ผดุงรัตน์
2. นางอมรรัตน์  รุ่งปิตะรังสี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายเอกพล  ครองรัตน์สกุล
 
1. นางสุขกมล  จันทรเนตร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 4 1. นางสาวณัชชา  วิชิตนันทะกุล
2. นายธนาบุญ  ไชยวัฒน์เจริญ
3. นายรพีพัฒน์  ทิพย์ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
2. นางสาวสุคนธา  โต๊ะเตบ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายขิตตฬา  สุวรรณมาโจ
2. นางสาววรรณธนาภรณ์  อิสรไกรศีล
3. นายเจษฎากร  เอกทวีกูล
 
1. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
2. นางสาวสุธาสินี  เถามานกูล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โพธิ์ใบกุล
2. เด็กหญิงปรารวี  ชนะเนตร
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  พรมอินทร์
 
1. นางสาวบรรเจิด  จุมทา
2. นางสาววรรณิภา  ศรีนนท์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวปิยากร  บุญมาก
2. นางสาววรรณพร  หล้าคำ
 
1. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
2. นางสาวสุคนธา  โต๊ะเตบ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.99 เงิน 11 1. นางสาวชญาดา  สุจินดากุล
2. นางสาวชุลีกร  ฉายระบิล
3. นางสาวน้ำฝน  ประนมศรี
4. นางสาวพรรณนิภา  เปี้ยทอง
5. นางสาวมาริณี  ฝ่ายจิตชอบ
 
1. นายประภากร  นาทาม
2. นายสุรบท  วาทินนิรันดร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.32 เงิน 18 1. เด็กชายดนุภัทร  ภิรมย์นา
 
1. นางรังสิมา  สังข์ทิตนุ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 76.97 เงิน 5 1. นายกิตติธัช  ทิพย์มงคล
2. เด็กหญิงชนานันท์  เขียนอยู่
3. เด็กหญิงชยุดา  สุขสมยา
4. นางสาวชุลีกร  ฉายระบิล
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  วินโยธิน
6. นางสาวธิติมา  ปีตะนีลานนท์
7. เด็กชายปฏิพล  พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์
8. นายพิทักษ์ชัย  ดีน้อย
9. เด็กชายอดิศักดิ์  มาเปี่ยม
10. เด็กชายเจ้ากรม  เกรียงไกรวัฒน
 
1. นายชัชวาล  มณีพันธ์ุ
2. นายตนุภัทร  รังมาตย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวพรพรหม  พุฒิธนบุญญา
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวเกตุมณี  ทรัพย์คงเจริญ
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวณัฐมน  โปยทอง
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 5 1. นางสาวผกามาศ  อ่อนลี
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.67 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษกร  ศรีภิลา
2. เด็กชายธนเกียรติ  น้อยเหนื่อย
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  หลักบ้าน
4. เด็กชายพงศกร  โพธิ์สอน
5. เด็กหญิงภิญรดา  บำรุงเจริญ
6. เด็กชายสิทธินนท์  ใจดี
7. เด็กหญิงสุนิตรา  เปรมสุโข
8. เด็กชายอดิศักดิ์  สมอบ้าน
9. เด็กหญิงอิศริญา  สนธิไทรงาม
10. เด็กหญิงโยษิตา  ถวิลรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
2. นายปภัชภณ  ฉัตรอายุธ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 1. นายปณต   จันทร์ส่องแสง
 
1. นายวสันต์  อายุบเคน
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 13 1. นางสาวปาริชาติ  ไตรพิเชียรสุข
 
1. นางรัชนี  รักพินิจ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจตุพร  คำบุญมา
2. นางสาวนัทธมน  กุลกร
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
2. นางสาวสุภัทรา  สองประสม
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพสุธร  ช่างสุพรรณ
2. เด็กชายเขมทัต  กงทอง
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นางพรพรรณ  พุกชาวนา
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นายณัฏฐชัย  วังระหา
2. นายวันชนะ  หมั่นนิ่ม
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นางสาวภัทรวดี  งามเฉลียว
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กชายต้นน้ำ  เขียวโสภณ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตระกูลคูสุวรรณ
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 77.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายลาภพิพัฒน์  ทับทิมไสย
 
1. นายนครินทร์  ในทอง