สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายศรัณยู  จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายสิทธินนท์  ใจดี
 
1. นางสาวสุรัสดา  เปล่งศรี
2. นางสาวภัทราภรณ์  นุชถาวร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวพนิดา  ธนาเรืองโรจน์
2. นางสาววรรณวิษา  อุบล
3. นางสาวแพรวพรรณ  มณีวงศ์
 
1. นายวิโรจน์  จันทร์ดี
2. นายโยแมน  อิ่มถวิล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สาบุญ
2. เด็กหญิงพรสินี  สุขสาลี
3. เด็กหญิงวรปรีย์  สีนอ
 
1. นางสาวสุธาสินี  เถามานกูล
2. นางสาววรรณิภา  ศรีนนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68.63 ทองแดง 14 1. นางสาวกมลรัตน์  ภูริโสภณ
2. นางสาวณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์
3. นางสาวนันทภรณ์  กออำไพ
4. นางสาวสุภวรรณ  แสวงผล
5. นางสาวเปมิกา  สมพงษ์
 
1. นายปวริศร์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวดวงพร  มณีเจริญวรรณ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนวินดา  ลามาลี
2. นางสาวพชรพรรณ  เรืองอยู่
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
2. นางวันดี  เจียรศิลปดำรง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวริศรา  ณะจินดา
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ญศรี
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายณัฐดนัย  น้อยเศรษฐ์
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวธิดารัตน์  ไชยหาญ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  สนธิวงษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ไชยสรณะ
 
1. นางสาวไอรินทร์  ศรีอัญญาพงศ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายศรพระราม  ซู
 
1. นางสาวณฐพร  มานะชนม์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวริศรา  ณะจินดา
2. เด็กหญิงวาสนา  กาดกอง
3. เด็กชายวิทวัส  ศรีลาวุธ
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นางวรุณรัตน์  วุฒิมานพ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวปิยะธิดา  ลิ้มจันทร์ประภาพ
2. นางสาวมุกรดา  น้อยโสภา
3. นางสาวสุพิชชา  เขตต์เขื่อน
 
1. นายยศวีร์  ล่องทอง
2. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  คำมนตรี
2. นายภัคพล  พามา
3. นายอัชราวุฒิ  ดุจดา
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์   ทะปาละ
2. นายณรงค์  มาลี
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายชัชนันท์  เอกพิพัฒนา
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสโรชา  กิตติพัฒนดำรงค์
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข