สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอารียา  พ่อค้า
 
1. นางสาวภัทริฐา  ขาวงาม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 1. นายธีรนันท์  อนุพันธ์
2. นางสาวมณีคูณ  แซ่ลู่
3. นายอิงครัต  โรงคำ
 
1. นางสาวจิตรา  สอนคุ้ม
2. นางสาวขวัญทิพย์  เทียนศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายคุณธา  อัศนีวุฒิกร
2. เด็กหญิงสุธามาศ  สุริยวรพันธ์
 
1. นางสาวจริญญา  ปรีชาวิภาษ
2. นายบุญมี  เครือเสน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 11 1. นายธนวิชญ์  จันทรเนตร
2. นายภัคพล  พามา
 
1. นายชวลิตร  จันทรเนตร
2. นายกฤษณะ  หม่อมรักษา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายโยธิน  เครือสิงห์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เครือจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 17 1. นายกษมา  เอกปรัชญากุล
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  ไทยอัฐวิถี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชลธี  ใจประสพ
 
1. นายนครินทร์  ในทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 23 1. นางสาวเพ็ญนิดา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายศุภกิจ  หงษ์ทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุนทรวิทย์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  เดชะกุลกำจร
3. เด็กชายศรัณยู  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
2. นางสาวทิพยาภรณ์   ทะปาละ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกมลวัฒน์  บัวกันหา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  จิโรจวรนาถ
 
1. นายเดชา  เดชะคำภู
2. นางสาวสุธาสินี  เถามานกุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 58.66 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ประเสริฐทรัพย์
2. เด็กชายจีระภัทร  เชื้อหงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  กาละมูล
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ตรีชัยยะ
5. เด็กหญิงธนพร  จิตรจำลอง
6. เด็กหญิงนริศรา  สร้างช้าง
7. เด็กหญิงปรารถนา  พวงทอง
8. เด็กชายปิยะนันท์  ลาจันทะ
9. เด็กชายพงศ์รพี  กองศิลป์
10. เด็กชายพัลลภ  บุญจันทร์
11. เด็กหญิงพิมวดี  เฉยชิด
12. เด็กชายวีระพล  ชวาลทัต
13. เด็กชายศิลา  เกิดหิรัญ
14. เด็กชายสรวิศ  กาญจนางกูรพันธ์
15. เด็กหญิงสาวิตรี  เหลือสาคร
16. เด็กหญิงอภิญญา  บาลวิมล
17. เด็กหญิงอารียา  พ่อค้า
18. เด็กหญิงอุรัสยา  ลิขิตวัฒนโสภณ
 
1. นายชัชวาล  มณีพันธุ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 1. นางสาวภัฎษญา  คูหา
2. นางสาวเหมือนขวัญ  ศรีอ่อน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พลูลมัย
2. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  บัวเจริญ
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายอัครา  ผกากอง
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 56.4 เข้าร่วม 13 1. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ
 
1. นางสาวรังสินี  หลักเพชร
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 7 1. นายอานนท์  คำหริ่ม
 
1. นางสาวธันยพร  ศิวพงศ์โรจน์สิริ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกฤติยา  ช้างศร
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ศรศิลป
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 27 1. นายธีรภัทร  พวงกิจ
2. นายอัธพล  หนูวรรณะ
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษฺ์วนา   เกตุบำรุง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจักรธร  สอวิเศษ
2. เด็กหญิงสุจิรา  ขุนทอง
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นายก้องภพ  ซื่อเกียรติคุณ
2. นายพีรพัฒน์  ด้วงปั้น
 
1. นายจวบ   สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษฺ์วนา   เกตุบำรุง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 6.6 เข้าร่วม 8 1. นายกุลกิตติ  เนื่องจากอวน
2. นางสาวดลยพร  วิวัฒน์
 
1. นายจวบ   สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษฺ์วนา   เกตุบำรุง