สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  นาคผุด
 
1. นางสาวปารีรัฐ  มุมศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐธิดา  วงษ์สุข
 
1. นางสุรีย์พร  ยาทองไชย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุกุลยา  เกตุวรพันธ์
 
1. นางสาวปวีณา  ยอดลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวณัฐกมล  ดำรงรุ่งเรืองกุล
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  นุชถาวร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนพร  จิตรจำลอง
 
1. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวภรัณยา  ใสสอาด
 
1. นางวัชรี  โชติวงศานันต์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิมา  โฉมสุขขา
 
1. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลทิพย์  ใจซื่อ
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  ทานาค
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ลาจันทะ
2. เด็กชายธนเกียรติ  น้อยเหนื่อย
3. เด็กหญิงวนัชพร  กล่อมบรรจง
 
1. นางสาวภัทรณรินทร์  กองงาม
2. นางสาวสุภารักษ์  แดนกาไสย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายคุณากร  เข็มท้าว
2. นางสาวจารุวรรณ  อาลากุล
3. นางสาววลัยพรรณ  ไชยมาตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ยิ้มจันทร์
2. นางสาวนารีรัตน์  มีนุ่น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  จันทมณี
2. เด็กหญิงวรัญญา  ถิ่นก้อง
 
1. นางสาวอรจิรา  วงศ์ศิริ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ
2. นางสาวณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์
 
1. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายศรัณยู  จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายสิทธินนท์  ใจดี
 
1. นางสาวสุรัสดา  เปล่งศรี
2. นางสาวภัทราภรณ์  นุชถาวร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายภัทรกร  พูลศรี
 
1. นางสาวลำเพย  เปี่ยมบางบอน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอารียา  พ่อค้า
 
1. นางสาวภัทริฐา  ขาวงาม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายธนทัต  เดชะกุลกำจร
 
1. นายชวลิตร  จันทรเนตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤติยา  ชุมขวัญ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมคะเน
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองหงษ์
 
1. นางเบญจมาศ  อยู่เลี้ยงพันธ์
2. นางประทิน  รอดพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวพนิดา  ธนาเรืองโรจน์
2. นางสาววรรณวิษา  อุบล
3. นางสาวแพรวพรรณ  มณีวงศ์
 
1. นายวิโรจน์  จันทร์ดี
2. นายโยแมน  อิ่มถวิล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  เรืองเดช
2. เด็กหญิงณฤดี  ชัยทวีรากุล
3. เด็กหญิงวนัชพร  กล่อมบรรจง
 
1. นายนิพล  ตีระมาศวณิช
2. นางสาวสุดารัตน์  เครือจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 1. นายธีรนันท์  อนุพันธ์
2. นางสาวมณีคูณ  แซ่ลู่
3. นายอิงครัต  โรงคำ
 
1. นางสาวจิตรา  สอนคุ้ม
2. นางสาวขวัญทิพย์  เทียนศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายคุณธา  อัศนีวุฒิกร
2. เด็กหญิงสุธามาศ  สุริยวรพันธ์
 
1. นางสาวจริญญา  ปรีชาวิภาษ
2. นายบุญมี  เครือเสน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 11 1. นายธนวิชญ์  จันทรเนตร
2. นายภัคพล  พามา
 
1. นายชวลิตร  จันทรเนตร
2. นายกฤษณะ  หม่อมรักษา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายโยธิน  เครือสิงห์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เครือจันทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 17 1. นายกษมา  เอกปรัชญากุล
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  ไทยอัฐวิถี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนากานต์  จันทรเนตร
2. เด็กชายทวีศักดิ์ดา  หงอเทียด
 
1. นางสาวจุรีมาศ  ผดุงรัตน์
2. นางอมรรัตน์  รุ่งปิตะรังสี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายเอกพล  ครองรัตน์สกุล
 
1. นางสุขกมล  จันทรเนตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชลธี  ใจประสพ
 
1. นายนครินทร์  ในทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 23 1. นางสาวเพ็ญนิดา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายศุภกิจ  หงษ์ทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุนทรวิทย์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  เดชะกุลกำจร
3. เด็กชายศรัณยู  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
2. นางสาวทิพยาภรณ์   ทะปาละ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 4 1. นางสาวณัชชา  วิชิตนันทะกุล
2. นายธนาบุญ  ไชยวัฒน์เจริญ
3. นายรพีพัฒน์  ทิพย์ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
2. นางสาวสุคนธา  โต๊ะเตบ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สาบุญ
2. เด็กหญิงพรสินี  สุขสาลี
3. เด็กหญิงวรปรีย์  สีนอ
 
1. นางสาวสุธาสินี  เถามานกูล
2. นางสาววรรณิภา  ศรีนนท์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายขิตตฬา  สุวรรณมาโจ
2. นางสาววรรณธนาภรณ์  อิสรไกรศีล
3. นายเจษฎากร  เอกทวีกูล
 
1. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
2. นางสาวสุธาสินี  เถามานกูล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โพธิ์ใบกุล
2. เด็กหญิงปรารวี  ชนะเนตร
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  พรมอินทร์
 
1. นางสาวบรรเจิด  จุมทา
2. นางสาววรรณิภา  ศรีนนท์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวณัฐกมล  ดำรงรุ่งเรืองกุล
2. นางสาวปณิฏิฐา  กุลมัย
3. นางสาวอารี  เพ็งพา
 
1. นางสาวสกุลนา  สิงห์ขจร
2. นายพันศักดิ์  สายแสงจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏชนก  อินทรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตระกูลคูสุวรรณ
 
1. นางนิโลบล  สระแก้ว
2. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวปิยากร  บุญมาก
2. นางสาววรรณพร  หล้าคำ
 
1. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
2. นางสาวสุคนธา  โต๊ะเตบ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชลธี  ใจประสพ
2. เด็กชายธีรภัทร  แต้มช่วย
 
1. นายเดชา  เดชะคำภู
2. นางสาวสุธาสินี  เถามานกุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกมลวัฒน์  บัวกันหา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  จิโรจวรนาถ
 
1. นายเดชา  เดชะคำภู
2. นางสาวสุธาสินี  เถามานกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญจน์ณัตถ์  เยี่ยมศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มีครองธรรม
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ธัมมานุวัติ
4. เด็กหญิงสาวิตรี  สีงามผ่อง
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภู่ผิว
 
1. นางสาวพัชรรินทร์  คงพร
2. นางสาวอารีรัตน์  ใจภักดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลทิพย์  ใจซื่อ
2. นางสาวจันทมณี  พันธ์เข็มทอง
3. นายณัฐดนัย  กมุททรง
4. นายธนกฤต  นาคขุนทด
5. นางสาวสุธาสินี  เทียบแสง
 
1. นางสาวจิรนันทร์  ด้วนรู้ที่
2. นางสาวจินดาลักษณ์  เทศธรรม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68.63 ทองแดง 14 1. นางสาวกมลรัตน์  ภูริโสภณ
2. นางสาวณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์
3. นางสาวนันทภรณ์  กออำไพ
4. นางสาวสุภวรรณ  แสวงผล
5. นางสาวเปมิกา  สมพงษ์
 
1. นายปวริศร์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวดวงพร  มณีเจริญวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.99 เงิน 11 1. นางสาวชญาดา  สุจินดากุล
2. นางสาวชุลีกร  ฉายระบิล
3. นางสาวน้ำฝน  ประนมศรี
4. นางสาวพรรณนิภา  เปี้ยทอง
5. นางสาวมาริณี  ฝ่ายจิตชอบ
 
1. นายประภากร  นาทาม
2. นายสุรบท  วาทินนิรันดร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 58.66 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ประเสริฐทรัพย์
2. เด็กชายจีระภัทร  เชื้อหงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  กาละมูล
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ตรีชัยยะ
5. เด็กหญิงธนพร  จิตรจำลอง
6. เด็กหญิงนริศรา  สร้างช้าง
7. เด็กหญิงปรารถนา  พวงทอง
8. เด็กชายปิยะนันท์  ลาจันทะ
9. เด็กชายพงศ์รพี  กองศิลป์
10. เด็กชายพัลลภ  บุญจันทร์
11. เด็กหญิงพิมวดี  เฉยชิด
12. เด็กชายวีระพล  ชวาลทัต
13. เด็กชายศิลา  เกิดหิรัญ
14. เด็กชายสรวิศ  กาญจนางกูรพันธ์
15. เด็กหญิงสาวิตรี  เหลือสาคร
16. เด็กหญิงอภิญญา  บาลวิมล
17. เด็กหญิงอารียา  พ่อค้า
18. เด็กหญิงอุรัสยา  ลิขิตวัฒนโสภณ
 
1. นายชัชวาล  มณีพันธุ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.32 เงิน 18 1. เด็กชายดนุภัทร  ภิรมย์นา
 
1. นางรังสิมา  สังข์ทิตนุ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.98 ทอง 14 1. นางสาวศิริวรรณ  เหลือเศษ
 
1. นางสาววรัญชลี  นริทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายธวัชชัย  อุ๊นย่งเซ็ง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ซอยรัมย์
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมอินทร์
2. นายวรภัทร  ทองสาท
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 12 1. นางสาวธนัญญา  พลเรียงแก
2. นายสราวุธ  พวงศรี
 
1. นางสาวจินดาลักษณ์  เทศธรรม
2. นางสาวศิรินทิพย์  ศรีสุระ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 76.97 เงิน 5 1. นายกิตติธัช  ทิพย์มงคล
2. เด็กหญิงชนานันท์  เขียนอยู่
3. เด็กหญิงชยุดา  สุขสมยา
4. นางสาวชุลีกร  ฉายระบิล
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  วินโยธิน
6. นางสาวธิติมา  ปีตะนีลานนท์
7. เด็กชายปฏิพล  พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์
8. นายพิทักษ์ชัย  ดีน้อย
9. เด็กชายอดิศักดิ์  มาเปี่ยม
10. เด็กชายเจ้ากรม  เกรียงไกรวัฒน
 
1. นายชัชวาล  มณีพันธ์ุ
2. นายตนุภัทร  รังมาตย์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนวินดา  ลามาลี
2. นางสาวพชรพรรณ  เรืองอยู่
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
2. นางวันดี  เจียรศิลปดำรง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 1. นางสาวภัฎษญา  คูหา
2. นางสาวเหมือนขวัญ  ศรีอ่อน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พลูลมัย
2. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  บัวเจริญ
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวพรพรหม  พุฒิธนบุญญา
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  ทองโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  สนธิวงษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวเกตุมณี  ทรัพย์คงเจริญ
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวริศรา  ณะจินดา
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายอัครา  ผกากอง
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ญศรี
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวณัฐมน  โปยทอง
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายณัฐดนัย  น้อยเศรษฐ์
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวธิดารัตน์  ไชยหาญ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  สนธิวงษ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนภัส  ลัตติยา
2. เด็กชายธนาชัย  แสงใยมณี
3. เด็กชายธนโชติ  พลเรียงแก
4. เด็กชายภคพล  เชิงฉลาด
5. เด็กชายสิบทิศ  ฤทธิ์มหันต์
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนภัส  ลัตติยา
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เพียลอดวงศ์
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทมณี  พันธ์เข็มทอง
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เจริญน้ำทองคำ
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอานนท์  จรลี
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  พฤฒิวรกกุล
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวผกามาศ  อ่อนลี
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอานนท์  จรลี
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพนิดา  รักท้วม
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 5 1. นางสาวผกามาศ  อ่อนลี
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.67 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษกร  ศรีภิลา
2. เด็กชายธนเกียรติ  น้อยเหนื่อย
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  หลักบ้าน
4. เด็กชายพงศกร  โพธิ์สอน
5. เด็กหญิงภิญรดา  บำรุงเจริญ
6. เด็กชายสิทธินนท์  ใจดี
7. เด็กหญิงสุนิตรา  เปรมสุโข
8. เด็กชายอดิศักดิ์  สมอบ้าน
9. เด็กหญิงอิศริญา  สนธิไทรงาม
10. เด็กหญิงโยษิตา  ถวิลรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
2. นายปภัชภณ  ฉัตรอายุธ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  เอมังกุระ
2. นายณัธพล  ทองแย้ม
3. นายธนกฤต  นาคขุนทด
4. นางสาวนัทธมน  กุลกร
5. นางสาวพลอยภิมุข  ดีนวนพะเนา
6. นางสาวภาวิณี  บัวแดง
7. นายภูมิภัทร  ชำนาญยา
8. นางสาวศศิกานต์  ไชกัญญา
9. นายอัครา  ผกากอง
10. นายอัจฉริยะ  อุปการดี
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
2. นายปภัชภณ  ฉัตรอายุธ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกทิพ  สมพรสิริ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  หลักบ้าน
3. เด็กหญิงพัชรศรี  พัชรกิจไพบูลย์
4. เด็กหญิงศศิพิม  แซ่โง้ว
5. เด็กหญิงอินทิรา  ทัศสวัสดิ์
6. เด็กหญิงอิศริญา  สนธิไทรงาม
7. เด็กหญิงเกตุแก้ว  หนูทอง
8. เด็กหญิงโยษิตา  ถวิลรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 4 1. นางสาวจันทรัช  คูหาทอง
2. นางสาวฐานนันท์  วงค์สุข
3. นางสาวฐานิดา  แซ่ลิ่ว
4. นางสาวนัทธมน  กุลกร
5. นางสาวปวันรัตน์  สนิทโกศัย
6. นางสาวพันพัสสา  พนาดรไพศาล
7. นางสาวภาวิณี  บัวแดง
8. นางสาวศศิกานต์  ไชกัญญา
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  หลักบ้าน
2. เด็กหญิงธิชาภรณ์  ใจอ่อน
3. เด็กหญิงนฤมล  โลทะราท
4. เด็กหญิงพัชรศรี  พัชรกิจไพบูลย์
5. เด็กหญิงภิญรดา  บำรุงเจริญ
6. เด็กหญิงศศิพิม  แซ่โง้ว
7. เด็กหญิงอิศริญา  สนธิไทรงาม
8. เด็กหญิงโยษิตา  ถวิลรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 1. นางสาวขวัญชนก  จันทร์พ่วง
2. นางสาวจันทรัช  คูหาทอง
3. นางสาวชรินรัตน์  สกุลเดช
4. นางสาวชลธิชา  เอมังกุระ
5. นางสาวฐานิดา  แซ่ลิ่ว
6. นางสาวผกามาศ  จัตุรัส
7. นางสาวพลอยภิมุข  ดีนวนพะเนา
8. นางสาวรัชกร  หวานไกร
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 1. นายปณต   จันทร์ส่องแสง
 
1. นายวสันต์  อายุบเคน
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 56.4 เข้าร่วม 13 1. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ
 
1. นางสาวรังสินี  หลักเพชร
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชยุดา  สุขสมยา
 
1. นางสาววันดี  คล้ายสุบรรณ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 13 1. นางสาวปาริชาติ  ไตรพิเชียรสุข
 
1. นางรัชนี  รักพินิจ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ไชยสรณะ
 
1. นางสาวไอรินทร์  ศรีอัญญาพงศ์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายศรพระราม  ซู
 
1. นางสาวณฐพร  มานะชนม์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชยุดา  สุขสมยา
2. เด็กชายเจ้ากรม  เกรียงไกรวัฒน
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
2. นางสาวสุภัทรา  สองประสม
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวภากานต์  ภิรมย์โสภา
2. นางสาวสฺุธิดา  สุพรรณ์
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
2. นางสาวจริยา  แสงดารา
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัญญา  เฉิน
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 7 1. นายอานนท์  คำหริ่ม
 
1. นางสาวธันยพร  ศิวพงศ์โรจน์สิริ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  คงธนทวี
2. นางสาวปิยาพัชร์  สุทธิกุลสมบัติ
3. นายปุญญพัฒน์  ด้วงพรม
4. นางสาววิปรียา  ศิลาโชติ
5. นายสุรดิษ  เพ็ชรปานกัน
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
2. นางสาวจริยา  แสงดารา
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจตุพร  คำบุญมา
2. นางสาวนัทธมน  กุลกร
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
2. นางสาวสุภัทรา  สองประสม
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวริศรา  ณะจินดา
2. เด็กหญิงวาสนา  กาดกอง
3. เด็กชายวิทวัส  ศรีลาวุธ
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นางวรุณรัตน์  วุฒิมานพ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.67 ทอง 6 1. นางสาวชลดา  แซ่เฮ้ง
2. นางสาวธนวรรณ  เจริญเลิศดี
3. นางสาวสุพรรษา  จันทร์ศรีเมตตา
 
1. นายยศวีร์  ล่องทอง
2. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกฤติยา  ช้างศร
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ศรศิลป
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวปิยะธิดา  ลิ้มจันทร์ประภาพ
2. นางสาวมุกรดา  น้อยโสภา
3. นางสาวสุพิชชา  เขตต์เขื่อน
 
1. นายยศวีร์  ล่องทอง
2. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  บาลวิมล
2. เด็กหญิงอุรัสยา  ลิขิตวัฒนโสภณ
 
1. นายดนัย   วินิจ
2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 27 1. นายธีรภัทร  พวงกิจ
2. นายอัธพล  หนูวรรณะ
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษฺ์วนา   เกตุบำรุง
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพสุธร  ช่างสุพรรณ
2. เด็กชายเขมทัต  กงทอง
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นางพรพรรณ  พุกชาวนา
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นายณัฏฐชัย  วังระหา
2. นายวันชนะ  หมั่นนิ่ม
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นางสาวภัทรวดี  งามเฉลียว
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กชายต้นน้ำ  เขียวโสภณ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตระกูลคูสุวรรณ
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจักรธร  สอวิเศษ
2. เด็กหญิงสุจิรา  ขุนทอง
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82.67 ทอง 4 1. นางสาวสิริวลัย  ใบทอง
2. นางสาวสุภาพร  ชาวสวน
 
1. นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง
2. นางพรพรรณ  พุกชาวนา
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นายก้องภพ  ซื่อเกียรติคุณ
2. นายพีรพัฒน์  ด้วงปั้น
 
1. นายจวบ   สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษฺ์วนา   เกตุบำรุง
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 6.6 เข้าร่วม 8 1. นายกุลกิตติ  เนื่องจากอวน
2. นางสาวดลยพร  วิวัฒน์
 
1. นายจวบ   สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษฺ์วนา   เกตุบำรุง
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชากร  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงทอง
3. นางสาวนันท์นภัส  ฮุงหวน
 
1. นายจวบ   สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษฺ์วนา  เกตุบำรุง
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 15 1. นางสาวศศิธร  ทองเนียม
2. นายอัมรินทร์  ทองเขียว
 
1. นายณรรงค์   มาลี
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยุทธนากร  ทิพย์เทียม
2. นายวชิรญาณ์  ตั้งศิริวิชัยกุล
3. นายศรพระราม  ซู
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์   ทะปาละ
2. นายณรงค์  มาลี
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  คำมนตรี
2. นายภัคพล  พามา
3. นายอัชราวุฒิ  ดุจดา
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์   ทะปาละ
2. นายณรงค์  มาลี
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาภา  พากันหา
2. นางสาววรรณวิษา  คล้ายแดง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวดาราวดี  ชนะพันธ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรนันท์  แสงทอง
2. นางสาวชลธิชา  ขาวผิว
3. นายอนุพงษ์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 
110 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวจิดาภา  มูลสุวรรณ
2. นางสาวปภัสสรณ์  สายเนตร
3. นางสาววรัชยา  แสนสุข
 
1. นางสาวพัชรีย์  เสวีพงศ์
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลลดา  ขำรัตน์
2. นางสาวพัชราภรณ์  บัวไถล
3. นางสาวรังสิมา  เม่นฉายา
 
1. นางสาวสายทิพย์  ทองเนียม
2. นางสาวสวิตตา  ดำสองศรี
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬาวรรณ  ไชยตา
2. นางสาวธิดารัตน์  ไชยหาญ
3. นางสาวพรนภัส  วงศ์จิรสกุล
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวดาราวดี  ชนะพันธ์
 
113 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  คำชาติ
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
114 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  หลั่งแพ
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
 
115 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  กนกพรวศิน
2. เด็กหญิงณัฐมน  นัดไธสง
3. เด็กหญิงสโรชินี  กิตติพัฒนดำรงค์
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
2. นางสาวมัทนา  เกษมจิต
 
116 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายชัชนันท์  เอกพิพัฒนา
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
117 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสโรชา  กิตติพัฒนดำรงค์
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
 
118 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพย์ปัญญาวงค์
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
119 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 77.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายลาภพิพัฒน์  ทับทิมไสย
 
1. นายนครินทร์  ในทอง
 
120 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
121 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุพร  ปานพลอย
2. นายศุภณัฐ  เชิญสิริสิน
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
2. นายจวบ  สัตย์บุรุษ