สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายณัฏฐนัน  หิรัญอนัญภัทร์
 
1. นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  พรหมมา
 
1. นางสาวรัชรินทร์  สีประดู่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ดวงขวัญ
2. เด็กหญิงนิติพร  เย็นสุจิตร์
3. เด็กหญิงอชิรญา  ศิริโสภณา
 
1. นายปองภพ  ปะวันเนย์
2. นางสาวจันทร  ศิริธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิชชาภา  โศจินันท์
2. เด็กชายศุภณัฐ  เครือเทพ
 
1. นายอภิชาติ  ศรีวะรมย์
2. นางสาวเกศรินทร์  ค่ำคูน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงศธร  ทวีศรี
 
1. นายเสกสันติ  รจนากร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นายทัศพร  ภูนนท์
2. นางสาววิไล  แซ่เล็ก
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
2. นางสาวกรนภา  กองเป็ง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธร  คุณานนท์สกุล
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ฉิมอินทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์
2. นางภคริษา  ปานุราช
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  นามพรม
2. เด็กหญิงศุภรดา  มีกิตติชัย
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวธัญญาพร  แก้วหยก
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  เกยพุทรา
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลูกเกด  แจ้งแจ่มญาณ
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  เขียวบาง
2. เด็กชายกาโต้ว  กุศลสร้าง
3. เด็กหญิงชนมน  จิตทศ
4. เด็กชายชาคร  ศรีสิตานนท์
5. เด็กหญิงวรรธพร  ปิติสาร
6. เด็กชายอนุชิต  เยียงแก้ว
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
2. นายณัฐวัฒิ  สุขประเสริฐ
3. นายศุภกร  นาบำรุง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 9 1. นายพงศธร  อมรมงคล
2. นายพีระพงษ์  ลารัต
3. นายวัชรภรณ์  เทียมทอง
4. นายอธิบดี  อุ้มปรีชา
5. นายเจษฎา  แห้วเพ็ชร
6. นายเทพศิรินทร์  สุขจิตร
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
2. นายณัฐวัฒิ  สุขประเสริฐ
3. นายศุภกร  นาบำรุง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวฟารีดา  ดวงเพชรแสง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 1. นางสาวบุญรักษา  นารถศรีทา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกราช  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิ่นมณี  โพติยะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันต์ธีร์  พจนะศิลป์
2. นายคณิติน  การักษร
3. นางสาวจุราวรรณ  เทพวุฑฒิ
4. นางสาวชนิษฐา  กุดนอก
5. นายณัฐพงศ์  ขะบูรณ์
6. นายทัศพร  ภูนนท์
7. นางสาวนฤมล  ทีภักดี
8. นางสาวศดานันท์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
1. นายบดินทร์  เหมือนแป
2. นางสาวศิริธร  สายทอง
3. นางสาวนวภัทร  ปิโย
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราพร  ไชยแสง
2. เด็กหญิงฐิติมา  สมพันธ์
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภูกก
5. เด็กหญิงพรวลัย  เพชรแก้ว
6. เด็กหญิงพิมพิศา  มุ่งเปลี่ยนกลาง
7. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วมะคำ
8. เด็กหญิงอรณี  ทีภักดี
9. เด็กหญิงเปมิกา  นิลพันธ์ุ
 
1. นางสาวศิริธร  สายทอง
2. นายบดินทร์  เหมือนแป
3. นายภานุพงศ์  เจษฏา
4. นางสาวนวภัทร  ปิโย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.67 ทอง 4 1. นางสาวธันยกานต์  มหัทธนพล
2. นายศิริพงษ์  คงกำเหนิด
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นายอร่าม  ทองมี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรปรียา  แซ่บู่
2. นางสาวลักษมณ  ชาตะนาวิน
 
1. นางบุญช่วย  เทพสงเคราะห์
2. Mr.Paul   Siryl Chrislain
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวรังสิมา  เหลืองตระกูล
2. นายวิชาญฤทธิ์  พิศุทธ์ทิฆัมพร
3. นายวีรชน  จิระพงศากุล
4. นางสาวศศิกานต์  ศิลปี
5. นายเอกลักษณ์  อ่อนมิ่ง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นางสาวอารดา  คงวัฒน์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายบดินทร์  แจ่มศรีแก้ว
2. นางสาวปิยมาศ  ไทยสกุลวงศ์
3. นางสาวมินท์มันตา  ไพศาลธนันชัย
4. นางสาววรรณรัตน์  รัตนเลิศ
5. นายอธิบดี  อุ้มปรีชา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วิเชียรรัตน์
2. นายอร่าม  ทองมี
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวปาณิสรา  แซ่โค้ว
2. นายพชรพล  วงค์ขัติย์
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นางสาวภัททิรา  คำสุริ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.67 ทอง 6 1. นางสาวนริศรา  จิตจะโปะ
2. นางสาวพัณณิตา  พงศ์พลาญชัย
3. นางสาวอรวี  แซ่ฉิ่น
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
2. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริพัตร  อรุณสุขรัตน์
2. เด็กชายสิรดนัย  บูรณะเสน
3. เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรนที  ประกิ่ง
2. นางสาวพรพรรณ  กิจโชติตระการ
3. นายอรรถชัย  รอดสุโข
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภัสนันท์  กองสุข
2. นายนฤชา  ภูวเกียรติกำจร
 
1. นายวศิน  รัตนยาติกุล
2. นายจิตติชัย  ปากหวาน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงการะเกด  นาโตนด
2. เด็กชายธนาวุต  เกิดภาษี
 
1. นางสาวชนิดา  ศักดิ์โกมลศรี
2. นางสาวอัญฑิกา  หมีเทียน