สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงเมษา  ทันดี
 
1. นายสุทธา  อินทนานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรรณปพร  โคปาโล
 
1. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายวีรพัฒน์  สายสมบัติ
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 16 1. นางสาวจิตรสินี  มาตรัส
 
1. นายปัญจพล  บุลาลม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงชล  ไชยพันธ์
2. นายสหรัฐ  สง่าเมือง
3. นางสาวสุพรรณิกา  แสนอุบล
4. นายอติวิชญ์  คิดฉลาด
5. นายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวเพ็ชรัตน์  พยับวาริน
2. นางสาวขนิษฐา  เมืองจันทบุรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงภคพร  บุญนราสิริ
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวอรวี  แซ่ฉิ่น
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวปาณิสรา  สุวรรณธรากร
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายจิตรกร  คำสุขศรี
2. นายณัฐชนน  ศรีฟ้า
3. นายนภัสกร  ผลไม้
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 6 1. นางสาวจิราภรณ์  ปิยะวงค์
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวชลดา  แสวงสาย
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 4 1. นางสาวบุญรักษา  นารถศรีทา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 12 1. นางสาวปภาวรินท์  สารอินจักร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรภัทร  วงศ์โชติหิรัณย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จั่นทอง
3. เด็กชายชัชวาล  โนแก้ว
4. เด็กหญิงปิโยรัศ  จำรัส
5. เด็กหญิงมนัสพร  คำแผ่น
6. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วเกิด
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคสีเขียว
8. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์เล็ก
9. เด็กชายวิศรุต  ธงเงิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
2. นายศุภกร  นาบำรุง
3. นายดิเรก  สิริพุทธธรดี
4. นายวีรพล  สิงโตทอง
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  สมพันธ์
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์
3. เด็กชายนนทวัฒน์   เพชรประดิาฐ์
4. เด็กหญิงปรียากร  กองกิจ
5. เด็กชายภคพล  ธนเสน
6. เด็กชายยงยุทธ  ชาณุภาต
7. เด็กหญิงอรณี  ทีภักดี
8. เด็กชายอุดมเดช  แก้วโพธิ์กลาง
 
1. นางสาวศิริธร  สายทอง
2. นายบดินทร์  เหมือนแป
3. นายภานุพงศ์  เจษฏา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 4 1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีสมบัติ
 
1. นายอร่าม   ทองมี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชญาทัศน์  อัมพรพิพัฒน์
2. เด็กชายสุธาทอง  อาจเอี่ยม
 
1. นางสาวอัญทิกาน์  คำมะณี
2. นางสาววิมล  สงภู่
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวปภาวรินทร์  สารอินจักร์
2. นางสาวปิยธิดา  ฟองเขียว
 
1. นางสาวอัญทิกาน์  คำมะณี
2. นางสาววิมล  สงภู่
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวจรัสรวี  ภู่เงิน
2. นายธงไทย  จันทร์อาภาส
3. นางสาวบุญพิทักษ์  วงษ์อนันต์
4. นางสาววาสนา  สืบวงศ์
5. นางสาวเจนจิรา  อินทจิต
 
1. นางสาวอัญทิกาน์  คำมะณี
2. MissXin  Yu
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.95 เงิน 6 1. เด็กชายจิตติ  โพธิ์พฤกษ์
2. นายจุลดิษฐ์  สมสะกีสิทธิ์
3. เด็กชายนันทพงศ์  บุญหนา
4. เด็กชายประกอบชัย  จรรยารักษ์
5. เด็กชายสยามรัฐ  ทินนิล
6. เด็กชายสุรภัสสร์  ใกล้ผล
7. เด็กชายอธิวัฒน์  นิธิศิริรุ่งภัทร์
8. เด็กชายอภิศิษฐ์  การชนะชาติ
 
1. นายเสกสันติ  รจนากร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงณัฐฑารีย์  วณิชโรจน์
3. เด็กหญิงสิริพร  ศาสตร์พงษ์
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
2. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายนโม  พลาผล
2. เด็กหญิงภคพร  บุญนราสิริ
 
1. นายมานัสวี  ด้วงไพรี
2. นางสาวธนิตา  สาธุพันธุ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชชาภา  โศจินันท์
2. เด็กชายศุภเดช  ศรสูงเนิน
 
1. นางภัทราวดี  ไชยเทพ
2. นายวริศ  คนดอน
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 1. นายกัปตัน  อารีย์รักษ์
2. นายธันวา  สิริจิรานุวัฒน์
 
1. นางภัทราวดี  ไชยเทพ
2. นางสาวสุนิสา  ยวงจอหอ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 25 1. นายชาตรี  แสงสงคราม
2. นายพงศธร  ศรีแอ
 
1. นายจิตติชัย  ปากหวาน
2. นายวศิน  รัตนยาติกุล