สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวสุพัตรา  ผากากูล
 
1. นางธารารัตน์  บุญประเทือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายปณาวัฒน์  พลีบัตร
 
1. นางสาวพรรณิภา  ใสนวน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ไดนาดะ
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  ผาสุขกิจ
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
2. นายสุทธา  อินทนานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายสิรวัฒน์  ใจดี
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นายณัฐพงศ์  ภาณุศานต์
 
1. นายณัฐพงษ์   สารกอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นายธนวัฒน์  กุลาตี
2. นายธีราณัฐ  ขำขันทอง
3. นายพชรพล  ภาสบุตร
 
1. นางสาวศุจิรัตน์  คิดอยู่
2. นายธัชนนท์  ชิตสกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธัญธร  อมรสิทธิวงศ์
2. เด็กชายภูวิศ  บัลลพ์วานิช
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
2. นางสาวกรนภา  กองเป็ง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  จ้อยจำนงค์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวอรวรรณ  สองเมือง
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบุญญิสา  เหลียวจันทร์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเปรมสินี  ชมพัฒน์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นายนภัสนันท์  กองสุข
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  แก้วปู่วัด
2. เด็กชายนนทวัฒน์  เพชรประดิษฐ์
3. เด็กหญิงยลรดี  รักน้อย
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 15 1. นางสาวเบญทิพย์  วัฒนสุข
 
1. นางสาวอารดา  คงวัฒน์