สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 20 1. นายจิรัฏฐ์  จิรศิริฐานนท์
2. นายวุฒินันท์  อัศวแสงรัตน์
3. นายอัลลิค  ครอมตัน
 
1. นายนิพัทธ์  นะระโต
2. นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภคพล  ธนเสน
2. เด็กหญิงวรรธพร  ปิติสาร
 
1. นายปองภพ  ปะวันเนย์
2. นางสาวรัชรินทร์  สีประดู่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปิยมาศ  ไทยสกุลวงศ์
2. นางสาวลักษมณ  ชาตะนาวิน
 
1. นายปัญจพล  บุลาลม
2. นางสาวเพ็ชรนิภา  นนทนาคร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ช้างหล่อ
 
1. นางสาวอรทัย  สินไหม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 1. นายธนภัทร  พงศ์ณิศาชัย
 
1. นายธีรยุทธ  ทรงอาวุธ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 1. นางสาวฤทัยชนก  อ่ำแก้ว
2. นายวีรพัฒน์  สายสมบัติ
3. นายอรรถวุฒิ  พรหมเดช
 
1. นายบุญเศียร  คงกลับ
2. นางดาริณี  กาญจนเตมีย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพีรานุวัฒน์  เล็กพิมาย
2. เด็กหญิงเพียงดาว  พ้นเหตุ
 
1. นางสาวณิฌา  แก้วสองเมือง
2. นางสาวเครือวัลย์  ประดุจชนต์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจีน่า  ขำสุวรรณ
2. นางสาวญาตาวี  เตยต้น
 
1. นางสาวภัทริยา  อำพันธ์
2. นางสาวจุติภรณ์  เอียบสร้างกี้
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูวิศ  บัลลพ์วานิช
 
1. นายสมเกียรติ  หวังเอื้ออัตตชน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 13 1. นายเกียรติกุล  วรภมร
 
1. นางสาววิชุดา  ดำคำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกฤตเมธ  ชูปาน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ท้องที่
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 13 1. นายพุฒิบุตร  ตระกลกูล
 
1. นางสาวอังคณา  พละศักดิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อดิศักดิ์
2. เด็กชายเมธาวิน  ศิลปี
3. เด็กชายเสกอมร  แดงสวัสดิ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  โขมะนาม
2. นางสาวยุพาพร  คงอยู่สุข
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 1. นางสาวกชกร  ไชยพันธ์
2. นายณฐกุล  ชูจันทร์
3. นายธีรพงศ์  ทรภีสิงห์
 
1. นางกาญจนา  บ่อทราย
2. นางสาวทิพย์เกษร  นนธิจันทร์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพีรานุวัฒน์  เล็กพิมาย
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  รัตนจันทร์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กิจประเสริฐสิน
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นายณัฐชนน  ศรีฟ้า
2. นายโชคชัย  ชาญโชคชัย
 
1. นางภคริษา  ปานุราช
2. นางสาวเพ็ญศรี  ขจรเกริกไกร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายภาสพงศ์  แปรนาค
 
1. นางสาวภัททิรา  คำสุริ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 51.67 เข้าร่วม 4 1. นางสาวภูษณิศา  สุขเลี้ยง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 6 1. นายธนวัฒน์  กุลาตี
2. นายพชรพล  ภาสบุตร
 
1. นายวศิน  รัตนยาติกุล
2. นายวริศ  คนดอน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม