สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงเมษา  ทันดี
 
1. นายสุทธา  อินทนานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวสุพัตรา  ผากากูล
 
1. นางธารารัตน์  บุญประเทือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรรณปพร  โคปาโล
 
1. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายวีรพัฒน์  สายสมบัติ
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายปณาวัฒน์  พลีบัตร
 
1. นางสาวพรรณิภา  ใสนวน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายณัฏฐนัน  หิรัญอนัญภัทร์
 
1. นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  พรหมมา
 
1. นางสาวรัชรินทร์  สีประดู่
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 16 1. นางสาวจิตรสินี  มาตรัส
 
1. นายปัญจพล  บุลาลม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ดวงขวัญ
2. เด็กหญิงนิติพร  เย็นสุจิตร์
3. เด็กหญิงอชิรญา  ศิริโสภณา
 
1. นายปองภพ  ปะวันเนย์
2. นางสาวจันทร  ศิริธรรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 20 1. นายจิรัฏฐ์  จิรศิริฐานนท์
2. นายวุฒินันท์  อัศวแสงรัตน์
3. นายอัลลิค  ครอมตัน
 
1. นายนิพัทธ์  นะระโต
2. นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภคพล  ธนเสน
2. เด็กหญิงวรรธพร  ปิติสาร
 
1. นายปองภพ  ปะวันเนย์
2. นางสาวรัชรินทร์  สีประดู่
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปิยมาศ  ไทยสกุลวงศ์
2. นางสาวลักษมณ  ชาตะนาวิน
 
1. นายปัญจพล  บุลาลม
2. นางสาวเพ็ชรนิภา  นนทนาคร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ไดนาดะ
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  ผาสุขกิจ
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
2. นายสุทธา  อินทนานนท์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายสิรวัฒน์  ใจดี
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ช้างหล่อ
 
1. นางสาวอรทัย  สินไหม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 1. นายธนภัทร  พงศ์ณิศาชัย
 
1. นายธีรยุทธ  ทรงอาวุธ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 1. นางสาวฤทัยชนก  อ่ำแก้ว
2. นายวีรพัฒน์  สายสมบัติ
3. นายอรรถวุฒิ  พรหมเดช
 
1. นายบุญเศียร  คงกลับ
2. นางดาริณี  กาญจนเตมีย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพีรานุวัฒน์  เล็กพิมาย
2. เด็กหญิงเพียงดาว  พ้นเหตุ
 
1. นางสาวณิฌา  แก้วสองเมือง
2. นางสาวเครือวัลย์  ประดุจชนต์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจีน่า  ขำสุวรรณ
2. นางสาวญาตาวี  เตยต้น
 
1. นางสาวภัทริยา  อำพันธ์
2. นางสาวจุติภรณ์  เอียบสร้างกี้
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูวิศ  บัลลพ์วานิช
 
1. นายสมเกียรติ  หวังเอื้ออัตตชน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 13 1. นายเกียรติกุล  วรภมร
 
1. นางสาววิชุดา  ดำคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิชชาภา  โศจินันท์
2. เด็กชายศุภณัฐ  เครือเทพ
 
1. นายอภิชาติ  ศรีวะรมย์
2. นางสาวเกศรินทร์  ค่ำคูน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นายณัฐพงศ์  ภาณุศานต์
 
1. นายณัฐพงษ์   สารกอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกฤตเมธ  ชูปาน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ท้องที่
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 13 1. นายพุฒิบุตร  ตระกลกูล
 
1. นางสาวอังคณา  พละศักดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อดิศักดิ์
2. เด็กชายเมธาวิน  ศิลปี
3. เด็กชายเสกอมร  แดงสวัสดิ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  โขมะนาม
2. นางสาวยุพาพร  คงอยู่สุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 1. นางสาวกชกร  ไชยพันธ์
2. นายณฐกุล  ชูจันทร์
3. นายธีรพงศ์  ทรภีสิงห์
 
1. นางกาญจนา  บ่อทราย
2. นางสาวทิพย์เกษร  นนธิจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นายธนวัฒน์  กุลาตี
2. นายธีราณัฐ  ขำขันทอง
3. นายพชรพล  ภาสบุตร
 
1. นางสาวศุจิรัตน์  คิดอยู่
2. นายธัชนนท์  ชิตสกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพีรานุวัฒน์  เล็กพิมาย
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  รัตนจันทร์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กิจประเสริฐสิน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงชล  ไชยพันธ์
2. นายสหรัฐ  สง่าเมือง
3. นางสาวสุพรรณิกา  แสนอุบล
4. นายอติวิชญ์  คิดฉลาด
5. นายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวเพ็ชรัตน์  พยับวาริน
2. นางสาวขนิษฐา  เมืองจันทบุรี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงศธร  ทวีศรี
 
1. นายเสกสันติ  รจนากร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธัญธร  อมรสิทธิวงศ์
2. เด็กชายภูวิศ  บัลลพ์วานิช
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
2. นางสาวกรนภา  กองเป็ง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นายทัศพร  ภูนนท์
2. นางสาววิไล  แซ่เล็ก
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
2. นางสาวกรนภา  กองเป็ง
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธร  คุณานนท์สกุล
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ฉิมอินทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์
2. นางภคริษา  ปานุราช
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นายณัฐชนน  ศรีฟ้า
2. นายโชคชัย  ชาญโชคชัย
 
1. นางภคริษา  ปานุราช
2. นางสาวเพ็ญศรี  ขจรเกริกไกร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงภคพร  บุญนราสิริ
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวอรวี  แซ่ฉิ่น
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  จ้อยจำนงค์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวอรวรรณ  สองเมือง
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบุญญิสา  เหลียวจันทร์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวปาณิสรา  สุวรรณธรากร
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเปรมสินี  ชมพัฒน์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นายนภัสนันท์  กองสุข
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  นามพรม
2. เด็กหญิงศุภรดา  มีกิตติชัย
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวธัญญาพร  แก้วหยก
 
1. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  แก้วปู่วัด
2. เด็กชายนนทวัฒน์  เพชรประดิษฐ์
3. เด็กหญิงยลรดี  รักน้อย
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายจิตรกร  คำสุขศรี
2. นายณัฐชนน  ศรีฟ้า
3. นายนภัสกร  ผลไม้
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  เกยพุทรา
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 6 1. นางสาวจิราภรณ์  ปิยะวงค์
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวชลดา  แสวงสาย
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลูกเกด  แจ้งแจ่มญาณ
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 4 1. นางสาวบุญรักษา  นารถศรีทา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  เขียวบาง
2. เด็กชายกาโต้ว  กุศลสร้าง
3. เด็กหญิงชนมน  จิตทศ
4. เด็กชายชาคร  ศรีสิตานนท์
5. เด็กหญิงวรรธพร  ปิติสาร
6. เด็กชายอนุชิต  เยียงแก้ว
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
2. นายณัฐวัฒิ  สุขประเสริฐ
3. นายศุภกร  นาบำรุง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 9 1. นายพงศธร  อมรมงคล
2. นายพีระพงษ์  ลารัต
3. นายวัชรภรณ์  เทียมทอง
4. นายอธิบดี  อุ้มปรีชา
5. นายเจษฎา  แห้วเพ็ชร
6. นายเทพศิรินทร์  สุขจิตร
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
2. นายณัฐวัฒิ  สุขประเสริฐ
3. นายศุภกร  นาบำรุง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุรีพร  บุญมาดี
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวฟารีดา  ดวงเพชรแสง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 1. นางสาวบุญรักษา  นารถศรีทา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 12 1. นางสาวปภาวรินท์  สารอินจักร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกราช  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนประภา  สิงห์เถื่อน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิ่นมณี  โพติยะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรภัทร  วงศ์โชติหิรัณย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จั่นทอง
3. เด็กชายชัชวาล  โนแก้ว
4. เด็กหญิงปิโยรัศ  จำรัส
5. เด็กหญิงมนัสพร  คำแผ่น
6. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วเกิด
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคสีเขียว
8. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์เล็ก
9. เด็กชายวิศรุต  ธงเงิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
2. นายศุภกร  นาบำรุง
3. นายดิเรก  สิริพุทธธรดี
4. นายวีรพล  สิงโตทอง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  สมพันธ์
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์
3. เด็กชายนนทวัฒน์   เพชรประดิาฐ์
4. เด็กหญิงปรียากร  กองกิจ
5. เด็กชายภคพล  ธนเสน
6. เด็กชายยงยุทธ  ชาณุภาต
7. เด็กหญิงอรณี  ทีภักดี
8. เด็กชายอุดมเดช  แก้วโพธิ์กลาง
 
1. นางสาวศิริธร  สายทอง
2. นายบดินทร์  เหมือนแป
3. นายภานุพงศ์  เจษฏา
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันต์ธีร์  พจนะศิลป์
2. นายคณิติน  การักษร
3. นางสาวจุราวรรณ  เทพวุฑฒิ
4. นางสาวชนิษฐา  กุดนอก
5. นายณัฐพงศ์  ขะบูรณ์
6. นายทัศพร  ภูนนท์
7. นางสาวนฤมล  ทีภักดี
8. นางสาวศดานันท์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
1. นายบดินทร์  เหมือนแป
2. นางสาวศิริธร  สายทอง
3. นางสาวนวภัทร  ปิโย
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราพร  ไชยแสง
2. เด็กหญิงฐิติมา  สมพันธ์
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภูกก
5. เด็กหญิงพรวลัย  เพชรแก้ว
6. เด็กหญิงพิมพิศา  มุ่งเปลี่ยนกลาง
7. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วมะคำ
8. เด็กหญิงอรณี  ทีภักดี
9. เด็กหญิงเปมิกา  นิลพันธ์ุ
 
1. นางสาวศิริธร  สายทอง
2. นายบดินทร์  เหมือนแป
3. นายภานุพงศ์  เจษฏา
4. นางสาวนวภัทร  ปิโย
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 4 1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีสมบัติ
 
1. นายอร่าม   ทองมี
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 15 1. นางสาวเบญทิพย์  วัฒนสุข
 
1. นางสาวอารดา  คงวัฒน์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายภาสพงศ์  แปรนาค
 
1. นางสาวภัททิรา  คำสุริ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชญาทัศน์  อัมพรพิพัฒน์
2. เด็กชายสุธาทอง  อาจเอี่ยม
 
1. นางสาวอัญทิกาน์  คำมะณี
2. นางสาววิมล  สงภู่
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวปภาวรินทร์  สารอินจักร์
2. นางสาวปิยธิดา  ฟองเขียว
 
1. นางสาวอัญทิกาน์  คำมะณี
2. นางสาววิมล  สงภู่
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.67 ทอง 4 1. นางสาวธันยกานต์  มหัทธนพล
2. นายศิริพงษ์  คงกำเหนิด
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นายอร่าม  ทองมี
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรปรียา  แซ่บู่
2. นางสาวลักษมณ  ชาตะนาวิน
 
1. นางบุญช่วย  เทพสงเคราะห์
2. Mr.Paul   Siryl Chrislain
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 51.67 เข้าร่วม 4 1. นางสาวภูษณิศา  สุขเลี้ยง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวจรัสรวี  ภู่เงิน
2. นายธงไทย  จันทร์อาภาส
3. นางสาวบุญพิทักษ์  วงษ์อนันต์
4. นางสาววาสนา  สืบวงศ์
5. นางสาวเจนจิรา  อินทจิต
 
1. นางสาวอัญทิกาน์  คำมะณี
2. MissXin  Yu
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวรังสิมา  เหลืองตระกูล
2. นายวิชาญฤทธิ์  พิศุทธ์ทิฆัมพร
3. นายวีรชน  จิระพงศากุล
4. นางสาวศศิกานต์  ศิลปี
5. นายเอกลักษณ์  อ่อนมิ่ง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นางสาวอารดา  คงวัฒน์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายบดินทร์  แจ่มศรีแก้ว
2. นางสาวปิยมาศ  ไทยสกุลวงศ์
3. นางสาวมินท์มันตา  ไพศาลธนันชัย
4. นางสาววรรณรัตน์  รัตนเลิศ
5. นายอธิบดี  อุ้มปรีชา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วิเชียรรัตน์
2. นายอร่าม  ทองมี
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวปาณิสรา  แซ่โค้ว
2. นายพชรพล  วงค์ขัติย์
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นางสาวภัททิรา  คำสุริ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.95 เงิน 6 1. เด็กชายจิตติ  โพธิ์พฤกษ์
2. นายจุลดิษฐ์  สมสะกีสิทธิ์
3. เด็กชายนันทพงศ์  บุญหนา
4. เด็กชายประกอบชัย  จรรยารักษ์
5. เด็กชายสยามรัฐ  ทินนิล
6. เด็กชายสุรภัสสร์  ใกล้ผล
7. เด็กชายอธิวัฒน์  นิธิศิริรุ่งภัทร์
8. เด็กชายอภิศิษฐ์  การชนะชาติ
 
1. นายเสกสันติ  รจนากร
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงณัฐฑารีย์  วณิชโรจน์
3. เด็กหญิงสิริพร  ศาสตร์พงษ์
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
2. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.67 ทอง 6 1. นางสาวนริศรา  จิตจะโปะ
2. นางสาวพัณณิตา  พงศ์พลาญชัย
3. นางสาวอรวี  แซ่ฉิ่น
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
2. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริพัตร  อรุณสุขรัตน์
2. เด็กชายสิรดนัย  บูรณะเสน
3. เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรนที  ประกิ่ง
2. นางสาวพรพรรณ  กิจโชติตระการ
3. นายอรรถชัย  รอดสุโข
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายนโม  พลาผล
2. เด็กหญิงภคพร  บุญนราสิริ
 
1. นายมานัสวี  ด้วงไพรี
2. นางสาวธนิตา  สาธุพันธุ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  ชินบรรเทา
2. เด็กชายเสกอมร  แดงสวัสดิ์
 
1. นางสาวธนิตา  สาธุพันธุ์
2. นายวริศ  คนดอน
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภัสนันท์  กองสุข
2. นายนฤชา  ภูวเกียรติกำจร
 
1. นายวศิน  รัตนยาติกุล
2. นายจิตติชัย  ปากหวาน
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  พลแสน
2. เด็กชายเมธาวิน  ธัญวรรณ
 
1. นายธนิตา  สาธุพันธุ์
2. นายมานัสวี  ด้วงไพรี
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชชาภา  โศจินันท์
2. เด็กชายศุภเดช  ศรสูงเนิน
 
1. นางภัทราวดี  ไชยเทพ
2. นายวริศ  คนดอน
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงการะเกด  นาโตนด
2. เด็กชายธนาวุต  เกิดภาษี
 
1. นางสาวชนิดา  ศักดิ์โกมลศรี
2. นางสาวอัญฑิกา  หมีเทียน
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 1. นายกัปตัน  อารีย์รักษ์
2. นายธันวา  สิริจิรานุวัฒน์
 
1. นางภัทราวดี  ไชยเทพ
2. นางสาวสุนิสา  ยวงจอหอ
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 -    
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 6 1. นายธนวัฒน์  กุลาตี
2. นายพชรพล  ภาสบุตร
 
1. นายวศิน  รัตนยาติกุล
2. นายวริศ  คนดอน
 
93 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 -    
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 25 1. นายชาตรี  แสงสงคราม
2. นายพงศธร  ศรีแอ
 
1. นายจิตติชัย  ปากหวาน
2. นายวศิน  รัตนยาติกุล
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม    
96 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกุลธร   แสงเชื้อพ่อ
 
1. นายธีรวัฒน์   มาโต
 
97 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐานันดร  ภู่คุ้ม
 
1. นางสาวสุจิรดา  โพธิ์เทศ
 
98 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เนียมนวมธรรม
 
1. นางสาวสุจิรดา  โพธิ์เทศ