สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชมน  กุลมาลา
2. นางสาวญาณศรณ์  ปัญญามีเสมอ
3. นางสาวภารดี  สินสมบูรณ์โชค
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์
2. นางสาวรำไพร  สุตนนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวณมน  พรวิชิตรา
 
1. นางสาวเพ็ญพิพร  ทรัพย์สุวรรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวกนกอร  ภาแกดำ
2. นางสาวชัญญาภัค  ศรีมาลา
3. นางสาวทัศนันท์  มั่นความดี
 
1. นายนิธิกร  ดีรัมย์
2. นางสาวจารุณี  เอนกนวล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.32 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันฉลาด
2. เด็กหญิงฐิยารัตน์  เดชพันธุ์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  อานนท์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  นาคนิล
5. เด็กหญิงศศิธร  โยยรัมย์
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นางสาวสิริวิมล  ตันติถนอมวงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.98 ทอง 7 1. นางสาวกาญจนา  ไกรสร
2. นางสาวพีรดา  สารผล
3. นางสาวรุธิรา  ครุธคำรพ
4. นางสาวศนีปรีย์  ปลาโพธิ์
5. นางสาวสรินญา  อินทรนูขา
 
1. นายวสวัตติ์  สุริยันต์
2. นายคมสันต์  จันนคร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.97 ทอง 9 1. นางสาวธัญมน  ชาญชญานนท์
 
1. นางสุกัลย์  ฟูกำเหนิด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริมน  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  ปัญจะมะ
 
1. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.33 ทอง 5 1. นางสาวณัฏฐยา  เลิศเลอพงศ์
2. นางสาวพัชรินทร์  อินชูกุล
 
1. นางสาวพจนีย์  ทองบุญ
2. นางสาวจินต์พิมล  นพเทาว์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤทัย  ชำนาญยา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  โชติสนธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนรัญชลา  สุวรรณวาล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุศรินทร์  ใจบุญ
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  โชติสนธ์
2. นางสาวณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
3. นางสาวนฤทัย  ชำนาญยา
4. นางสาวบุศรินทร์  ใจบุญ
5. นางสาวบุษยาดา  คัมภิรานนท์
6. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
7. นางสาวสุภิญญา  อ่อนส้มกิจ
8. เด็กหญิงเนรัญชลา  สุวรรณวาล
9. นางสาวแพรวา  โภคมณี
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
2. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
3. นางสาวนารีนาถ  เอี่ยมเสน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  โชติสนธ์
2. เด็กหญิงณัฐกนก  ตรีสูนย์
3. นางสาวณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
4. เด็กหญิงณิชชิศา  เมืองสถิตกุล
5. เด็กหญิงนทีกานต์  เม่นทองคำ
6. นางสาวนฤทัย  ชำนาญยา
7. นางสาวบุศรินทร์  ใจบุญ
8. นางสาวบุษยาดา  คัมภิรานนท์
9. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  เอมพิณ
11. เด็กหญิงวราลัย  เพ็ชรนิล
12. นางสาวสุภิญญา  อ่อนส้มกิจ
13. เด็กหญิงสุวรรณา  จอกแก้ว
14. เด็กหญิงเนรัญชลา  สุวรรณวาล
15. นางสาวแพรวา  โภคมณี
 
1. นางสาวปทิตตา  อ้วนล่ำ
2. นายพงศธร  ทิพนาค
3. นางสาวนารีนาถ  เอี่ยมเสน
4. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  ลี
2. นางสาวชนิตสิรี  อนันทสุข
3. นางสาวณิชกมล  จงเจริญ
4. นางสาวธิศวรรณ  นุ่มน้อย
5. นางสาวภานิดา  สีมะลุน
6. นางสาวยลนภา  ชื่นทองคำ
7. นางสาวรัชนก  ต่างสกุล
8. นางสาวอริศรา  เผ่าคำ
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ช้างแก้วมณี
3. นางสาวสินีเนตร  หล้าจันทรา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงพร้อมพร  คำสุข
 
1. นางสาวกิตติกุล  ชมสรรเสริญ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 7 1. นางสาวธัญมน  ชาญชญานนท์
 
1. นางสาวกิตติกุล  ชมสรรเสริญ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรณิศ  พิพัฒน์ประเสริฐ
2. นางสาวจิราพร  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
2. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  น้อยเกิด
2. เด็กหญิงจินนิยตา  สวัสดิ์ศรี
3. เด็กหญิงนภลักษณ์  เนืองคำอินทร์
4. เด็กหญิงนิศาชล  แตงทอง
5. เด็กหญิงสุจิรา   บุญสง่า
6. เด็กหญิงอัญญญารัตน์  มั่นศักดิ์
 
1. นางปราณ๊  เขียวฉลัว
2. นางสาวสิริรัตน์  ช่อฉาย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ป้องเรือ
2. เด็กหญิงศิรินภา  ทองแพง
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  จริยนิติสกุล
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ช่อฉาย
2. นางสาวฐานิกา  ผมรี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทรัพย์ทวีคูณ
2. เด็กหญิงสุภัคพร   สรรค์วิทยากุล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ชะนิวงศ์
 
1. นางบังอร  เทพช่วย
2. นางปราณี  เขียวฉลัว