สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ศรีดาราสกุล
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  มีพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.35 เงิน 8 1. นางสาวชมพู่  ทุมนอก
2. นางสาวชาลิสา  จึงประเสริฐศรี
3. นางสาวณัฐกานต์  ศรีเพชรพันธ์
4. นางสาวณิชารีย์  ชีวจิตต์วรกุล
5. นางสาววรอร  จิตภณพงศ์
 
1. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
2. นายพลวัฒน์  พงษ์สำราญ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวรรณ  แย้มมั่งมี
2. นางสาวแพรวา  พิณสุวรรณ
 
1. นางชญาณ์นิจ  เปี่ยมจันทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเอิ้อการย์  จันทร์ไทย
 
1. นางลัดดา  แหวนทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงปัณณรัตน์  โรจน์อรุณสิริ
 
1. นางสาวเพชรินทร์  แทนคำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.05 เงิน 8 1. เด็กหญิงฌฏาภรณ์  ประไพมณี
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  กะลำ
3. เด็กหญิงนุชธิดา กุกอง  สุขบัว
4. เด็กหญิงปนัญญา  ฉิมสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเพ็ชร
6. เด็กหญิงพรอุมา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
7. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วรรัชต์ชญานันท์
8. เด็กหญิงสุนิสา  อารมย์เย็น
 
1. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
2. นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์
3. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79.67 เงิน 10 1. นางสาวนภัสกร  พงษ์รักไทย
2. นางสาวอารยา  ว่องปรัชญา
3. นางสาวแพรวา  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นางละออง  อ่อนเกตุพล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพัชร  วิศิษฎ์ทองสริต
2. นางสาวณัฏธินันท์  ตระกูลรัมย์
3. นางสาวพีรดา  ลาดสิน
 
1. นางสาวลีลาวดี  ทองอร่าม
2. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิยดา  ศิริพัฒนสัมพันธ์
2. เด็กหญิงสมนึก  โพธิ์อ่อน
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์โต
2. เด็กหญิงปริยากร  รัตนบริบูรณ์ลาภ
 
1. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77.67 เงิน 8 1. นางสาวรัตนา  โกศินานนท์
2. นางสาววรรณรัตน์  ศักดิ์สุริยา
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นายสถาพร  บัวกอง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 9 1. นางสาวกรพินธ์ุ  มาลัยเจริญพร
2. นางสาวกวินนาถ   เริ่มกฤษ์
3. นางสาวอภิชญา  สองแกะ
 
1. นางสาวฐานิกา   ผมรี
2. นางบังอร  เทพช่วย