สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวนภัสสร  กิจวัฒนาบูลย์
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  มีพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวปาณิสรา  อนันต์วัฒนาวิทย์
 
1. นายคณพล  สายงาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงเอื้อการย์  จันทร์ไทย
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
2. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวฐิติมา  รักศรี
2. นางสาวแพรวา  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาวคัทลียา  แก้วแจ้ง
2. นางสาวดวงแข  ชัยรถ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองสุขดี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขบัว
 
1. นายวัลลภ   มาลาพันธุ์
2. นายอรุณ  จันทบุตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษยาดา  คัมภิรานนท์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาววิชญาภรณ์  ตุ้ยตระกูล
 
1. นางสาวอภิพร  คงขวัญยงค์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพร้อมพร  คำสุข
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลิศกิตติพาพร
 
1. นายธนานันท์  แซ่เล้า
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนิดา  จำปีขาว
2. เด็กหญิงชลิตา   ศรีทวีกูล
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ยะไม
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นางสาวยุพาวรรณ  มีพันธ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวทิพรดา  อิ่มแด
2. นางสาววรดา  ประดิษฐ
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นายสถาพร  บัวกอง